Elevresor på gymnasiet

För gymnasieskolans elever anordnas inte särskilda skolskjutsar. Eleverna får busskort som gäller på ordinarie linjetrafik. I vissa fall går det att få ekonomisk ersättning för resor mellan hem och skola.

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är mer än sex kilometer. Färdvägen mäts utifrån den kortaste gång- och cykelvägen.

Kommunen ansvarar inte för kostnader för elevresor vid andra förhållanden. Ersättning beviljas inte på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet, som att eleven bor växelvis hos sina föräldrar.

Ansökan om elevresa görs via vår e-tjänst. Ansökan granskas med avseende på att villkoren om rätt till ersättning är uppfyllda. Därefter gör kommunens handläggare en bedömning av vilken typ av ersättning som du är berättigad till.

Ansökan om läsårskort behöver bara göras inför första året på gymnasiet. Om du ansöker om kontant ersättning måste du ansöka inför varje läsår.

Om kollektivtrafik trafikerar sträckan mellan elevens hem och skolan får eleven ett färdbevis i form av läsårskort. Kortet kan användas från terminsstart i augusti till vårterminens slut och gäller på vardagar, även lov, klockan 5.00–19.00. Det delas ut den första skoldagen.

Det gäller även elever från Motala kommun som går på gymnasieskola i annan kommun.

Elever som har mer än fyra kilometer från folkbokföringsadressen till trafikerad hållplats erbjuds en kontant ersättning med 25 kronor per skoldag. Utbetalning av kontant ersättning görs 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

När det inte finns lämplig kollektivtrafik kan du ansöka om en ekonomisk ersättning. Den ska motsvara resekostnaden för en verklig resa till och från skolan, dock högst 1/30 av ett basbelopp per månad. Ersättningsnivån följer Skatteverkets nivå för skattefri bilersättning från arbetsgivare.

Ansökan om kontant ersättning görs inför varje nytt läsår.

Utbetalning av kontant ersättning görs 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Återkrav

Om en elev som är berättigad ersättning för elevresor mister rätten till studiehjälp kan det också innebära att rätten till resebidrag dras tillbaka. Om villkoren förändras, till exempel att studier avbryts, byte av skola eller flytt och ersättning utbetalats på felaktiga grunder, kommer ersättningen får du betala tillbaka ersättningen.

Ansök om ersättning

Här kan du ansöka om ersättning för elevresa till och från gymnasiet.

Kontakt

Skolskjutssamordnare
Telefon: 0141-22 24 79
E-post: skolskjuts@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej