Tillstånd och regler för användning av kommunens mark

Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. För att få sätta upp en uteservering, en trottoarpratare eller ett stånd för försäljning på våra gator och torg krävs tillstånd från polisen.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för olika aktiviteter eller verksamheter, som du hittar nedan.

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter ska skickas in till polisen i Norrköping. För vissa typer av ansökningar finns e-tjänster. Du hittar en länk ovan till mer information.

Polisen behöver ha in din ansökan minst tio arbetsdagar innan det datum då tillståndet ska börja gälla. Motala kommun får yttra sig, och kan då ställa upp vissa villkor, men det är polismyndigheten som fattar beslutet.

Här nedan beskrivs vad som gäller för olika typer av verksamhet och aktiviteter och vad kommunens handläggare kommer att bedöma.

Polisen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Den återbetalas inte vid ett eventuellt avslag. Kommunen kan dessutom ta ut en hyra för marken.

Du hittar alla avgifter som kommunen tar ut i dokumentet Taxa för upplåtelse av offentlig plats (PDF, 483 kB).

Polismyndigheten beslutar att en offentlig plats får användas med stöd av ordningslagen. Kommunen yttrar sig under handläggningen och har vetorätt, det vill säga om kommunen inte tycker att det är lämpligt att ge tillstånd så ges inget tillstånd.

Nedanstående punkter är en checklista på vad kommunen tar ställning till vid en ansökan.

 • Framkomlighet, det vill säga åtgärder för att undvika eventuella hinder
 • Säkerhet
 • Teknisk och fysisk utformning: funktion, längd, bredd och höjd
 • Utformning, utseende, färgsättning med mera
 • Upplåtelsetider
 • Renhållning
 • Geografiska avgränsningar
 • Teknisk försörjning
 • Krav på bygglov eller andra myndighetsprövningar
 • Avgifter

Tillståndet från polisen måste förenas med de villkor för upplåtelsen som ställs av kommunen med hänsyn ovanstående faktorer.

Att uppföra byggnad eller reklamanordningar på offentlig plats kräver förutom polistillstånd även bygglov. Placering invid riksväg kräver länsstyrelsens medgivande.

Ansökan om att använda offentlig plats för byggplatsetableringar med mera godkänns endast om den sökande kan visa att det är omöjligt eller förenat med stora kostnader att använda ytor inom fastighetsmark.

I kommunens villkor ska krav ställas på framkomlighet, till exempel med hjälp av särskilda gångbanepassager. Krav ska även ställas på skydd mot oljespill, färg, bruk eller annan bestående nedsmutsning. Träd ska skyddas mot påkörning och ytor över rotsystemens utbredning får inte användas för upplag eller liknande.

Alla skador på en offentlig plats ska åtgärdas av godkänd entreprenör på den sökandes bekostnad.

Ingen mark upplåts för parkering av byggpersonalens bilar.

Ägaren eller den som använder en container, som ställs upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med namn, adress och telefonnummer. Det framgår av Motala kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Utrymme inom berörd fastighet ska i första hand användas innan offentlig mark används. Uppställning på gatumark och grönytor medges endast när det är omöjligt att ställa containern på kvartersmark. Containern ska i sådana fall ställas på körbanan. I centrum tillåts uppställning av container över helger bara i undantagsfall.

Generellt tillstånd kan tillstyrkas, för av kommunen godkänd uthyrare, vid uppställning av container utanför centrumområdet. Detta tillstånd gäller för kortvarigt uppställda containrar om högst 10 kvadratmeter. Vid permanent uppställning krävs bygglov och där omgivningen så kräver ska containern omgärdas av häck, plank eller liknande.

Eventuella skador på offentlig mark ska alltid anmälas till kommunen oavsett var containern varit placerad. Alla skador på offentlig mark ska åtgärdas av entreprenör som godkänts av kommunen. Återställningen ska utföras på den sökandes bekostnad.

Att ställa upp byggskyltar kan tillåtas i anslutning till en belamrad yta. I första hand bör byggskyltar placeras på utrymme inom byggarbetsplatsen.

Tänk på att vissa stora skyltar kräver bygglov.

Reklam kan delas upp i riksreklam och lokalreklam. Riksreklamen dominerar och finns oftast på pelare och affischtavlor av varierande storlek.

Reklam utanför affärer och andra verksamheter förekommer i stor omfattning på gatorna.

I lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun framgår att: ”affischer, annonser eller liknande anslag får inte, utan tillstånd av polismyndigheten, sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar, som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden, som avser näringsidkares rörelse på byggnad där rörelsen finns”.

Så kallade trottoarpratare kan med tillstånd av polismyndigheten tillåtas utanför affärer där det finns erforderligt utrymme för gångtrafiken. Tillstånd beviljas bara om trottoarprataren är av den modell som är godkänd i citymiljö för synskadade och kan placeras i en möbleringszon eller utmed husvägg där resterande gångbanebredd är minst 1,6 meter. Trottoarprataren får endast vara utplacerad när affären/rörelsen är öppen.

Läs mer om vad som gäller för trottoarpratare.

All reklam utom trottoarpratare utanför affärer är lovpliktig och prövning ska göras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Riktlinjer för tillståndsgivning kan sammanfattas enligt följande:

Reklam kan placeras i

 • kommersiella miljöer
 • industri- och arbetsområden
 • miljöer med samhällsservice

Reklam ska ej förekomma

 • vid parker och rekreationsområden
 • i miljöer för barn, t ex vid skolor och lekplatser
 • där den kan medföra störningar nattetid (ljusskyltar)
 • invid kyrkogårdar och liknande
 • där trafiksäkerheten kan äventyras
 • på detaljplanelagt område vid infarterna till Motala

Affischering av tillfällig art, såsom vid cirkusevenemang eller liknande, får förekomma på platser som kommunen meddelar via lista som vid varje tillfälle tillställs arrangören.

Försäljning på Stora torget regleras via lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Motala kommun. I övrigt tillåts försäljning på Stora torget endast i samband med arrangemang, marknader och dylikt.

Ambulerande försäljning får inte ske på Stora torget. Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning, som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Läs mer om torghandel.

Marknadsplatser ska vara utsedda i samråd med polisen och särskild hänsyn ska tas till trafik och parkering. Arrangören ska svara för städning av marknadsområdet och för eventuella återställningskostnader.

I samband med Vätternrundan och Folkracefestivalen beviljas butiker i centrum tillstånd att anordna försäljning på gångbana i anslutning till sin verksamhet. Detta under förutsättning av att resterande gångbanebredd är minst 1,5 meter.

Tillståndet får inte överlåtas på annan verksamhet eller inriktning, utan ska anknyta till ordinarie verksamhet.

Generellt sett är all handel av denna typ tillåten utan polistillstånd om den är tillfällig och av obetydlig omfattning. Tillstånd krävs om handeln är mer omfattande.

Det är estetiska och funktionella värden som ligger till grund för handläggningen av tillstånd. Konkurrenssituationer bedömer vi inte.

Permanenta tillstånd kan ges för uppställning av försäljningsvagn (korvlåda och dylikt) på Medevitullen samt vid bussterminalen Sjögatan. Tillståndstiden bör begränsas till 1 år. På övriga platser prövas lämpligheten från fall till fall, utifrån en positiv grundsyn.

Tillstånd att exponera varor kan beviljas framför egen verksamhet eller butik, om kvarvarande utrymme är sådant att gångtrafiken kan fungera tillfredsställande.

Försäljning som inte är knuten till någon verksamhet koncentreras till Stora torget med villkor enligt de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.

Läs mer om torghandel.

På markområden i anslutning till Varamobaden beviljas tillstånd för försäljningsstånd endast i samband med arrangemang, marknader och dylikt. Vid övriga badplatser placeras försäljningsstånd med hänsyn till befintliga kiosker och sökandens önskemål.

Med uteservering menas en serveringsyta utomhus som under sommarsäsongen fungerar som en utökning av en servering som bedrivs hela åretl.

För att få tillstånd till uteservering krävs att den kan ordnas så att minst 1,7 meter av gångbanan återstår. Uteserveringen får inte ta upp plats på körbanan.

Tillståndet ges för ett år i taget.

Markområde på Stora torget kan upplåtas för kiosk med servering.

Läs mera om uteserveringar.

Cirkusföreställning på offentlig plats kan tillåtas förekomma på ”Varpafältet” (Råssnäs), Bondebacka, tomt vid Hamnvägen i Borensberg samt på parkeringsplatsen vid Strandbadet. Arrangör för cirkusföreställning kan även hänvisas till att söka tillstånd för att få nyttja grusplanen vid Idrottsparken.

Stadsparken kan användas för mindre konserter, familjeföreställningar, allsångsevenemang och dylikt. Musikevenemang kan även arrangeras vid Hamnen, ”Varpafältet” (Råssnäs) samt Bondebacka.

Särskilt yttrande ska alltid inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden. All eventuell kostnad för skadegörelse och städning debiteras arrangören.

Appellmöten och liknande kan exempelvis förläggas till Stora torget (Platenstatyn) samt till Stadsparken. Tillstånd för demonstrationer kan beslutas av polismyndigheten utan att höra kommunen.

Valbodar kan tillåtas att uppställas på Stora torget (arkaden mot gågatan) samt Medevitullen. Valaffischering tillåts i enlighet med polismyndighetens tillstånd. Vanligtvis för en period av tre veckor före valdagen och utrustningen ska avlägsnas omedelbart när valdagen har passerat.

Trådburar och förvaring av tomemballage utanför butik avstyrks generellt.

Banderoller tillstyrks endast för större evenemang. Tillstånd medges ej för uppsättning av banderoller där budskapet är uttalat kommersiellt.

Kontakt

Trafik och gator
E-post:
gata@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej