Södra skolan

Södra skolan är en F-9-skola där vi kan följa elevens utveckling från 6 till 15 år. Vi bygger på gott samarbete för att ge eleven möjlighet att se den röda tråden genom hela sin utbildning.

Om skolan

Skolan har två rektorer som ansvarar för årskurs F-6 respektive årskurs 7-9.

All personal genomgår utbildningar som ska leda till att kunna ge varje elev det den behöver utifrån sitt specifika behov.

Vi har också gemensamma aktiviteter som binder samman skolan till en gemensam enhet och för elever och personal närmare varandra.

Vi på Södra skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Det gör vi både när det gäller kunskap och människosyn.

Ordet STARK genomsyrar vårt värdegrundsarbete. Ordet står för samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kunskap.

Vi sätter elevernas bästa i centrum. Vi har en väl fungerande verksamhet och beredskap när det gäller att bemöta elevers olikheter. Vi vill förhindra all form av utanförskap. Vår mission är uppnådd när varje elev har en stark självkänsla, känner lust att lära, tar ansvar för sitt lärande och känner att han/hon har inflytande över sin utbildning. All pedagogisk personal ingår i ett arbetslag som tillsammans ansvarar för eleverna och samtliga lärare har behörighet att undervisa.

På Södra F-6 går cirka 350 elever. Vi kvalitetssäkrar genom att årligen genomföra enkäter med vårdnadshavare och elever. Enkätresultaten kartläggs, analyseras och åtgärder vidtas vid behov.

Vi har varje termin en uppsamling av betygsresultat i årskursk 6 samt måluppfyllelse i årskurs 1-5.

Vi vill att våra elever växer upp till trygga, självständiga individer med breda kunskaper.

Förskoleklass

På Södra skolan finns i dag tre parallella förskoleklasser där pedagogerna samplanerar verksamheten. Det gör vi för att ge eleverna en likvärdig grund inför fortsatt skolgång.

Med leken som redskap väcker vi i förskoleklassen barnens nyfikenhet till fortsatt lärande. Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och grundskolan där vi arbetar och leker skolförberedande kring alla skolans ämnen med utgångspunkt i läroplanens centrala innehåll.

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Natur, teknik och samhälle
 • Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Vi lägger stor vikt vid att stärka gruppen och bygga upp en trygghet hos barnen. I gruppen ges också en naturlig möjlighet för barnen att utveckla de normer och värden som finns beskrivna i läroplanen. Genom att våga vara sig själva och ha förståelse för varandras olikheter, stärker barnen sin självkänsla.

 • Vi förverkligar en ”inkluderande skola”.
 • Vi möter den enskilde elevens behov.
 • Vi ställer skarpa krav på personal och elever för att uppnå social trygghet och bra undervisning.
 • Vi har ett demokratiskt förhållningssätt i dialog och samvaro mellan skolans olika aktörer: skolledning, personal, elever och föräldrar.
 • Vi utvärderar fortlöpande vår verksamhet för att bli bättre.
 • Skolans mål är att alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

Södra skolan har ett fritidshem med två avdelningar. Här arbetar nio anställda och vi har cirka 200 barn i åldrarna 6-12 år inskrivna. Fritidshemmets mål är att vi dels ska handleda barnen och intressera dem för olika meningsfulla fritidsintressen, dels att vara ett komplement till ordinarie skolverksamhet. Vi prioriterar ett gott samarbete med föräldrar och hemmet.

Studiebesök

I vår verksamhet ingår bland annat studiebesök på fritidsanläggningar och hos föreningar. Barnen får även ta del av Motalas unika kulturarv genom att besöka våra museer, kyrkor, bibliotek, Göta kanal med mera.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Skolråd

Skolrådet är ett forum för samverkan mellan hem och skola och består av föräldrarepresentanter. Skolrådet har möten två gånger per termin där frågor från föräldramöten tas upp och skolledningen informerar.

Syftet med skolråden är att ge föräldrar/vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång och att verksamheten ska utvecklas.

Skolrådet fungerar som en samrådsgrupp där rektor har möjlighet att diskutera och förankra principer och riktlinjer inom skolområdet. Det är alltid rektor som tar beslut i de olika frågorna. Frågor som kan diskuteras är

 • Skolans olika policydokument
 • Ekonomi
 • Lokaler ändamål/utseende
 • Ordningsregler och övrig trivsel
 • Skolans resultat och uppföljningar
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Utvecklingsfrågor

I skolrådet behandlas endast frågor som har intresse för samtliga. Enskilda ärenden diskuteras i andra forum på skolan.

Elevdemokrati

Elevråd för årskurserna F-3 och 4-5

Elevråden har, under vuxnas ledning, regelbundna möten där fokus ligger på elevernas frågeställningar. En liten budget är också avsatt för att kunna tillgodose delar av elevernas önskemål om inköp. I klassen följs sedan elevrådsmötena upp i klassråd.

Elevråd för årskurserna 6-9

Södra skolan är en demokratisk skola, vilket innebär att elever och personal har nära kontakt med varandra, under lektion och på raster. På vår gemensamma mötesplats, cafeterian, fikar vi tillsammans, utbyter åsikter och där lyssnar och diskuterar personalen med sina elever.

Våra små mentorsgrupper, med ett mindre antal elever, öppnar för att eleverna och mentorn fortlöpande utvärderar skolverksamheten och vad som händer på skolan. Samtidigt finns mer formell demokrati kanaliserad genom elevrådet med representanter från mentorsgrupperna och en styrelse. Elevrådet handleds av en lärare.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Södra skolan
Telefon:
0141-22 56 25
E-post: sodra@motala.se

Adress:
Strandvägen 18
591 36 Motala

Fritids
Lillfritids: 070-386 75 96
Storfritids: 070-384 08 10

Christina Turesson
Rektor F-6
Telefon: 0141-22 57 55
E-post: christina.turesson@motala.se

Mikael Rehnstrand
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 22
E-post: mikael.rehnstrand@motala.se

Charlotte Olsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 25
E-post: olsson.charlotte@motala.se

Ewa Sandström
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 29
E-post: ewa.sandstrom@motala.se

Ingela Bengtsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 38 33
E-post: ingela.bengtsson@motala.se

Mattias Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 072-550 51 64
E-post: mattias.nilsson@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej