Norra skolan

Norra skolan är en mångkulturell F-6-skola centralt belägen i Motala, nära till friluftsområde, Vättern och stadsbibliotek. Vi har en idrott- och hälsoprofil.

Vår mission

 • Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar!
 • Alla elever ska känna trygghet!
 • Alla elever ska känna glädje!

Hur når vi dit?

 • Vi ska möta eleverna med omtanke där vi ser deras behov.
 • Vi ska ha bra kontakt med föräldrarna.
 • Vi ska våga ha roligt tillsammans.
 • Vi ska hålla fast vid vår idrottsprofil – för den gör oss unik.
 • Vi ska vara stolta!

Idrott- och hälsoprofil

Norra skolan har en idrotts- och hälsoprofil. Vi tror att rörelse är bra för kroppen och knoppen och att just fysisk aktivitet underlättar för eleven att nå kunskapsmålen.

Profilen kännetecknas av:

 • ett extra idrottspass per vecka
 • att eleven får kunskap om kostens, rörelsens och sömnens betydelse för välbefinnandet
 • att vi arbetar med social kompetens och god självkännedom
 • att eleven får stifta bekantskap med en rad olika idrotter, allt från innebandy till friskport och dans
 • att det på skolan finns Norra skolans IF, som är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet.

Idrottsföreningen träffas en gång i månaden och pratar om till exempel rastaktiviteter och extra idrottsaktiviteter. Eleverna i styrelsen får lära sig hur man sköter en förening.

Grundskola F-6

På Norra skolan arbetar vi för ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen. Värdegrundsarbetet löper som en röd tråd genom hela skoldagen och hela läsåret. Vi arbetar med kamratgrupper ett par gånger per termin.

I kamratgruppen delas eleverna in i tvärgrupper med elever från alla årskurser. Målsättningen med gruppen är att eleverna ska lära känna varandra över årskurserna.

Läxhjälp anordnas av skolans personal.

Vi är cirka 55 anställda och cirka 350 elever.

Rastaktiviteter

Flera dagar i veckan under förmiddagsrasten, anordnar fritidspersonalen olika rastaktiviteter. Dessa aktiviteter erbjuds alla elever, oavsett ålder. Syftet är att skapa bra och trygga relationer mellan eleverna och pedagogerna.

 • Trygga relationer och ”vi känslan” stärks även mellan de yngre och de äldre eleverna.
 • Exempel på aktiviteter är bland annat tipspromenader, lekar, aerobics, basket, fotbollsturnering, hopprep, kickbike.
 • Aktiviteterna planeras tillsammans med eleverna och har varit mycket uppskattade inslag.

Hälsogruppen

På Norra skolan finns en hälsogrupp som utifrån nedanstående principer.
 • Vi ska möta eleverna med omtanke där vi ser deras behov.
 • Vi ska ha bra kontakt med föräldrarna.
 • Vi ska våga ha roligt tillsammans.
 • Vi ska hålla fast vid vår idrottsprofil – för den gör oss unik.
 • Vi ska vara stolta!

Bibliotek

Norra skolan har ett helt nytt skolbibliotek med ny ljus inredning och stora ytor. Det finns även små öar med mysmöbler där man kan sitta och läsa eller arbeta med forskning. Biblioteket är öppet under större delen av skoldagen. En ansvarig lärargrupp och en skolbibliotekarie ser till att bokbeståndet uppdateras med jämna mellanrum.

Natur och teknik för alla

Norra skolan jobbar med NTA, Naturvetenskap och teknik för Alla. Vi har varit med i detta projekt sedan hösten 2006. Vi har en NTA-plan som vi följer varje år och alla våra elever deltar. Det är ett elevaktivt arbetssätt som uppskattas. Man jobbar med laborationer, hypoteser och testar om man har rätt.

Varje termin har eleverna ett nytt arbetsområde inom NO eller TK. Exempel på områden är:

 • Balansera och väga för år 1
 • Förändringar för år 2
 • Fjärilar för år 3
 • Kretsar kring el för år 4
 • Matens kemi för år 5
 • Flyta eller sjunka år 6.

I dessa teman ingår kemi, fysik, biologi och teknik

Årliga traditioner

Varje läsår har vi vissa aktiviteter som återkommer vid samma tidpunkt.

 • Bullfest vid skolstart
 • Adventsfirande
 • Luciafirande
 • Talangjakt
 • Mossen cup
 • Kycklingtrampet
 • Skolavslutning

Norra skolans fritids består av fyra avdelningar:

 • Fritids Röd: förskoleklass-åk 2
 • Fritids Gul: förskoleklass-åk 2
 • Fritids Blå: förskoleklass-åk 2
 • Storfritids åk 3-uppåt

Våra öppettider är 6.00-18.00. Öppning och stängning är gemensam för alla avdelningar och sker på Fritids röd.

Mål inom fritidshemmet

Inom fritidsverksamheten har vi skapat gemensamma mål att arbeta mot:

 • Skapa trygga individer där alla är lika viktiga
 • Få varje elev att känna tillhörighet
 • Varje elev ska känna tillit till oss vuxna
 • Se varje barns olikheter och få dom att växa i sig själva.

Fritids på sommaren

Under större delen av sommarlovet flyttar vi verksamheten till Bondebackas hembygdsgård. Här har vi tillgång till trevliga lokaler och underbar miljö. Det erbjuds andra aktiviteter som kojbygge i skogen, bärplockning, matlagning utomhus med mera. Detta är aktiviteter som är anpassade till den miljön, vilket är mycket uppskattat bland både barn och vuxna.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevinflytande och elevdemokrati

Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka och förbättra miljön i skolan. Vi har ett elevråd som består av två elever från varje klass (årskurs 1-6) samt två vuxna. I elevrådet får eleverna utveckla sin förmåga att arbeta under demokratiska former. Vi behandlar frågor som är gemensamma för hela skolan.

Det finns en koppling mellan elevrådet och klassrådet. I klassrådet återrapporterar och förbereder sig elevrådsrepresentanterna inför kommande möte.

Skolråd

Skolrådet träffas två gånger per termin. Skolrådet består av rektor, personal och en representant från varje klass. Vi diskuterar aktuella frågor, informerar om vad som är på gång samt utbyter tankar och idéer.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Norra skolan
Telefon: 0141-22 51 59

Adress:
Lasarettsgatan 17
591 53 Motala

Fritids
Telefon: 070-623 47 80

Mathias Strand
Rektor F-3 och fritidshem
Telefon: 0141-22 25 48
Sms: 070-374 05 40
E-post: mathias.strand@motala.se

Henrik Streng
Rektor 4-6
Telefon: 0141-22 51 61
Sms: 070-337 13 97
E-post: henrik.streng@motala.se

Kajsa Moldovani
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 51 59
E-post: kajsa.moldovani@motala.se

Helena Sjöberg Orrenius
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 55 75
E-post: helena.sjoberg.orrenius@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej