Mariebergsskolan

Mariebergsskolan ligger i stadsdelen Marieberg nära Varamon och har verksamhet för årskurs F-9 samt grundsärskolan.

Om skolan

Mariebergsskolan årskurs F-9 är en inkluderande skola för alla. Elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare och en plats där vi ställer upp för varandra.

Målet med verksamheten är att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan ska vara en plats som känns spännande och utmanande att gå till.

Skolan är indelad i två lärararbetslag, F-3 och 4-6, ett fritidsarbetslag samt ett arbetslag för särskild undervisningsgrupp. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för alla elever. Arbetslagen leds av en pedagog som är medlem i skolans ledningsgrupp, som leds av rektor.

Skolan har en förberedelseklass. Där tar vi emot nyanlända elever för en första introduktion i svenska språket. Varje elev får direkt en klassplacering och deltar i den klassens undervisning utifrån en kartläggning som gjorts och påvisar elevens kunskaper.

Skolan har även kompetens att arbeta med elever med diagnosen AST, autismspektrumtillstånd.

Vår värdegrund

Glädje

 • Vi gläds åt våra elevers framgångar
 • Möjligheter framför hinder
 • Humor, vi har roligt tillsammans
 • Bra resultat gläds vi åt
 • Vi vill att alla ska lyckas
 • God stämning i våra gruppen

Mångfald

 • En skola där alla får vara olika och alla får vara duktiga
 • ”Mariebergsandan” ett positivt begrepp

Trygghet

 • Vuxna som tar ansvar för vad de ser och agerar.
 • Arbetslag kring ett mindre antal elever
 • Elever och vuxna fikar tillsammans
 • Förebyggande arbete  med elevsamordnare och resurspedagog
 • Många vuxna i korridorer och på lektioner
 • Vi ser till att skolarbetet fungerar för alla

Kunskap

 • Bra måluppfyllelse
 • Det är tillåtet att vara duktig, vilket ger positiv inverkan på studieklimatet
 • Vi ger eleverna individuella lösningar för att nå målen

Engagemang

 • Engagerade vuxna med stort intresse
 • Elevinflytande är viktigt för oss
 • Vuxna som bryr sig

Trygghet och studiero

Eleverna på skolan upplever att de vistas i en trygg miljö. Vår elevsamordnare och resurspedagog samarbetar med lärarna på skolan för att aktivt förebygga utsatthet i alla former.

Skolan och arbetslagen arbetar aktivt med elev och föräldraenkäter och skolråd för att ständigt förbättra verksamheten tillsammans med eleverna och hemmet.

På Mariebergsskolan finns grundsärskola och träningsskola för de elever som mottagits i särskolan. Utbildningen omfattar årskurserna 1-9.

Grundsärskolan är uppdelad i två delar:

 • Ämnen (före detta grundsärskolan)
 • Ämnesområden (före detta träningsskolan).

Lärarna utmanar och stimulerar varje elev för att den ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Varje person är unik och alla kan utvecklas om rätt stöd och hjälp erbjuds. Engagemang och kreativitet skapar möjligheter för varje enskild elevs lärande.

Flexibilitet och vilja att se lösningar är också viktiga aspekter som vi arbetar med i grundsärskolan. Struktur och tydlighet genomsyrar hela verksamheten. Extra anpassningar ges ofta för att förstå tid, använda kunskaper i nya situationer samt förstå samband mellan orsak och verkan.

Läs mer om grundsärskolan.

Rundvandring grundsärskolan inriktning ämnen

Följ med på rundvandring i grundsärskolan inriktning ämnen. Filmen visar skolans utemiljö och lokaler.

Rundvandring grundsärskolan ämnesområden

Följ med på rundvandring i grundsärskolan inriktning ämnesområden. Filmen visar skolans utemiljö och lokaler.

Handlingsplan för grundsärskolan

Lokal arbetsplan grundsärskolan (PDF, 31 kB)

Fritidshemmets uppdrag är att ”komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation”.

På Mariebergsskolan finns två fritidshemsavdelningar, Laban och Nisse, med egna fritidshemslokaler. Lokalerna är anpassade efter vår verksamhet. Laban är för de barn som går i förskoleklass till och med årskurs 1. Nisse är för de barn som går i årskurs 2 och uppåt.

Vi arbetar med att skapa en miljö där barnen trivs och har roligt samt känner sig trygga.

Olika aktiviteter

Personalen på fritidshemmen består av fritidspedagoger och elevassistenter. På våra fritidshem ska det finnas ett demokratiskt arbetssätt där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt. Vi vill erbjuda barnen ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där man kan hitta något som man är bra på eller tycker är roligt och som stärker självförtroendet.

På fritidshemmet ger vi barnen stort utrymme för leken. Det finns en skapande verksamhet med pyssel, idrott, bakning, friluftsliv och utevistelse.  Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. All fritidspersonal arbetar i skolan under förmiddagen med olika uppdrag.

Vi erbjuder omsorg mellan klockan 6.00 och 18.00 varje helgfri vardag.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Det finns ett skolråd för årskurs 7-9. Syftet är att ge vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång och utveckla verksamheten. Skolrådet är ett forum för samverkan mellan hem och skola.

Skolrådet fungerar som en samrådsgrupp där rektor har möjlighet att diskutera och förankra principer och riktlinjer inom skolområdet. Det är alltid rektor som tar beslut i de olika frågorna. Frågor som kan diskuteras är exempelvis policydokument, ekonomi, arbetsmiljö och utvecklingsfrågor.

I skolrådet behandlas endast frågor som har intresse för samtliga. Enskilda ärenden diskuteras i andra forum på skolan.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Mariebergsskolan
E-post:
mariebergsskolan@motala.se
Telefon: 0141-22 56 42 eller 0141-21 50 60

Adress:
Mariebergsgatan 1
591 72 Motala

Fritids
Nisse: 0141-22 52 76
Laban: 0141-22 54 12

Annethe Hanning
Rektor F-3, fritids
Telefon: 0141-22 54 69
Mobil: 076-696 67 26
E-post: annette.hanning@motala.se

Ilona Lokka
Rektor 4-6
Telefon: 0141-22 55 88
Sms: 070-383 02 80
E-post: ilona.lokka@motala.se

Helena Mellberg
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 44
E-post: helena.mellberg@motala.se

Kristina Bjersér
Rektor grundsärskola 1-9
Telefon: 0141-22 59 83
E-post: kristina.bjerser@motala.se

Lena Sandsjoe Karlsson
Skoladministratör F-6
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Cariann Nyberg
Skoladministratör 7-9 och grundsärskolan
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Camilla Muhr
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

Sanna Eldh
Skolsköterska – träningsskola och grundsärskolan F-6
Telefon: 0141-22 57 24
E-post: sanna.eldh@motala.se

Carina Lohm Isberg
Skolsköterska – träningsskolan och grundsärskolan 7-9
Telefon: 0141-22 56 52
E-post: carina.lohm.isberg@motala.se

Helena Bäckman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 56
E-post: helena.beckman@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej