Skolgårda skola

Skolgårda skola är en F-9-skola i området Björkelund. Skolan har fokus på trygghet, trivsel och kunskap.

Om skolan

Skolgårda är en F-9 skola som består av två enheter F-6 med tillhörande fritidshem och 7-9. Vi har två klasser per årskurs från förskoleklass till och med år 5 och tre klasser i år 6. I år 7-9 har vi fyra klasser per årskurs. Skolan kännetecknas av en hög måluppfyllelse, väl inarbetade rutiner och samhörighet samt ett gott arbetsklimat.

På Skolgårda skola arbetar engagerad och kompetent personal som har elevens lärande i fokus med målet att eleverna ska lyckas. Skolan visar goda resultat på de nationella proven i årskurs 3 och 6. I årskurs 9 presterar eleverna bättre i samtliga ämnen i jämförelse med riksgenomsnittet.

På Skolgårda skola arbetar vi efter våra kärnvärden: trygghet, trivsel och kunskap. För oss är det viktigt att dessa ord inte bara finns på pappret utan även genomsyrar hela vår verksamhet. Det är viktigt att alla känner trygghet och trivsel för att kunna göra sitt bästa i skolarbetet.

Vi tycker också att det är viktigt med samverkan. Det är vi: ledning, personal, vårdnadshavare och elever som tillsammans skapar Skolgårda skola.

Inom F-6 har vi valt att organisera oss i i tre arbetslag:

  • F-3
  • 4-6
  • fritids

Vi arbetar tillsammans med kollegialt lärande för att stärka samsyn kring elevernas lärmiljöer. Generella anpassningar finns i varje klass för att möta alla elevers behov. Då dessa inte räcker arbetar vi efter vår väl inarbetade arbetsgång för elever i behov av särskilt stöd.

Skolan arbetar förebyggande för att eleverna ska lyckas och få ett gott självförtroende. Som ett led i skolans systematiska kvalitetsarbete har vi utarbetat en årsklocka för tester i kärnämnena som följs upp med reflekterande analysmöten på organisations-, grupp- och individnivå. På så vis sätts insatser in i ett tidigt skede.

Vi har bland annat tre fadderdagar per termin för att öka trygghet och trivsel hos eleverna.  På förmiddagen har eleverna rast på olika tider för att främja lek och rörelse med färre elever på skolgården. På lunchrasterna erbjuds planerade rastaktiviteter. F-6 har en elevsamordnare som arbetar med att stötta eleverna i det sociala samspelet.

Skolans kärnvärden trygghet, trivsel och kunskap är ständigt närvarande i vårt arbete med eleverna.

Skolår 7-9 arbetar i tre arbetslag med cirka 100 elever och åtta-tio lärare med olika ämneskompetens. Arbetet utgår från Skolgårda skolas gemensamma värdegrund. Målet med arbetet är att varje elev ska få ett bra självförtroende och känna att han/hon duger.

Varje individ ska få förmåga att respektera andra, känna empati och förståelse för andra människor och skaffa sig kunskap om hur demokrati fungerar. Vi jobbar med begrepp som allas lika värde, demokrati, hänsyn-respekt och medkänsla.

På Skolgårda skola finns ett fritidshem med hemvisterna Diana och Juno. Det finns cirka 130 barn inskrivna från förskoleklass upp till och med årskurs 4. Barn från förskoleklass upp till och med årskurs 6 får vara inskrivna på fritidshemmet. Vi har öppet varje skoldag mellan klockan 6.00-18.00. Naturligtvis har vi öppet under lov och studiedagar också. Kommer man tidigt till fritids på morgonen så har man möjlighet att äta frukost innan skolan börjar.

Våra hemvister samarbetar med varandra i olika aktiviteter och vi har gemensamma temaperioder under läsåret. Avdelningarna är åldershomogena. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi strävar efter att alltid ha en bra och öppen dialog med alla föräldrar som har barn på Skolgårda skolas fritidshem.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevdemokrati år F-6

Klassråd

Klassråd genomförs regelbundet. I de lägre åren leds mötet av läraren. Så småningom är det en elev som fungerar som ordförande, enligt ett rullande schema. Klassrådet ska följa en i förväg fastställd dagordning.

Elevråd

I elevrådet ska eleverna få möjlighet att träna de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga.
Elevrådet handleds av rektor och en ansvarig pedagog för elevdemokrati.

Elevdemokrati år 7-9

Klassråd

Klassråd genomförs varje vecka på mentorstid. Mötet leds av en elev som fungerar som ordförande, enligt ett rullande schema. Klassrådet ska följa en av elevrådet fastställd dagordning.

Arbetslagsråd

Var fjärde vecka träffar respektive arbetslagsledare elevrådsrepresentanterna i arbetslaget. Vid denna träff hanterar man de frågor som kommer från klassråden och som enbart rör arbetslaget.

Elevråd

I elevrådet ska eleverna få möjlighet att träna de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga.
Elevrådet handleds av rektor och en pedagog med ansvar för elevdemokrati.

Matråd

Att arbeta med matråd i skolan är ett sätt att arbeta med elevinflytande. Matrådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att vara med och påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön.

Biblioteksråd

Biblioteksrådet består av elever från årskurs 2-9. Vi träffas cirka en gång per månad. Eleverna får ge förslag till bokinköp, boktips från elever och skolbibliotekarie diskuteras.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Skolgårda skola
Telefon:
0141-22 55 94
E-post: skolaskolgarda@motala.se

Adress:
Skolgårdagatan 24
591 60 Motala

Fritids
Juno: 072-241 32 50
Diana: 072-241 33 50

Årskurs 7-9
Arbetslag AB:
0141-22 33 50
Arbetslag CD: 0141-22 33 52
Arbetslag EF: 0141-22 33 52

Linda Hellberg
Rektor F-6
Telefon: 0141-22 55 96
E-post: linda.hellberg@motala.se

Annelie Linnér
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 55 98
E-post: annelie.linner@motala.se

Anne Eriksson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 55 94
E-post: anne.eriksson@motala.se

Peter Franzén
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 75 eller 072-145 41 27
E-post: peter.franzen@motala.se

Lenka Ristenfelt
Skolsköterska F-6
Telefon: 072-730 22 59
E-post: lenka.ristenfelt@motala.se

Gunilla Bergengren
Skolsköterska 7-9
Telefon: 0141-22 56 03
E-post: gunilla.bergengren@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej