Nykyrka skola

Nykyrka skola är en kommunal F-6 skola som ligger i orten Nykyrka, norr om Motala. I samma lokaler finns också förskola och fritids. Vi är den lilla skolan med det stora engagemanget.

Nykyrka skola har en internationell profil. Vi tar hit världen och våra elever får möta lärarstudenter från andra länder. Vi deltar i olika projekt med andra länder som Italien, England och Japan. Eleverna får använda engelskan i vardagen, och får kunskap och förståelse för omvärlden.

Nykyrka skola har elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan har naturen inpå knutarna. Vi använder skogen i vår undervisning, och den ger också eleverna möjlighet till lek och kojbyggen på rasterna. Vi har dessutom stora varierade lekytor på skolgården.

Organisation

Eleverna är uppdelade i följande grupper:

 • F-1
 • 2-3
 • 4-5
 • 5-6

Till varje sådan grupp är flera pedagoger knutna för att ha möjlighet till undervisning i mindre grupper utifrån ämnen, elevers behov och personalens kompetens.

På skolan finns en gymnastiksal, bildsal, musiksal, trä- och syslöjdssalar. Hemkunskap samt moderna språk får årskurs 6 på Mariebergsskolan i Motala.

Traditioner

 • Uppstartsdag. Varje läsår inleds med samarbetsövningar för att eleverna ska lära känna varandra.
 • Skoljoggen. Årskurs 5 planerar och organiserar skoljoggen, som sedan genomförs med hela skolan.
 • FN-dagen och Internationella språkdagen. Vi uppmärksammar dessa dagar med olika aktiviteter organiserade av eleverna som en del av vårt internationella arbete.
 • Vinterdag. Varje vinter får eleverna möjlighet att åka längdskidor och pulka i Krassbäck.
 • Vandringsdag. På våren spenderar vi en heldag med vandring i Krassbäck.
 • Talangjakt. Årskurs 6 planerar och organiserar talangjakten, som sedan genomförs med hela skolan.

Mål

Vårt mål är en verksamhet där alla trivs, känner glädje, trygghet och har gott självförtroende.

 • Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens sociala och känslomässiga kompetens.
 • Vi anser att arbetet i kampen mot diskriminering och annan kränkande behandling är av största vikt.
 • Vi anser att det är viktigt att bygga på varje barns starka sidor, att göra barnen delaktiga i att sätta mål och utvärdera sitt lärande.
 • Vi har förväntansdokument för personal, vårdnadshavare och elever. Vi arbetar för att dessa ska vara väl kända för alla parter.

Nykyrka fritidshem har egna lokaler och är beläget mitt i naturen med skogen som arena för aktiviteter i ur och skur. Skolans estethus erbjuder eleverna mångsidigt estetiskt skapande och idrottshallen är flitigt utnyttjad till lekar, bollsporter och dans.

Vi har öppet klockan 6.00-18.00 och kompletterar skolan genom att ge barnen en meningsfull fritid. Lek och skapande, utomhusaktiviteter och idrott stärker elevens sociala kompetens.

När barnen kommer till fritids är det deras fritid, därför bygger vår verksamhet på frivilligt deltagande i aktiviteter som är planerade för varje dag. Vi utvärderar vår verksamhet i form av stormöten som ger eleven glädje, delaktighet och inflytande.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevråd och klassråd

Vi har elevråd från förskoleklass upp till åk 6. Elevrådet består av två representanter ur varje klass. Vi träffas tre gånger per termin tillsammans med rektor. En gång per termin är även representant med från måltidsverksamheten. Aktuella frågor från klassråd behandlas.

Klassråd träffas varannan vecka.

Skolråd

I varje klass väljs två föräldrarepresentanter på höstens första föräldramöte. Dessas personer är alla vårdnadshavares länk in i skolrådet. Alla vårdnadshavare välkomna att vara med på mötet, även de som inte är representanter.

Vi träffas två gånger på hösten och en gång på vårterminen. Närvarande är vårdnadshavare, rektor och en lärarrepresentant från skolan. Mötena behandlar sådana frågor som väckts av vårdnadshavare eller elever och sådant som skolan vill informera om, be om synpunkter om eller att samarbeta kring.

Varje termin ordnar vi en gemensam kväll med vårdnadshavare , elev och personal för att gemensamt ”pimpa” vår skolgård. Samtidigt så har vi också ett öppet skolrådsmöte, där alla får vara med.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Nykyrka skola
Telefon förskoleklass och årskurs 1:
0141-22 25 51
Telefon årskurs 2-6: 0141-22 25 52
E-post: nykyrkaskola@motala.se 

Adress:
Nykyrka skola
591 97 Motala

Fritids
Telefon: 072-562 23 40 eller 0141-22 25 53

Anna-Karin Höjer
Rektor
Telefon: 0141-22 38 59
E-post: anna-karin.hojer@motala.se

Cariann Nyberg
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Camilla Muhr
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej