Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har en funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ta sig fram kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

För att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad måste du vara folkbokförd i Motala kommun. Parkeringstillståndet kan sökas som förare eller passagerare.

En förare ska ha ett varaktigt rörelsehinder som medför stora svårigheter ta sig fram, även med hjälpmedel. För rörelsehindrad som passagerare utfärdas parkeringstillstånd om den sökande behöver förarens hjälp även utanför fordonet, exempelvis ett barn. Här bedöms om den rörelsehindrade kan vänta själv en kortare stund när föraren parkerar eller hämtar fordonet.

Tillståndet utfärdas på tider från sex månader till som längst fem år. Ett utfärdat tillstånd gäller bara så länge som förutsättningarna som ligger till grund för beslutet inte förändras.

Parkeringstillstånd beviljas inte för

 • Svårigheter att bära.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag så som ett brutet ben som läker.
 • Svårigheter att betala i parkeringsautomat.
 • Som passagerare om den rörelsehindrade kan klara sig själv en kortare stund när föraren parkerar bilen.

Tips om du inte har rätt till parkeringstillstånd

Den som kör en rörelsehindrad person får enligt trafikförordningen stanna där det är parkeringsförbud för att hjälpa den rörelsehindrade i eller ur fordonet. Du kan också stanna på en plats som är reserverad för rörelsehindrade för att släppa av personen. Detta oavsett om man har ett parkeringstillstånd. Föraren får sedan åka och parkera någon annanstans.

Det är även tillåtet att köra på gågator när en person som är sjuk eller har svårt att gå transporteras.

Därför är kriterierna så höga

Kommunen måste vara återhållsam med att bevilja parkeringstillstånd för att hålla en bra tillgänglighet för de som har allra svårast att förflytta sig. Eftersom tillståndet även gäller i övriga landet oavsett vilken kommun som utfärdat det, i övriga Norden och större delen av Europa, får förhållandena i den egna kommunen inte påverka. Samma kriterier ska gälla överallt så att de som bäst behöver kan använda parkeringsplatserna.

 • På allmänna parkeringsplatser och på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.
 • På gata och väg där det är skyltat parkeringsförbud, men inte olämpligt att parkera.
 • I alla Sveriges kommuner, Norden och de flesta länder inom EU.

Tillståndet gäller inte

 • Där det är förbjudet att stanna.
 • På privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det.
 • På plats för visst ändamål, så som lastplats, taxiplats och vändplats.
 • På huvudled.
 • På hållplats för buss.

Parkeringstillståndet är gratis.

I Motala kommun är det gratis att parkera de första tre timmarna vid parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Tänk på att andra regler kan gälla i andra kommuner.

Tillståndet är personligt. Används det av andra kan det dras in.

Parkeringstillståndet är inte knutet till ett visst fordon utan till personen som fått det.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Låt inte tillståndet ligga kvar i bilen när det inte används. Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Kopia på polisanmälan skickar du till Motala kommun som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Blanketten för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns att ladda ner här som en ifyllningsbar pdf: Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PDF, 798 kB).

Du kan också hämta den i receptionen på kommunhuset, beställa den via telefon 0141-22 50 00 eller via e-post gata@motala.se.
Kom ihåg att ange den sökandes namn och adress!

Blanketten skickar du in till kommunen på adress:

Samhällsbyggnadsnämnden
Motala kommun
591 86 Motala

Det går också bra att lämna den i receptionen.

Kom ihåg att bifoga ett läkarintyg.

Ansökan måste skrivas under

Om du har fyllt i blanketten på datorn måste du ändå skriva ut den för att kunna sätta din namnteckning. En ansökan som skickas in via e-post kommer inte att handläggas.

Mer information

Information om parkeringstillstånd som medföljer ansökan (PDF, 33 kB)

Information om parkeringstillstånd som medföljer tillståndet (PDF, 56 kB)

Handläggning av ditt ärende

När vi fått en ansökan som är komplett tar det cirka fyra veckor att få besked om beviljande eller avslag. En ansökan är komplett när både sökande och läkaren har skrivit på ett sådant sätt att det är tydligt varför den sökande anser att ett parkeringstillstånd behövs. Om något är oklart i ansökan behöver sökande eller läkare komplettera vilket kan ta tid. Det är viktigt att hela ansökan är helt ifylld av både den sökande och läkaren för att handläggningen ska kunna gå snabbt. Kom ihåg att bifoga läkarintyget till ansökan.

Parkeringstillståndet är tidsbegränsat. Det framgår på ditt tillstånd hur länge det gäller. När ditt parkeringstillstånd löper ut måste du ansöka om ett nytt. Det gör du på samma sätt som om du inte har haft tillstånd tidigare. Läs mer under rubriken ovan.

Om du inte beviljas ett nytt tillstånd

Att du tidigare fått ett beviljat tillstånd innebär inte automatiskt att du får ett nytt. Förutsättningar och också reglerna kan ha ändrats och därför måste vi pröva ditt ärende igen.

Det framgår av beslutet varför du har fått avslag. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Kontakt

Gator och trafik
Telefon:
0141-22 50 00
E-post: gata@motala.se

Adress:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motala kommun
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej