Vätternskolan

Vätternskolan är en F-6-skola som ligger centralt i Motala.

På Vätternskolan möter du utbildade och behöriga pedagoger. Vi jobbar med åldershomogena klasser med ett trelärarsystem och med ett samarbete med parallellklasserna i de olika spåren. På det sättet möjliggörs bra förutsättningar att arbeta i mindre grupper och att möta elever på deras egen kunskapsnivå.  Vi för ett medvetet arbete kring läs- och skrivinlärning samt den grundläggande matematiska förståelsen. NO-ämnena förstärks med det laborativa arbetssättet NTA – naturvetenskap och teknik för alla.

Att kunna uttrycka vad vi känner och tänker likväl som att ha förståelse för andra människor är grundläggande i en demokrati. Vårt sätt att kommunicera med barn, föräldrar och varandra ska därför präglas av ömsesidig respekt, lyhördhet och dialog.

Inriktningsmål

På Vätternskolan har vi flera fokusområden som vi vill satsa på. De prioriterade målen arbetar vi aktivt med under 2018–2021. Vi vill att alla elevers måluppfyllelse ska öka på Vätternskolan. Vi arbetar aktivt med att utveckla det kollegiala lärande på skolan.  Vi arbetar med sambedömning och betygsättning.  Vi vill även stärka elevernas och personalens digitala kompetens och vi vill att eleverna ska känna trygghet och studiero ska öka samt att tillgängliga lärmiljöer ska stärkas.

Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Ventilen består av förstelärare och fritidspedagoger som aktivt arbetar förebyggande mot mobbing och kränkande behandling samt direkt tar tag i eventuella mobbingsituationer på Vätternskolan. Ventilen har möte en gång per vecka då de följer upp signaler och egna iakttagelser.

Rörelse och pulshöjande aktiviteter

För att öka elevernas måluppfyllelse har vi ett samarbete med Östergötlands idrottsförbund där vi har pulshöjande aktiviteter dagligen för att minska stillasittandet i skolan. Vi har pedagoger som har ansvar för aktiviteter så som morgondans, rastaktiviteter och pausaktiviteter under skoldagen.

Vätternskolans fritidshem består av tre avdelningar. Abborren och Mörten är två F-2 avdelningar och Gäddan är storfritids där elever i år 3-6 går.

På Vätternskolans fritidshem är arbetet med den sociala och känslomässiga utvecklingen viktig. Vi arbetar med värdegrund och människors lika värde. Vi anser att den fria leken är viktig för barnets utveckling. Vi erbjuder en jämvikt mellan planerade och fria aktiviteter.

På fritids kompletterar vi skolans undervisning genom att arbeta aktivt med rastaktiviteter, rörelse och pulshöjande aktiviteter, samarbete genom olika temaarbeten, elevsocialt genom Ventilen och med utvecklingsfrågor för att fördjupa vårt pedagogiska lärande.

För att synliggöra varje barn arbetar vi utifrån individuella målsättningar. Vi tycker att det är viktigt att sätta barnet i centrum och att barnen ska känna delaktighet i verksamheten. Vi arbetar aktivt med läroplan för fritidshemmet genom språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevdemokrati

Vätternskolan har elevråd och kostråd där eleverna har möjlighet att påverka verksamheten utifrån intresse och behov. De lär sig även att ta ansvar för gemensamma beslut.

Alla elever på Vätternskolan ska känna sig delaktiga till demokratiska beslut. Varje klass har kontinuerliga klassråd där eleverna har möjlighet att ta upp gemensamma intresseområden som senare kan tas vidare till elevrådet eller kostrådet.

Skolråd

På Vätternskolan har vi ett väl fungerande och aktivt skolråd. Här diskuteras aktuella och viktiga frågor som rör skolan. Representanter till skolrådet utses bland föräldrarna på föräldramöten. I skolrådet sitter även representanter från personal och rektor med. Skolrådet träffas två gånger per termin.

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet i första hand. Om det inte är möjligt, skicka SMS till 072–145 44 63.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Vätternskolan
Telefonnummer:
0141-22 33 60

Adress:
Ulaxgatan 57
591 54 Motala

Fritids
Abborren:
072–145 44 63
Mörten: 072–145 44 64
Gäddan: 072–145 44 65

Annelie Edén
Rektor
Telefon: 0141-22 59 59
E-post: annelie.eden@motala.se

Kristina ”Ninna” Ljungkvist
Skoladministratör
Telefon: 072-213 62 70
E-post: kristina.ljungqvist@motala.se

Felicia Samuelsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 38 58
E-post: felicia.samuelsson@motala.se

Victoria Öhrman
Specialpedagog
Telefon: 0141-22 55 65, 072-142 89 54
E-post: victoria.ohrman@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej