Modersmål, hemspråk

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

Modersmålsundervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Undervisningen ska även underlätta elevernas utveckling till att bli tvåspråkiga med dubbel kulturell identitet. Modersmålsundervisning är frivillig. I förskolan erbjuds barnen modersmålsstöd.

Motala kommun ordnar modersmålsundervisning om det finns minst fem sökande, berättigade elever och om det finns en lämplig lärare. Andra regler gäller för minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning erbjuds från grundskolan till gymnasiet.

Undervisningen i modersmål kan samordnas för elever på olika skolor och sker oftast efter ordinarie lektionstid. Om undervisningen inte sker på ordinarie skola får man själv ordna med resan till skolan. I och med att modersmålet är ett skolämne som alla andra ämnen får eleven betyg ifrån årskurs 6.

Ansök om modersmålsundervisning

Ansökan görs av elevens vårdnadshavare och lämnas till rektor på respektive skola. För den som önskar modersmålsundervisning i grundskolan görs ansökan en gång.

Ansök via blanketten: Ansökan om modersmål i grundskolan (PDF, 151 kB)

Nyanlända elever som läser på språkintroduktionen kan ansöka om modersmålsundervisning. De elever som läser inom de ordinarie gymnasieprogrammen kan ansöka om:

  • Modersmål 1
  • Modersmål 2
  • Aktiv flerspråkighet

Betyg

Betyg i modersmål ges efter avslutad kurs.

Ansökan

Blankett för ansökan om modersmål i gymnasieskolan (PDF, 35 kB)

I Motala kommun har förskolebarn med annat modersmål än svenska möjlighet till modersmålsstöd. Detta stöd består i att en modersmålsstödjare, som talar barnets modersmål, kommer till förskolan och arbetar med barnet.

Ansökan om modersmålsstöd till förskolan görs av pedagoger och förskolechefen. Hur själva stödet ska se ut bestäms av personal och förskolechef i samarbete med modersmålsstödjaren.

Motala kommun erbjuder nyanlända elever studiehandledning på modersmålet. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen.

Om eleven inte önskar modersmålsundervisning ska en avbrottsblankett sändas in till Bryggan.

Detta gäller både grundskola och gymnasiet.

Avbrott/studieuppehåll i modersmålsundervisning eller studiehandledning (PDF, 138 kB)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej