Platengymnasiet

På Platengymnasiet finns fyra olika högskoleförberedande program, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Vi är även ett Riksidrottsgymnasium med högkvalitativa elitutbildningar inom segling och triathlon. Undervisningen kompletteras med externa föreläsare, studieresor, internationella utbyten och andra aktiviteter.

Om Platengymnasiet

På Platengymnasiet studerar drygt 700 elever på våra högskoleförberedande program samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram språkintroduktion. Vi är även ett Riksidrottsgymnasium med högkvalitativa elitutbildningar inom segling och triathlon. Våra 120 engagerade medarbetare vill hjälpa dig som elev att lyckas och nå så långt som möjligt i förhållande till målen.

På Platengymnasiet vill vi ge dig bästa tänkbara grund för såväl vidare studier som livet i allmänhet. Vi tycker det är viktigt att undervisningen i skolan också kompletteras med föreläsare utifrån, studieresor, internationella utbyten och andra viktiga aktiviteter för att göra skolarbetet ännu mer givande och intressant. Entreprenörskap och hållbar utveckling är värden vi värnar högt och vi bedriver framgångsrik UF-verksamhet på skolans alla program.

Välkommen att bli en av oss och dela vår vision: ”Platengymnasiet ska ge kunskap och bildning för delaktighet i ett hållbart samhälle.”

Frånvaroanmälan vid sjukdom görs varje dag, innan första lektionen startar, i första hand via vårt elevsystem IST. I andra hand på telefon 0141-22 34 00.

Frånvaroanmälan för del av dag görs till mentor.

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn vid sjukdom tills barnet fyller 18 år. Myndig elev anmäler sig själv.

Oanmäld frånvaro räknas som ogiltig frånvaro och vid sådan skickas sms till vårdnadshavare samma dag.

Elevskyddsombuden

I varje klass utses två elevskyddsombud. Deras uppgift är att föra klassens talan i olika frågor. Klassen har klassråd varannan vecka och då har varje elev möjlighet att lyfta angelägna frågor. Det kan handla om arbetsmiljön, studiesituationen eller något annat skolrelaterat. Frågor som inte går att lösa på klassrådet tar elevskyddsombuden med sig.

Elevskyddsombuden håller stormöte var fjärde vecka. Då träffas alla skolans elevskyddsombud och diskuterar frågor som är angelägna för samtliga elever på skolan. Elevskyddsombuden utser en styrelse, vilken ansvarar för stormötena.

Var fjärde vecka infaller skolkonferensen, då representanter för elevskyddsombuden träffar skolledningen och diskuterar frågor som kommit upp och som kräver extra bearbetning. Från skolkonferensen kan frågor gå tillbaka till övriga forum för vidare behandling.

Vilka som är elevskyddsombud i klassen kan variera från år till år.

Elevkåren

På Platengymnasiet finns en elevkår, vars arbete syftar till att öka trivseln och sammanhållningen bland eleverna på skolan. Alla skolans elever är välkomna att bli medlemmar i elevkåren och komma med idéer som främjar detta arbete. Exempel på vad elevkåren jobbar med är studentbalen, draget, filmfredagar, fika och fester av olika slag.

Att bli medlem i elevkåren är helt gratis. Du som vill bli medlem kontaktar någon i elevkårsstyrelsen och får då ett medlemskort. Alla medlemmar i elevkåren är välkomna att engagera sig i elevkårens arbete, både rent praktiskt och med nya, roliga idéer kring vad elevkåren kan jobba med.

Varje år utser kårens medlemmar en styrelse. Den som vill ingå i styrelsen anmäler sitt intresse, får genomgå en intervju och kan sedan bli framröstad som styrelsemedlem.

Elevkåren har ett tätt samarbete med skolans elevskyddsombud och skolledningen.

För att kontakta elevkåren lämna ett meddelande i elevkårens brevlåda, som är placerad mittemot expeditionen.

Skolsköterska

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något. Skolsköterskan kan vid behov ordna kontakt med skolläkare.

Britt-Marie Ottosson
Skolsköterska för EK, NA, SA, TE samt Idrottsgymnasiet
Telefon: 0141-22 56 76
E-post: britt-marie.ottosson@motala.se

Carina Lohm Isberg
Skolsköterska för gymnasiesärskolan
Telefon:
0708-75 79 95
E-post: carina.lohm.isberg@motala.se

Kurator

Kuratorn är till för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

Eva Pettersson
Kurator på naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och teknikprogrammet
Telefon: 0141-22 34 15
E-post: eva.pettersson.kurator@motala.se

Lisa Klefborg
Kurator på ekonomiprogrammet
Telefon: 0141-22 56 02
E-post: lisa.klefborg@motala.se

Johanna Lind
Kurator på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet
Telefon: 0141–22 26 82
E-post: johanna.lind@motala.se

Specialpedagog

Specialpedagogen utreder genom lektionsbesök och samtal med lärare och eleven om en elev behöver ytterligare stöd för att klara sin undervisning. Specialpedagogen hjälper också lärarna med att utveckla undervisningen så att den ska passa alla elever.

När kartläggning och utredning är genomförd överförs ansvar för det fortsatta arbetet till undervisande lärare, mentorer samt i vissa fall resursteamet.

Martin Eriksson
Specialpedagog
Telefon: 0141–22 38 97
E-post: martin.eriksson@motala.se

Mer information

Läs mer om elevhälsan i Motala kommun.

Platengymnasiet är en skola med mångfald! Vi har elever som läser gymnasieskolans högskoleförberedande program, introduktionsprogrammens språkintroduktion (IM) och på gymnasiesärskola. I Platengymnasiets lokaler finns, förutom dessa utbildningar, även enheten Bryggan. Bryggan är Motala kommuns integrationscentrum, som bland annat ansvarar för introduktionsmottagning för nyanlända samt modersmålsundervisning.

För att ta tillvara på och utveckla skolans verksamhet utifrån denna mångfald har Platengymnasiet tillsammans med Carlsunds utbildningscentrum en integrationsgrupp. Integrationsgruppens syfte är att underlätta och anordna möten mellan olika elevgrupper samt vara ett nätverk för integrationsfrågor för gymnasiet och annan verksamhet i Motala kommun.

Under läsåret 2019/2020 arbetar integrationsgruppen bland annat med:

 • Bredare integrationssamarbete mellan Platen och Carlsund
 • att främja möten och samarbete mellan elever på de olika programmen
 • internationella veckan
 • Motala för jämställdhetsveckan
 • kub-projektet, Rauol Wallenberg academy.

Kontakt

Melisa Filipovic
E-post:
melisa.filipovic@motala.se

Här kan du läsa om aktuella projekt med internationell koppling.

Projekt för Teknikprogrammet

Platengymnasiet kommer tillsammans med skolor från Italien, Bulgarien, Spanien och Kroatien att bedriva ett Erasmus+-projekt inom artificiell intelligens, AI.

Syftet är att stärka kompetenser inom teknik och programmeringsområdet men även inom språklig och sociala områden. Ytterligare syften är att bekanta sig med området AI och se hur och vad det används och kan användas till.

I praktiken kommer eleverna tillsammans att utveckla ett AI-system för nummerplåtsigenkänning. Detta kommer att ska under fyra träffar under en vecka då sex elever från varje land besöker varandra och arbetar tillsammans.

Projektet startar i oktober 2020 och avslutas i maj 2022.

Erasmus med Naturprogrammet

Platengymnasiet bedriver ett tvåårigt Erasmus+-projekt som syftar till att utveckla undervisningsmetoderna inom området energi ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Projektet sker i samarbete med skolan Aldo Moro i Reggio Emilia i Italien.

Projektet har i första hand riktat sig till elever som går andra året på naturvetenskapliga programmet. Eleverna har fått testa digitala undervisningsmetoder inom fysik och biologi/kemi. De har också bildat mindre team med italienska elever och tillsammans har de arbetet med flera olika frågeställningar inom energiområdet. Både på plats i Italien och tillsammans här i Sverige, samt online mellan besöken.

Projektet inbegriper också utvecklandet av nya laborationer inom energiområdet. Första året gjordes kemi/biologi-laborationer där olika energiformer i mat undersöktes, såsom fett, snabba och långsamma kolhydrater. Inom fysik undersöktes ångbildningsentalpiteten för flytande kväve och mekaniska energiomvandlingar vid pendelrörelser samt energiinnehållet i potatischips. Projektet syftar också till att låta eleverna träna engelska och lära sig mer om italienska elevers vardag. Eleverna bor hemma hos varandra under besöken.

Projektet startade hösten år 2018 och beräknas avslutas våren 2021

Besök på EU-parlamentet i Bryssel

På Ekonomiprogrammet ges möjlighet för elever i årskurs 3 att åka till Bryssel. Resan innebär studiebesök på såväl offentliga institutioner som företag och lobbyorganisationer. Syftet med resan är både att ge eleverna en förståelse för hur komplicerade beslutsprocesserna inom EU är och en inblick i olika verksamheter som ligger i linje med den inriktning som de har valt att läsa.

Elever som läser den ekonomiska inriktningen besöker framförallt svenska företag som är verksamma i Bryssel, för att få en inblick i hur företag verkar i en internationell miljö. Elever som läser den juridiska inriktningen besöker primärt företag och organisationer som arbetar med juridiska frågor, som till exempel en advokatbyrå, för att få ta del av exempel på autentiska fall och få en övergripande bild av hur juridiska processer kan se ut. Besöken ger också eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Resan innebär även inslag av kulturell art som exempelvis en klassisk chokladprovning.

Vara EU-parlamentariker i Frankrike för en dag

Elever som läst fortsättningskurser i Samhällskunskap har under flera år deltagit i Euroscola i Strasbourg, Frankrike. Senaste vintern 2020 och innan det våren 2018.

Euroscola innebär att eleverna får förbereda sig på ett ämne, exempelvis klimatförändringar eller integration, och tillsammans med andra gymnasieelever från olika EU-länder, diskuterar och debattera ämnet i EU-parlamentet.

I samband med resan till Frankrike har eleverna även gjort studiebesök på historiskt viktiga platser. Till exempel före detta arbetslägret i Buchenwald från andra världskriget samt besökt amerikansk och tyskt krigskyrkogård från första världskriget.

Platengymnasiets elever får låna en dator som de använder i skolarbetet under sin tid på skolan.

På skolan finns även en IT-grupp med representanter från lärarkollegiet, skolledningen och Mediateket. Gruppen arbetar aktivt med att utbilda och inspirera personalen så att kvaliteten på undervisningen med teknikens hjälp kan höjas ytterligare.

På Mediateket finns över 70 studieplatser, inklusive fyra grupprum. Personalen hjälper dig att söka, och källkritiskt granska, information till ditt skolarbete, både enskilt och i klassrummet tillsammans med din lärare. Självklart finns det även möjlighet att få boktips till både skolan och fritiden.

Öppettider

Mediateket är öppet och bemannat måndag-fredag klockan 7.45-16.00.

Medier

På Mediateket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt söka information. Här finns ett stort utbud av fackböcker, skönlitteratur och tidskrifter. Dessutom finns tillgång till information via abonnerade databaser, till exempel Nationalencyklopedin, ArtikelSök, Alex författarlexikon och Landguiden. Mediateket förmedlar även fjärrlån från bibliotek över hela landet.

Hjälpmedel

Mediateket samarbetar med skolans specialpedagog och kan ge stöd och hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter, till exempel genom att skapa personliga konton i MTM:s talbokstjänst Legimus. Alla elever har dessutom tillgång till Inläsningstjänst.

Lånekort och låneregler

Tänk på att kortet är en värdehandling! Du lånar själv dina böcker vid våra självbetjäningsautomater. Du är ersättningsskyldig för de böcker som inte återlämnas. Mediateket har också hand om skolans läromedelshantering vilket innebär att alla kursböcker lånas ut via Mediateket.

Avgift för böcker som inte återlämnas

 • läromedel: 300 kronor
 • övriga böcker: 200 kronor

Kontakt

Mediateket
E-post: mediateket.platengymnasiet@motala.se

Vi har många olika gymnasieprogram som du kan välja. Här hittar du information om de gymnasieprogram som du kan läsa på Platengymnasiet.

Resursteamet på Platengymnasiet

Flera elever med AST (autismspektrumtillstånd) går på Platengymnasiet och har behov av stöd. För dessa elever finns Resursteamet, som består av tre elevassistenter. De arbetar i ett team för att hitta en helhetslösning under studietiden. Resursteamet kontaktar även skolor, fångar upp nya elever, planerar överskolning, inskolning och gör hembesök.

Vi hjälper dig med

 • Överskolning
 • Inskolning
 • Hembesök
 • Möjlighet att studera ett fjärde år
 • Arbetsrum/arbetsplats
 • Enskild undervisning/pedagogiskt stöd
 • Tekniska hjälpmedel
 • Social träning
 • Länk mellan elev och lärare
 • Sällskap till matsal
 • Strukturera läxor
 • Påminnelser om läxor/prov
 • Förtydliga scheman
 • Stöd vid schemabrytande aktivi­teter
 • Kontinuerlig föräldrakontakt
 • Kontinuerlig kontakt med rektor, mentor, syv, skolsköterska/kurator

Kontakt

Peter Edlund
E-post: peter.edlund@motala.se
Telefon: 070-394 16 33 

Azra Avdagic
E-post: azra.avdagic@motala.se
Telefon: 072-247 33 50 

Christine Jacobsson
E-post: christine.a.jacobsson@motala.se
Telefon: 070-327 41 17

Kontor
Telefon: 0141-22 34 04

Här hittar du information om studie- och yrkesval samt kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna.

Förbud mot alkohol

All alkohol på skolans område kommer att beslagtas av skolpersonal. Du som är anhörig kan hjälpa oss genom att inte köpa alkoholhaltiga presenter till din student.

Om någon elev uppträder påverkad på skolan under avslutningsdagen, kommer den eleven inte att få gå ut tillsammans med sina studentkompisar till väntande släkt och föräldrar vid huvudentrén.

Gymnasiemässan

Varje höst bjuder vi in till gymnasiemässa där Platengymnasiet, tillsammans med andra gymnasieskolor i regionen, visar upp sin verksamhet. Både lärare och elever finns på plats för att ge information om skolan. Mässan vänder sig i första hand till blivande gymnasieelever.

Öppet hus

I januari bjuder Platengymnasiet in till Öppet hus. Då erbjuds elever från årskurs nio att tillsammans med sina familjer besöka Platengymnasiet. På plats finns lärare, elever, rektorer, elevhälsa och studievägledare.

Draget

Draget är en gammal tradition som vi är mycket stolta över! Den har hängt med ända sedan 1970-talet. Tredje årskursens elever från natur- och teknikprogrammen möter samhälls- och ekonomiprogrammen i en dragkamp över Göta kanal. Det förväntas att alla i det förlorande laget ska ”bada” i kanalen.

Kampen föregås av diverse upptåg och uppträdanden där målet är att utmana motståndarlaget. Hela evenemanget avslutas med en försoningsmiddag.

Kärleksveckan

Under en veckas tid varje vår firar Motala kärleksvecka. På Platengymnasiet bjuder elever varandra på underhållning och aktiviteter i kärlekens tecken. Elever som läser musikprofil och särskolans elever sjunger och spelar under lunchraster. Elevkåren och elevskyddsombuden arrangerar olika aktiviteter. En mycket trevlig stämning sprids med hjälp av alla som engagerar sig under veckan!

Övralidsstipendiet

Sedan 1998 har elever i årskurs tre möjlighet att delta i en uppsatstävling, anordnad av Stiftelsen Övralid i samarbete med Platengymnasiet och Carlsund ytbildningscentrum.

Uppsatstävlingen är kopplad till författaren Verner von Heidenstams (1859-1940) liv och skrivande. Heidenstam bodde under åren 1925-1940 på Övralid, norr om Motala.

Logga in i IST

Använd elevsystemet IST för sjukanmälan eller för att hitta betyg och din individuella studieplan.

Kontakt

Platengymnasiet, receptionen
Telefon:
0141-22 34 00
E-post: platengymnasiet@motala.se

Besöksadress:
Smålandsgatan 2
591 60 Motala

Postadress:
Platengymnasiet
Box 955
591 29 Motala

Helena Hadfy
Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet
Telefon: 0141-22 52 25
E-pos: helena.hadfy@motala.se

Henrik Sävmo
Rektor för naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet
Telefon: 0141-22 33 26
E-post: henrik.savmo@motala.se

Christina Billemar
Rektor för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammens språkintroduktion
Telefon: 0141-22 34 01
E-post: christina.billemar@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej