Miljö och klimat

Motala kommun strävar efter att bli en fossilfri kommun med minimal miljöpåverkan. Läs om olika insatser som vi gör i verksamheten för att uppnå målet.

Kommunens miljöarbete

Miljöfrågorna är viktiga för Motala kommun. Inom många delar av vår verksamhet jobbar vi med hållbarhet på olika sätt. Genom att vi föregår med gott exempel hoppas vi kunna vägleda, inspirera och tillgängliggöra information och kunskap för såväl privatpersoner som företag. Allt för att tillsammans minska miljöpåverkan och istället göra miljösmarta val.

Här nedan kan du läsa lite mer om vad vi jobbar med.

Vi som lagar maten i Motala kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från den mat som serveras i skolor, förskolor, äldreomsorg och på lasarettet. Vi satsar hårt på att få i mer grönsaker i maten, att hela tiden öka andelen ekologiskt och köpa närproducerat. Motala ligger på Sveriges 10-i-topp-lista över högst andel ekologiskt producerad mat.

 • I skolorna finns det varje dag två rätter att välja mellan, varav den ena är vegetarisk. En dag i veckan är båda rätterna vegetariska.
 • Mer än 50 procent av livsmedlen som köps in är ekologiska. Målet för 2017 är 55 procent.
 • Alla skolkök och förskolekök samt lasarettsköket är KRAV-certifierade.
 • Vi arbetar med säsongsanpassade grönsaker och frukt. På så sätt använder vi mer svenska produkter, som inte rest så långt.

Gröna påsen

Du som kommunmedborgare kan bidra genom att använda gröna påsen till ditt matavfall. Läs mer om gröna påsen och matsvinn.

Motala kommun jobbar för att bli en fossiloberoende kommun. En åtgärd är att ersätta korta bilresor med gång eller cykel. Vi använder oss också av eldrivna fordon eller fossilfria bränslen. Vi arbetar också med ruttoptimering, för att minska transportsträckorna.

Vi vill också få fler att cykla i stället för att ta bilen. Vi satsar på cykelvägar och att förenkla vardagen för cyklister.

Kommunen som organisation verkar tillsammans med allmänhet, organisationer och näringsliv för att Motala ska bli helt fossiloberoende. Nybyggda lokaler och bostäder ska vara energieffektiva, attraktiva och klimatsmarta.

 • 99 procent av all energi som används i kommunens fastigheter är förnybar.
 • All el kommunen använder i till exempel fastigheter, gatubelysning, vatten- och avloppsverk är ursprungsmärkt från vattenkraft.
 • Där det är möjligt är kommunens fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet.
 • Vi använder pellets i stället för olja som primär uppvärmningskälla.
 • När kommunen bygger nytt ställs krav på mer energieffektiva byggnader än vad Boverkets byggregler anger.
 • I januari 2016 började verksamheten i Sveriges miljövänligaste förskola, Västra Bråstorp, som är ett passivhus.
 • Sedan 2010 pågår ett projekt för att energieffektivisera fastigheterna.
 • Kommunen har två solfångaranläggningar på totalt cirka 80 kvadratmeter för produktion av värme och varmvatten.
 • Solceller för produktion av el finns idag på fyra fastigheter, men kommer att installeras på flera de närmaste åren.
 • Dessutom byts det till energieffektiva ljuskällor i gatubelysningen, och energieffektiva pumpar i reningsverk och pumpstationer.

Motala kommun har en ambition att jobba med att förebygga avfall. På våra återvinningscentraler kan du lämna saker och kläder för återbruk.

Vår avfallsplan beskriver hur vi ska jobba långsiktigt med hållbar avfallshantering.

Genom fyrfackssystemet erbjuder vi villaägare att kasta förpackningar och tidningar direkt på tomten. Det underlättar källsortering och har minskat mängden avfall som går till förbränning.

I de större affärerna i tätorterna finns Samlaren, en insamlingsplats där uttjänta batterier, ljuskällor och mindre elektronik kan slängas. Läs mer om farligt avfall.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Människans utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, leder till ett varmare och mer instabilt klimat. Det är framför allt vid användning av fossila bränslen som till exempel olja, kol och naturgas som koldioxid släpps ut till atmosfären. Fossila bränslen används exempelvis för uppvärmning, el, transporter och i industriprocesser.

Att begränsa klimatpåverkan är vårt gemensamma ansvar. Därför arbetar Motala kommun aktivt med att minska kommunens energianvändning och öka andelen förnybara bränslen. Tillsammans med allmänhet, organisationer och företag vill kommunen verka för att Motala ska bli helt fossiloberoende.

Klimatanpassning

Utgångspunkten för klimatarbetet är att minska utsläppen och göra klimatförändringarna så små som möjligt. Men vi behöver ändå vara beredda på att möta ett förändrat klimat. Det innebär bland annat att ha en beredskap för extrema vädersituationer som kraftiga skyfall och efterföljande översvämningar, värmeböljor och torrperioder.

Rådgivning till privatpersoner och företag

Du som bor eller verkar i Motala kommun kan få råd och stöd om klimatanpassning av kommunens energi- och klimatrådgivare.

Hållbarhet har varit en viktig politisk fråga i Motala under många år. Enligt vår vision för 2030 ska vi genom ökad ekonomisk tillväxt kunna satsa mer på åtgärder som främjar miljön och klimatet.

Tre områden har pekats ut som centrala i vårt miljöarbete:

 • Ett klimatsmart Motala
 • Rent och resurssnålt med råvaror i kretslopp
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

I Motala kommuns miljöprogram med miljöpolicy (PDF, 161 kB) beskriver vi konkret hur vi ska jobba mot en hållbar utveckling med fokus på dessa tre områden. Här har vi satt upp mål som vi jobbar emot. Där redovisas också våra vägledande principer för hur vi styr verksamheten mot en hållbar utveckling.

Nyheter om miljö och klimat

26 juni, 2020 Bada inte vid algblomning Under de senaste dagarna har algblomning observerats på vissa platser i sjöarna...
11 juni, 2020 Mediakontoret tar inte längre emot använda värmeljushållare Mediakontoret har i flera år tagit återanvänt materialet från använda värmeljushållare. De...
30 april, 2020 Butik får Årets miljöpris av Platenelever Klädbutiken Blåklinten får Årets miljöpris av Platengymnasiet. Det är elever som läser...
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej