Stor vit byggnad med namnet Carlsund utbildningscentrum. Foto.

Carlsund utbildningscentrum

Här får du utbildningen som ger dig en god grund för framtiden oavsett om du ska påbörja ditt arbetsliv eller studera vidare.

Anmäl sjukdom eller ledighet

Sjukfrånvaro ska anmälas tidsbestämt eller varje dag före klockan 10.00.

För omyndig elev ska vårdnadshavare göra sjukanmälan. Vid APL-/praktikperiod görs sjukanmälan både till skolans reception och till praktikplatsen.

Sjukanmälan för elev på introduktionsprogrammen IM

Sjukfrånvaro ska anmälas före klockan 8.00 till Magnus Wikinghielm: 070-590 01 40 eller 0141-22 57 45.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i alla yrkesprogram på gymnasiet.

Det innebär att minst 15 veckor av utbildningen utförs hos en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger eleverna möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. De får tillfälle att prova på sitt framtida yrke och få yrkeserfarenheter och kontakter, vilket ökar möjligheterna till framtida anställning.

På Carlsund tycker vi att det är viktigt att eleverna har inflytande på skolan och att de kan vara med och påverka sin vardag. Det får de möjlighet till genom elevskyddsombuden och elevkåren.

Elevskyddsombuden

I varje klass utses två elevskyddsombud. Deras uppgift är att föra klassens talan i olika frågor. Klassen har regelbundna klassråd och då har varje elev möjlighet att lyfta angelägna frågor. Det kan handla om arbetsmiljön, studiesituationen eller något annat skolrelaterat. Frågor som inte går att lösa på klassrådet tar elevskyddsombuden med sig.

Elevskyddsombuden håller stormöte två gånger per termin. Då träffas alla skolans elevskyddsombud och diskuterar frågor som är angelägna för samtliga elever på skolan. På skolan finns även en elevskyddskommitté som träffas oftare och finns till hands om något kommer upp mellan våra stormöten.

Under höstterminen får samtliga nya elevskydd utbildning. Under vårterminen lägger elevskydden stort fokus på hälso- och elevsociala frågor genom att analysera resultatet av Om mig-enkäten som görs över hela länet. Resultatet analyseras under ett stormöte och diskuteras vidare mellan elevskyddskommittén och styrgruppen på skolan. Detta ligger i sin tur till grund för uppdateringen av skolans likabehandlingsplan.

Elevkåren

På Carlsund finns en elevkår, vars arbete syftar till att öka trivseln och sammanhållningen bland eleverna på skolan. Alla skolans elever är välkomna att bli medlemmar i elevkåren och komma med idéer som främjar detta arbete. Exempel på vad elevkåren jobbar med är studentbalen och aktivitetsdagar.

Att bli medlem i elevkåren är helt gratis. Du som vill bli medlem kontaktar någon i elevkårsstyrelsen och får då ett medlemskort. Alla medlemmar i elevkåren är välkomna att engagera sig i elevkårens arbete, både rent praktiskt och med nya, roliga idéer kring vad elevkåren kan jobba med.

Varje år utser kårens medlemmar en styrelse. Den som vill ingå i styrelsen anmäler sitt intresse, får genomgå en intervju och kan sedan bli framröstad som styrelsemedlem.

Elevkåren har ett tätt samarbete med skolans elevskyddsombud och skolledningen.

På Carlsund utbildningscentrum består elevhälsan av kurator, skolsköterska och speciallärare (resursgruppen).

Kurator

Det finns det två kuratorer som arbetar med elevsociala och studiesociala frågor. De finns där för dig som har behov av att samtala med någon. Det kan handla om kompisar, skolarbetet, hur du har det hemma eller hur du har det med dig själv. Hos skolans kuratorer kan du också få hjälp med praktiska saker såsom studieekonomi och kontakt med myndigheter.

My Hellstrand
Kurator
Telefon: 0141-22 56 74
Mobil: 070-540 39 55
E-post:

Pia Ström
Kurator
Telefon: 0141-22 58 20
Mobil: 072-141 62 11
E-post
: pia.strom@motala.se

Skolhälsovård

Till skolsköterskan kan du gå med alla frågor som rör hälsa, egenvård och sjukdomar men också om du känner dig ängslig eller bekymrad över något.

Skolsköterskan finns på översta våningen, innanför expeditionen.

Therese Järnede
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 38
E-post:

Carina Lohm Isberg
Skolsköterska
Telefon:
 0708-75 79 95
E-post: carina.lohm.isberg@motala.se

Resursgruppen

På Carlsund arbetar en resursgrupp som består av fyra lärare. Gruppen stöttar de elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd i sina kurser.

  • När eleverna börjar på Carlsund utbildningscentrum tar vi emot information från grundskolan.
  • Vi utför diagnostiska läs- och skrivtester med eleverna och har därefter enskilda samtal med alla elever.
  • De elever som bedöms ha behov av stöd erbjuds detta.
  • Under det första läsåret förstärker vi helklassundervisningen vissa lektionspass, framför allt i svenska, engelska och matematik.
  • Vid behov deltar vi i utvecklingssamtal och andra möten.
  • Genom medverkan i skolans elevhälsoteam har vi kontinuerlig kontakt med rektor, syv, specialpedagog, skolsköterska och kuratorer.

Telefonnummer arbetsrum: 0141-22 58 87.

Medarbetare i resursgruppen:

Läs mer om elevhälsan i Motala kommun.

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. De teoretiska ämnena och en del grundläggande praktiska färdigheter får du på Carlsund men den övervägande delen av de praktiska färdigheterna lär du dig ute i arbetslivet hos ett eller flera företag (arbetsplatsförlagt lärande).

Utbildningsmodell

Det finns två olika utbildningsvägar inom ett yrkesprogram: skolförlagd eller arbetsplatsförlagd (lärling). På en lärlingsutbildning är den största delen av de yrkesinriktade kurserna förlagda till en arbetsplats. Viss del av kurserna läser du i skolan med undervisning av en yrkeslärare. På arbetsplatsen utses en handledare som ansvarar för din utbildning. Det är din yrkeslärare och din handledare som ser till att du får möjlighet att lära dig det du behöver på arbetsplatsen.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner och leder till samma yrkesexamen som en skolförlagd yrkesutbildning. Precis som på alla skolans program har du som är lärlingselev möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet. En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret. Från och med det läsår som eleven påbörjar lärlingsutbildningen ska hälften av tiden tillbringas på en eller flera arbetsplatser.

Att gå ett yrkesprogram som lärlingselev kan vara en större utmaning än att gå på ett vanligt yrkesprogram. Du följer arbetsplatsens tider och kan ibland få jobba på kvällar och helger. Detta vägs upp av det faktum att du får goda arbetslivserfarenheter som ökar möjligheten till ett jobb direkt efter studenten. Elever som går en lärlingsutbildning kan dessutom få extra studiebidrag med 1000 kr per månad.

Carlsund utbildningscentrum är en skola med mångfald! Vi har elever som läser gymnasieskolans yrkesförberedande program, introduktionsprogrammens språkintroduktion (IM), vuxenutbildning och yrkeshögskola.

För att ta tillvara på och utveckla skolans verksamhet utifrån denna mångfald har Carlsund tillsammans med Platengymnasiet en integrationsgrupp. Denna grupp består av elever och personal från de båda skolorna.

Vi har många olika gymnasieprogram som du kan välja. Här hittar du information om de gymnasieprogram som du kan läsa på Carlsund utbildningscentrum.

Varje program på Carlsund har ett programråd där lärare, elever, näringsliv och skolledning är representerade.

De lokala programråden bidrar till en nära samverkan mellan skola och arbetsliv, vilket är en förutsättning för att yrkesprogrammen ska kunna fungera och utvecklas.

Programråden träffas 2–3 gånger per år för att diskutera utbildningsfrågor. Det kan handla om att sätta upp mål för verksamheten, föra diskussioner om utbildningens innehåll och upplägg, skolans utrustning och hur den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen kan genomföras.

Här hittar du information om studie- och yrkesval samt kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna.

Gymnasiemässa

Varje höst är vi med på Motalas gymnasiemässa där vi, tillsammans med andra gymnasieskolor i regionen, visar upp vår verksamhet. Både lärare och elever finns på plats för att ge information om skolan. Mässan vänder sig i första hand till blivande gymnasieelever.

Öppet hus

I januari håller Carlsund utbildningscentrum öppet hus, då niondeklassare, föräldrar, vänner, gamla elever och övriga intresserade bjuds in för att se vår verksamhet. Aktiviteter på programmen, tävlingar och musikunderhållning brukar stå på schemat. Självklart finns lärare, elever, rektorer, elevhälsa och studievägledare här för att visa skolan och svara på frågor.

Schemabrytande aktivitetsdagar

På Carlsund utbildningscentrum har vi två-tre schemabrytande aktivitetsdagar som är gemensamma för elever och lärare. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa bättre en sammanhållning både på klass-, program- och skolnivå.

Uppstarten

Vid uppstarten av höstterminen har vi en schemabrytande aktivitetsdag när varje årskurs tävlar i olika grenar. Syftet med dagen är att skapa klassammanhållning.

Utmaningen

Strax innan jullovet har vi en schemabrytande aktivitet i multihallen, där eleverna tävlar klassvis mot varandra i någon sport. Klasserna är även utklädda. Fina priser delas ut till det vinnande laget samt bäst utklädda lag.

Beachfotboll

Innan sommarlovet är det dags för beachfotbollturneringen. Vi bokar en uppblåsbar sarg från Skogsborg och spelar, klassvis, fotboll i Varamosanden. Vädret är för det mesta med oss och det brukar blir en bra avrundning inför det stundande sommarlovet.

Logga in i elevsystem

Använd elevsystemet IST för sjukanmälan eller för att hitta betyg och din individuella studieplan.

Kontakt

Carlsund utbildningscentrum, receptionen
Telefon:
0141-22 56 65
E-post: carlsund@motala.se

Besöksadress:
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 50 Motala

Postadress:
Carlsund utbildningscentrum
Box 956
591 29 Motala

Peter Johansson
Rektor för fordonsprogrammet, industriprogrammet, byggprogrammet och hotell- och turismprogrammet
Telefon: 0141-22 25 71
E-post: peter.r.johansson@motala.se

Helena Ånstad
Rektor för  barn- och fritidsprogrammet, handelsprogrammet och elprogrammet
Telefon: 0141-22 38 91
E-post: helena.anstad@motala.se

Sebastian Hagård
Rektor för vårdprogrammet och introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 34 16
E-post: sebastian.hagard@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej