Avgifter och regler för Kulturskolan

Här hittar du avgifter och annan viktig information som du behöver ta del av när du anmäler dig eller ditt barn till Kulturskolan.

Ordinarie terminsavgifter

 • Instrumental-/dans- och teaterundervisning (till och med det år du fyller 19): 800 kronor
 • Sångundervisning (till och med det år du fyller 21): 800 kronor
 • Nybörjarverkstad (1 år): 500 kronor
 • Kör och musiklek: 200 kronor
 • Instrumenthyra: 200 kronor

Som nybörjare får du prova på två gånger utan avgift. Fortsätter du därefter räknas du som ordinarie elev och skrivs in på Kulturskolan och måste betala terminsavgift. Avgiften betalas en gång per termin.

Om du blir antagen efter 15 oktober på höstterminen och efter 15 mars på vårterminen betalar du halv avgift.

För dig som spelar instrument kostar det inget extra att vara med i orkester/ensemble. För dig som är sång- eller pianoelev kostar det inget extra att vara med i kör.

Från 4:e barnet som är folkbokfört i samma hushåll och har samma räkningsmottagare betalas ingen avgift.

Hushåll med en lägre inkomst kan få billigare avgift för Kulturskolans kurser. Här nedan kan du se hur stor avgiften blir beroende på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Instrumental-, sång-, dans- och teaterundervisning

 • Hushållets inkomst understiger 473 000 kronor/år: 600 kronor
  Instrumenthyra: 0 kronor
 • Hushållets inkomst understiger 378 400 kronor/år: 400 kronor
  Instrumenthyra: 0 kronor
 • Hushållets inkomst understiger 283 800 kronor/år: 200 kronor
  Instrumenthyra: 0 kronor

Nybörjarverkstad (1 år)

 • Hushållets inkomst understiger 378 400 kronor/år: 400 kronor
 • Hushållets inkomst understiger 283 800 kronor/år: 200 kronor

Avgiftsnivåerna baseras på det nationella prisbasbeloppet (pbb), som räknas upp varje år.

Inkomstanmälan för nedsatt avgift lämnas vid läsårets start via e-post till kulturskolechef Christine Rishaug Hellman, christine.rishaug.hellman@motala.se.

För frågor kontakta:

Anneli Stolt
E-post: anneli.stolt@motala.se
Telefon: 070-272 24 01

Vi hyr ut de flesta instrument förutom piano, slagverk, gitarr, elgitarr, elbas och blockflöjt. Att hyra instrument kostar 200 kronor per termin. Om eleven orsakar skada på instrumentet blir eleven ersättningsskyldig. Kulturskolan har ingen försäkring som täcker detta.

Kulturskolan garanterar att eleven blir erbjuden minst 26 undervisningstillfällen per läsår. Förutom den schemalagda undervisningen räknas lägerverksamhet, konserter, workshops, dans- och teaterföreställningar samt evenemangsbesök som lektionstillfällen. Även om eleven uteblir vid sådana tillfällen räknas det som ett erbjudet lektionstillfälle.

Kulturskolan ansvarar för eleverna under lektionstid, det vill säga från det klockslag lektionen börjar till det klockslag den slutar. Före och efter lektion är vårdnadshavaren ansvarig för sitt barn.

Vid läger och andra verksamheter utanför lektionstid är lärarna ansvariga då de har arbetstid. Medföljande vårdnadshavare ansvarar för barnen övriga tider. Denna ansvarsfördelning görs alltid upp i samråd mellan aktuella lärare och vårdnadshavare.

Vi anlitar endast fasta, återkommande vikarier som vi känner till och som lämnat utdrag ur polisens brottsregister.

Vi sätter inte in tillfälliga vikarier ute på de skolor vi undervisar på. Undantag kan göras i vissa fall vid planerad frånvaro, där elev, vikarie och skola kan förberedas inför lärarbytet.

Vid de tillfällen vi inte lyckas tillsätta en fast vikarie ställs undervisningen in.

Om eleven är frånvarande två gånger i sträck utan att höra av sig blir vårdnadshavare kontaktad av respektive lärare. Eleven kan förlora sin plats på Kulturskolan vid upprepad ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan görs till Kulturskolans expedition kulturskolan@motala.se eller till respektive lärare.

Eleven kan säga upp sin plats på Kulturskolan genom att vårdnadshavare kontaktar expeditionen via e-post kulturskolan@motala.se. Även läraren bör meddelas.

Myndig elev kan själv säga upp sin plats på samma sätt.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej