Karlslunds skola

Karlslunds skola är en F-5-skola som ligger i utkanten av Motala, i området Västra Lund. Förskola, skola och fritids ligger integrerat i samma hus.

Om skolan

Karlslunds skola är en F-5 skola, med åldershomogena klasser. Skolan ligger i utkanten av Motala i närheten av sjön Boren och skogen. Vi är en unik enhet med förskola, skola och fritidshem i samma hus. Våra elever går det sjätte året på Skolgårda skola.

Skolan arbetar aktivt med att stärka matematiken och läsningen genom regelbundna språk och matematikgrupper. Skolan har även fritidshemsverksamhet.

Skolråd

Syftet med skolrådet är att ge föräldrarna möjlighet att påverka och utveckla samarbetet mellan skolan och hemmet samt att öka delaktigheten i verksamheten. Det är ett rådgivande organ och har ingen beslutanderätt.

Medlemmar i skolrådet är föräldrarepresentanter, personalrepresentanter samt rektor. Föräldrarepresentanterna väljs för två år i taget varvid hälften av ledamöterna väljs varje år. Ordförande bör vara en förälder.

Föräldraråden genomför vi två gånger per termin där vi diskuterar aktuella händelser kring skolan, läroplan, organisation, ekonomi, förbättringsarbete samt förväntningar på både skolan som på föräldrar.

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av sekreterare och rektor. Rektor ombesörjer att protokollen distribueras till varje familj.

Elevdemokrati

Karlslunds skola arbetar aktivt med elevinflytande både formellt och informellt. Vi har klassråd en gång i veckan och elevråd en gång i månaden. Till elevrådet väljs ledamöter på ett läsår i taget. Representanter finns från förskoleklass till år 5 och leds av en ordförande i år 5.

Eleverna har inflytande på sitt lärande genom återkommande formativ bedömning om hur deras kunskaper utvecklas. De uppmuntras att vara delaktiga i planering av lektionens innehåll och sätt att utvärdera och redovisa.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Karlslunds skola
Telefon:
0141-22 59 34
E-post: karlslundsskola@motala.se

Adress:
Borensvägen 135
591 62 Motala

Fritids
Telefon: 0141-22 59 34

Annelie Ekman
Rektor
Telefon: 0141-22 57 43
E-post: annelie.ekman@motala.se

Lena Sandsjoe Karlsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Lenka Ristenfäldt
Skolsköterska
Telefon: 072-730 22 59
E-post: lenka.ristenfeldt@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej