Blomlådor

Här kan du läsa om vad som gäller och vad som krävs för att få sätta ut blomlådor utanför din bostad.

Vad har blomlådor med trafiksäkerhet att göra?

Motala kommun prioriterar hastighetsdämpande insatser till platser med det största behovet. Detta är sällan villaområden. För att dämpa hastigheterna utanför din bostad kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor utanför din bostad i form av en chikan. Fordon tvingas sick-sacka mellan lådorna vilket sänker farten.

Lådorna får efter beviljad ansökan ställas ut den 1 maj till den 30 november. Tillståndet gäller det år ansökan görs och det kan dras in om förtroendet missköts.

 • Sökande och en alternativ kontaktperson måste bo på den gata där man önskar att lådorna ska placeras ut.
 • Det ska vara minst 50 meters fri sikt på var sida om blomlådorna.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.

Ordnar en alternativ kontaktperson

Om du som ansvarig sökande åker bort ett tag under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas en annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna. Det kan också vara så att de måste flyttas bort från gatan för att komma fram med en stor transport. Därför ska det redan i ansökan finnas en alternativ kontaktperson från ett annat hushåll än den ansvarige.

Informerar

För att blomlådorna inte ska orsaka onödig irritation från andra som bor utmed gatan är det viktigt att du informerar om att blomlådor kommer placeras ut och skälet till detta. Information ges enklast genom det informationsblad som skickas ut tillsammans med ett beviljande.

Bekostar och bygger lådorna

Det är du som ansvarig sökande, eventuellt tillsammans med dina grannar, som får bekosta och bygga blomlådorna. Ritning bifogas beviljandet. Reflexer får ni av kommunen i samband med att utmärkningen på gatan görs. Alla blomlådor ska ha ett likartat utseende så att reflexerna får plats och att lådorna inte går att flytta hur lätt som helst.

Planterar och underhåller blommorna

Det är meningen att blomlådorna ska försköna området. Den som inte rensar ogräs och ser till att blommorna hålls fräscha kan mista tillståndet. Vackra blomlådor ger också upphov till mindre irritation än ovårdade blomlådor.

Ser till att blomlådorna inte är någon lekplats

Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.

Ser till att lådorna står på rätt plats

Det är viktigt att lådorna inte placeras på andra platser än de markerade eftersom det kan innebära en trafikfara eller att det blir omöjligt att komma fram för större fordon såsom sopbilar. Den största effekten på hastigheten får blomlådorna med den placering som kommunens personal markerar ut.

Kommunen gör ingen värdering om det faktiskt finns ett behov av blomlådor eller inte. Vi kommer dock undersöka om det är lämpligt att ställa upp blomlådor på den plats som du söker tillstånd för.

Vi ser till att blomlådornas placering blir den bästa möjliga utifrån förutsättningarna på platsen och märker ut på gatan med färg var varje låda ska stå.

Kommunen står för reflexer till blomlådorna.

För att blomlådorna dels ska få önskad effekt och dels inte ska skapa onödig irritation bland trafikanter och boende i området krävs det att alla som har fått förtroendet att placera ut blomlådor på kommunens gator följer 12 enkla regler:

 1. Dela ut informationsbrev till samtliga boende på gatan innan blomlådorna ställs ut. Informationsbrev bifogas tillståndet.
 2. Se till att blomlådorna är byggda efter den ritning som du får från kommunen.
 3. Se till att blomlådorna bara placeras på de platser som kommunen har markerat.
 4. Se till att blomlådorna endast fylls med jord och levande blommor. Stenar, tegelstenar och lösa krukor kan vid en eventuell påkörning slungas iväg och orsaka skador på personer i omgivningen.
 5. Se till att blomlådorna hålls fina och fräscha och repareras vid behov.
 6. Se till att byta ut sommarblommorna mot höstblomster om blomlådorna står ute senare på hösten. Plastblommor, ogräs och vissna blommor hör inte hemma i blomlådorna.
 7. Se till att det hålls rent på gatan kring blomlådorna.
 8. Se till att barn inte leker vid och runt blomlådorna.
 9. Var behjälplig om en granne önskar att blomlådorna flyttas tillfälligt, till exempel för att komma fram med ett husvagnsekipage.
 10. Se till att ställa tillbaka blomlådorna på anvisad plats efter förflyttningar.
 11. Se till att det alltid finns en kontaktperson tillgänglig dagtid via telefon under hela tillståndsperioden. Om blomlådor behöver flyttas ska detta kunna ske senast samma kväll.
 12. Att lådorna flyttas bort från gatan samma dag som första halkbekämpningen eller snöröjningen äger rum, om detta infaller innan 30 november.

Tillståndet kan dras in om reglerna inte följs. Ansvarige kan även förlora möjligheten att få tillstånd för blomlådor nästkommande år.

Kommunen kan vid indraget tillstånd och utan att meddela ansvarig hämta in blomlådorna från gatan. Detta sker även med till exempel blomlådor som ställs ut i trafiken utan att tillstånd från kommunen finns för den aktuella perioden. Blomlådorna finns efteråt för en kortare tid att hämta ut på kommunens lokaler på Delfinvägen innan de materialåtervinns.

Kontakt

Gata och park
E-post:
gata@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej