Skolskjuts

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De vårdnadshavare och elever som väljer en annan skola, kommunal eller fristående, än placeringsskolan har inte rätt till skolskjuts.

Ansök om skolskjuts

Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Vem får åka skolskjuts?

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever till skolan där kommunen placerat eleven, det vill säga placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan från förskoleklass upp till årskurs 9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

Eleven har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

  • 2 km för elever i skolår F-2
  • 3 km för elever i skolår 3-6
  • 4 km för elever i skolår 7-9

Fritids

Rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan, inte till och från fritidsverksamhet. Om ditt barn går på fritids efter skoltid måste du därför hämta barnet.

Ansökan inför kommande läsår ska skickas in senast den 1 april.

Om du under läsåret vill börja åka skolskjuts, ansök då via vår e-tjänst. Det är samma handläggningstid, 15 dagar, på att få skolskjuts inför en termin och mitt i terminen.

Ändrat behov

Hör av dig till skolskjutssamordnaren om ert behov av skolskjuts förändras under läsåret. Är ditt barn redan beviljad skolskjuts, kan du kontakta oss via e-post skolskjuts@motala.se. Skolskjutssamordnaren handlägger sedan ändringen, och beställer hos Östgötatrafiken. Det kan ta upp till 15 vardagar innan förändringen träder i kraft.

Ändringar av skolskjuts får inte ske de två första veckorna av höstterminen. Vid sådan uppkommen situation ansvarar vårdnadshavare för att eleven kommer till skolan fram tills ändringen planerats om och startdatum angetts av Östgötatrafiken.

Rutt och hållplats kan ändras under termin och från läsår till läsår.

Vinterskolskjuts

Om ditt barn har behov av skolskjuts bara på vinterhalvåret kan du ansöka om vinterskolskjuts. Barnet kan då få åka skolskjuts från och med måndagen vecka 44 på höstterminen till och med fredagen vecka 12 på vårterminen.

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du inte är nöjd med beslutet som du fått kan du överklaga. Du ska då göra ett så kallat förvaltningsbesvär. Det framgår av ditt beslut hur du ska gå till väga. Du kan också läsa mer om överklaga kommunens beslut. Tänk på att du måste överklaga beslutet inom tre veckor från att du fick del av det.

Motala kommun erbjuder normalt sett inte skolskjuts om ni har valt en annan skola än placeringsskolan för barnet. Det gäller oavsett om det är en kommunal eller fristående skola, och vilket skäl ni har att välja en annan skola.

Det finns dock en möjlighet för kommunen att bevilja skolskjuts även i dessa fall, så länge skolan ligger i Motala kommun och eleven i övrigt uppfyller kraven för skolskjuts. Enligt en tilläggsregel kan eleven få skolskjuts om det kan anordnas ”utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter”, det vill säga att det inte kostar något extra för kommunen.

Om ni bor så att kollektivtrafik inte kan utnyttjas kan ni istället få ut en kontantersättning för självskjutsning. Ersättningen motsvarar kostnaden för det läsårskort eleven är berättigad till.

Barn till föräldrar som inte bor ihop har rätt till skolskjuts om nedanstående villkor är uppfyllda.

Eleven har rätt till skolskjuts om

  • eleven går på sin placeringsskola utifrån sin folkbokföringsadress
  • bor lika mycket hos båda föräldrarna
  • något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen

Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress.

Om den andra hemadressen ligger i en annan kommun gäller inte rätten till skolskjuts.

Om barnet har ett varaktigt funktionshinder, som påverkar möjligheten att ta sig till skolan, kan barnet ha rätt till skolskjuts av den anledningen. Du som vårdnadshavare ska presentera relevant underlag i samband med din ansökan. Det kan vara exempelvis ett medicinskt utlåtande från läkare.

Barn som exempelvis har råkat ut för en olycka och därför inte kan ta sig till skolan under en begränsad period har inte rätt till skolskjuts. Dessa fall täcks av kommunens olycksfallsförsäkring.

Skolbuss eller taxi?

I första hand ska allmänna kommunikationer användas. Om avståndet mellan hemmet och hållplatsen är längre än avståndet för att ha rätt till skolskjuts över huvud taget (se ovan) eller om vägen inte är tillräckligt säker kan eleven istället få åka taxi. Detsamma gäller om eleven får vänta alltför länge efter skolan på bussen. Det kan bli så att eleven får åka buss i ena riktningen och taxi i den andra.

På- och avstigningsplats

När vi handlägger din ansökan bedömer vi var den mest lämpliga platsen är för upphämtning. Ofta är det i nära anslutning till hemmet. Eleven kan också hänvisas till en omarkerad plats eller en hållplats för kollektivtrafiken.

För att få en så effektiv rutt som möjligt kan barnen behöva ta sig till en uppsamlingsplats. Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett tryggt och säkert sätt. Att hämta alla barn vid hemmet skulle ta alltför lång tid och de barn som åker skolskjutsen skulle få en väldigt lång restid. Ibland är det heller inte lämpligt av andra skäl att stiga på och kliva av vid hemmet. Det kan exempelvis vara svårt för ett stort fordon att vända.

Kliva av vid annan hållplats

Vill eleven vid ett enstaka tillfälle kliva av på en annan hållplats än den tilldelade krävs ett intyg.

Tider för skolskjutsen

Skolskjutsen planeras efter skolans ramtider, inte efter varje enskild elevs schema. Ramtid är den tid då den första klassen börjar sin lektion på morgonen och den sista tiden när sista klassen, i respektive årskurs eller stadie, slutar sin sista lektion för dagen. Om ditt barn slutar tidigare får hen alltså vänta på skolskjutsen tills sista klassen har slutat.

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att avboka skolskjutsresan om eleven inte ska åka med. Om eleven inte åker med skolskjutsen på morgonen avbokas eftermiddagens hemresa automatiskt. För att boka på hemresan igen, ring beställningscentralen.

Du kan avboka och boka på resor på telefon 0771-71 10 20 alla dagar mellan 06.00-23.00.  Avboka resor i så god tid som möjligt men senast 1 timme före resans avgång.

Om avbokning inte sker i tid och bilen kör en så kallad ”bomkörning” går en varning ut till vårdnadshavare med påminnelse om att avboka skolskjutsen vid den andra bomkörningen. Vid ytterligare bomkörningar tas en avgift ut på 150 kronor/bomkörning av vårdnadshavare. En annan bedömning kan göras om det finns särskilda skäl.

Blir eleven sjuk under dagen och behöver åka hem tidigare är detta inte att räkna som skolskjuts. Vårdnadshavaren får då själv se till att eleven tar sig hem, alternativt får resan utföras med färdtjänst.

Det ställs stora krav på både fordon och förare. Förarna har ett stort ansvar för säkerheten ombord. De är bland annat utbildade i olika funktionsnedsättningar, bemötande, tystnadsplikt och första hjälpen. Alla skolskjutsfordon är utrustade med alkolås.

För att upprätthålla säkerheten kan föraren ställa krav på barnen. Det är till exempel inte tillåtet att ta av sig bältet, byta sittplats under resans gång eller att spela musik utan hörlurar. Föraren kan också bestämma på vilka platser barnen ska sitta på för att öka trivseln och tryggheten. Skrymmande packning får inte tas med, exempelvis cyklar, skidor, pulkor eller stora hockeytrunkar.

Krav på bilbälte

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga barn. Enligt lag ska säkerhetsbälte användas när det finns och föraren ska vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bälte. Prata gärna med ditt barn om att det både är olagligt och farligt att inte använda bältet.

Hjälpmedel för förflyttning

Har du ett förflyttningshjälpmedel måste detta vara godkänt att användas vid resor. Kontrollera också om hjälpmedlet är godkänt för ditt barn att sitta kvar i under resan.

Mellan hemmet och hållplatsen ansvarar elevens vårdnadshavare för barnets säkerhet. Ansvaret övergår till bolaget som kör skolbussen när barnet kliver ombord i fordonet och fram till när eleven kliver av bussen på morgonen i anslutning till skolan. Motsvarande ordning gäller på vägen hem.

Träna gärna tillsammans med barnen på att klara skolvägen på ett så tryggt och bra sätt som möjligt. Du kan bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer och gärna en ficklampa under den mörka årstiden.

Att tänka på vid hållplatsen

Om någon möter barnen efter skolan, stå på samma sida som fordonet stannar på! Risken finns annars att barnen springer över vägen utan att se sig för.

Se till att barnen kommer i god tid till hållplatsen på morgonen så att de inte behöver springa för att hinna med. Föraren kan inte vänta på barn som är sena till hållplatsen eftersom hela rutten då blir försenad.

Skolskjutsens angivna avgångstider från hållplats på morgonen är cirkatider. Dessa kan variera plus eller minus 5 minuter. På eftermiddagen kan tiderna för avlämning variera mer beroende på att rutten påverkas av vilka barn som för dagen åker med.

Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som förälder för att ditt barn kommer till skolan.

Om vi inte kan garantera säkerheten under färden, på grund av till exempel stora snömängder eller halka, kan skolskjutsen bli försenad eller ställas in. Om väderförhållandena är svåra bör du som förälder kontakta bolaget som kör bussen för att försäkra dig om att skolskjutsen tar sig fram. Om vägen inte är snöröjd tillräckligt, kontakta din vägförening.

Har du frågor eller synpunkter på en specifik resa kontakta Östgötatrafikens kundtjänst på telefon 0771-21 10 10 eller via Östgötatrafikens hemsida genom synpunktsformuläret.

Kontakt

Skolskjutssamordnare
Telefon: 0141-22 24 79
E-post: skolskjuts@motala.se

 

Östgötatrafikens kundtjänst
Telefon: 0771-21 10 10
Webbplats: https://www.ostgotatrafiken.se/

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej