Särskola

Grundsärskolan är en särskild skolform. Den är anpassad för elever som bedöms att inte uppnå grundskolans kunskapskrav. I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och delta aktivt i samhällslivet.

Vem har rätt till särskola?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning har rätt att istället få utbildning inom särskolan. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha orsakats av sjukdom eller yttre våld mot hjärnan.

Vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan.  Bara om det finns starka skäl kan kommunen fatta beslut mot vårdnadshavarnas vilja om att barnet ska gå i särskola.

I grundsärskolan är innehållet i alla kursplaner, framförallt när det gäller de teoretiska delarna, anpassat efter elever som har inlärningssvårigheter på grund av utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. De praktiska ämnena är mer lika grundskolans. Språkval eller moderna språk finns inte på grundsärskolan.

En elev i grundsärskolan har rätt att slutföra skolgången under ytterligare två år efter att skolplikten upphört.

Nedanstående process förklarar hur kommunen utreder och prövar om en elev har rätt att tas emot i grundsärskolan:

 1. Pedagogisk kartläggning genomförs. Ett åtgärdsprogram upprättas och skolan prövar om eleven kan gå kvar i vanlig skola med extra anpassningar och särskilt stöd.
 2. Dialog på elevhälsoteam. Om eleven trots insatser inte når kunskapskraven beslutar rektor om fördjupad pedagogisk utredning och bedömning av specialpedagog.
 3. Om utredningen visar att eleven har stora inlärningssvårigheter och det finns misstanke om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) bjuder rektor in vårdnadshavare till möte tillsammans med undervisande lärare och psykolog.
 4. Om du som vårdnadshavare önskar genomförs en psykologutredning.
 5. Om utredningen visar att eleven kan ha en intellektuell funktionsnedsättning gör skolläkaren medicinsk bedömning och skolkuratorn en social bedömning.
 6. När utredningarna sammanställts görs en bedömning om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning som kan medföra rätt att tas emot i särskola.

Nedanstående process förklarar vad som händer ifall eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och vill pröva rätten att tas emot i särskola.

 1. Vårdnadshavarna och eleven kallas till ett möte där ni diskuterar hur man ska gå vidare, och om eleven kan vara aktuell för särskola.
 2. Ni som vårdnadshavare ansöker tillsammans med skolan om att pröva rätten till mottagning i särskolan.
 3. Rektor ansvarar för att ansökningsblankett och samtliga utredningsdelar samlas in och skickas till mottagningsgruppen för särskolan. Den har till uppgift att granska om elever har rätt att tas emot i särskolan.
 4. Mottagningsgruppen gör en bedömning och skriver ett förslag till beslut.
 5. Ni som vårdnadshavare får information om beslutet. Om beslutet blir att eleven inte har rätt till särskola kan ni överklaga det.
 6. Om beslutet är att eleven har rätt att tas emot i grundsärskolan, och det fortfarande är er önskan, måste ni som vårdnadshavare skriftligt samtycka till det.

Inriktning ämnen

Elever som bedöms kunna läsa efter grundsärskolans ämnen kan göra det integrerat i grundskoleklass eller i en särskoleklass. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå grundskolans mål i något ämne kan eleven läsa en kombination av ämnen från grundsärskolans respektive grundskolans läroplan.

Inriktning ämnesområden

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen kan läsa enligt grundsärskolans läroplan med inriktning mot ämnesområden, tidigare kallat träningsskolan.

Här läser eleverna istället efter fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Elever som läser inriktningen ämnesområden får inte betyg.

Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå grundsärskolans mål i något ämne kan eleven läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

För elever som är mottagna i särskolan ska uppföljning ske kontinuerligt. Rektor ansvarar för att uppföljning utförs under höstterminen i årskurs 5 och i årskurs 8. En ny pedagogisk kartläggning genomförs, och psykolog gör en bedömning utifrån det tidigare underlaget.

Om det förnyade underlaget inte styrker bedömningen att eleven tillhör särskolans målgrupp ska eleven lämna särskolan.

För elever i årskurs 8 ska samtliga fyra utredningsdelar granskas och vid behov förnyas. Dokumentation av detta ligger till grund för beslut om mottagandet i gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan i Motala kommun bedrivs på Platengymnasiet.

Det finns fyra olika program att välja på:

 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Individuella programmet

Ansökan och mottagande till gymnasiesärskolan

Grundsärskolans elever har tillgång till grundskolans studie- och yrkesvägledare för vägledning inför val av framtida utbildning och yrke. Elever från grundsärskolan gör sin prao på gymnasiesärskolan som en del i studie- och yrkesvägledningen.

Elev som söker inom den normala ansökningsperioden, från början av januari till och med den 15 februari, eller under omvalsperioden i slutet av april ansöker via webben. Elever i sista året i grundskolan och grundsärskolan får inloggningsuppgifter hemskickade.

Det är också möjligt att ansöka utanför den ordinarie ansökningsperioden. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledare.

Bedömning om rätt till gymnasiesärskola

Mottagningsgruppen för särskolan gör en bedömning utifrån utredningen från årskurs åtta, om eleven har rätt att tas emot i gymnasiesärskolan.

Grundsärskolans rektor gör tillsammans med gymnasiesärskolans rektor en rekommendation om eleven bedöms kunna följa ett nationellt program eller om eleven ska gå individuella programmet.

Att lämna gymnasiesärskolan

Att bli mottagen och antagen till gymnasiesärskolan är en rättighet för elever som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Om eleven efter ny bedömning inte tillhör målgruppen ska eleven inte längre vara kvar i gymnasiesärskola.

När som helst kan en elev begära att få lämna gymnasiesärskolan. Fortsatt stöd och anpassningar ska erbjudas för elev som väljer att lämna gymnasiesärskolan.

Övergång från gymnasiesärskola till vuxenliv

Gymnasiesärskolan ska som helhet förbereda för ett meningsfullt vuxenliv gällande arbete, boende och fritid. Elever som lämnar gymnasiesärskolan efter avslutade studier ska få vägledning inför övergången till vuxenlivet. Det arbetet görs i samverkan med LSS-handläggare på kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och habiliteringen inom regionen.

Läs mer

Mariebergsskolan

På Mariebergsskolan bedrivs undervisningen inom grundsärskolan i Motala kommun.

Gymnasiesärskola

Här kan du läsa mer om gymnasiesärskolan, som finns på Platengymnasiet.

Skolverket

Skolverket har mer information om mottagande i grundsärskolan.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej