Starta enskild verksamhet inom skola eller förskola

Är du intresserad av att starta en fristående förskola eller skola? Här får du information om vad som gäller.

För att starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg krävs godkännande och beslut om rätt till bidrag enligt skollagen. Bildningsnämnden i Motala kommun beslutar om godkännande och bidrag och har därför tagit fram riktlinjer för verksamheterna.

Skicka in en ansökan till Motala kommun om du vill starta en ny

  • Förskola
  • Enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Riktlinjer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor (PDF, 37 kB)

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (PDF, 152 kB)

Blanketter

Anvisningar och blankett för ansökan om fristående förskola (PDF, 82 kB)

Blankett för ansökan om enskild pedagogisk omsorg (PDF, 147 kB)

Bestämmelserna är till stora delar samma för offentliga och fristående skolor. Om inte något annat anges gäller samma bestämmelser för de olika skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett om huvudmannen är kommunal, landstingskommunal eller enskild.

Skicka in en ansökan till Skolinspektionen om du vill starta en ny:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola

När du har fått ett godkännande från bildningsnämnden att starta en verksamhet inom skola eller förskola ska du även anmäla det till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälan måste göras sex veckor innan verksamheten påbörjas. Kommer anmälan in för sent kan du bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Anmälan ska vara skriftlig.

Även förändringar i verksamheten, till exempel utökade lokaler, flytt och ägarbyte, ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Blankett

Anmälan av hygienverksamhet och offentliga lokaler (PDF, 272 kB)

Avgift

En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid i anmälningsärendet. Därefter tas en årsavgift ut enligt gällande taxa.

Läs mer i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF, 322 kB)

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Miljö och hälsoskyddsenheten ansvarar för tillsyn av undervisningslokaler såsom förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Syftet med tillsynen är att förebygga och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan på grund av brister i verksamheten.

Det kan till exempel förekomma bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, som kan ge framtida hälsoproblem.

Egenkontroll

Det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten ska finnas.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Bildningsförvaltningen
Telefon: 0141-22 50 00

Läs mer

Starta livsmedelsverksamhet

Tänk på att även anmäla livsmedelsverksamhet om du planerar att ha matservering i den nya verksamheten.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej