Fornåsa skola

Fornåsa skola ligger på landet mellan Motala och Linköping. Vi har åldershomogena klasser i årskurserna F-6.

Fornåsa skola är en skola på landet i den lilla byn Fornåsa, mellan Motala och Linköping. Vi har för närvarande åldershomogena klasser på skolan, det vill säga sammanhållna klasser i de olika årskurserna. Skolan har cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vi har en stor fin skolgård med både asfalt, stora grönområden och pulkabacke. Den erbjuder olika aktiviteter till exempel klättring, lek och bollspel. Skolan har stora klassrum där alla är utrustade med takmonterade projektorer eller activeboard. Alla elever har egen lärplatta. Skolan har även en stor och välutrustad gymnastiksal.

Värdegrund

På Fornåsa skola  ska alla, såväl barn som vuxna, känna sig välkomna. Vi strävar efter att alla barn ska få den uppmärksamhet och det stöd de behöver för att utvecklas till harmoniska och ansvarsfulla människor.

Vi har fem ledord som genomsyrar verksamheten:

  • Trygghet
  • Ärlighet
  • Ansvar
  • Respekt
  • Glädje

Dessa jobbar vi extra med varje läsårsstart för att öka sammanhållningen på skolan. Under skolåret har vi träffar för eleverna där vi blandar eleverna i alla åldrar och har aktiviteter tillsammans.

Pedagogik

Alla lärare arbetar med läslyftet, IKT och pedagogiska planeringar. Vi har höga förväntningar på våra elever att de ska klara måluppfyllelsen.

Aktiviteter

Några elever i årskurs 3-6 tillsammans med ett par pedagoger ansvarar för aktiviteter i faddergrupper för att främja positiv anda på skolan. Några gånger per termin anordnas aktiviteter som till exempel lekar och samarbetsövningar i blandade åldrar.

Speciallärare, specialpedagog

Vi har en speciallärare på skolan och möjlighet till tidiga insatser. Vi har en socialpedagog anställd som stöttar elever och lärare med sociala problem.

Fornåsa skola har två fritidshemsavdelningar: Lillfritids och Storfritids. På Lillfritids går elever från förskoleklassen och klass 1. På Storfritids går elever från klass 2-6.

Våra öppettider är måndag-fredag 6.00–18.00. Båda avdelningarna använder idrottshall, slöjd/musiksal. Våra elever har stora områden att röra sig på utomhus.

Vi kompletterar skolan genom att ge eleverna en meningsfull fritid. Vi erbjuder andra aktiviteter än skolan. Hos oss är lek och skapande viktigt för att stärka den sociala kompetensen.

Vi arbetar enligt läroplanen och utgår från elevernas behov, intressen och önskemål när vi planerar vår verksamhet. När eleverna kommer till fritids är det deras fritid. Därför bygger vår verksamhet på frivilligt deltagande i erbjudna aktiviteter som finns planerade för varje dag.

Skolråd

På Fornåsa skola har vi ett skolråd som sammanträder två gånger per termin. Här diskuteras aktuella och viktiga frågor som rör helheten på skolan. Representanter från varje klass till skolrådet utses bland föräldrarna på föräldramöten. Protokollen från tidigare skolråd skickas hem från skolan via e-post.

Elevråd

Fornåsa skola har ett elevråd som sammanträder en gång i månaden. Elevrådet består av elever från årskurs 1 till 6 och skolans rektor. För varje år utses två elever från varje klass där antingen en eller bägge deltar i elevrådets möten. Protokollen kan med fördel även de, precis som skolrådsprotokollen, skickas hem till föräldrarna via e-post om så önskas.

När ditt barn är sjukt ska det anmälas till skolan. Vi vill att ni anmäler varje dag. Om du vet i förväg att barnet blir borta i flera dagar så går det bra att säga det direkt.

Det finns flera sätt att anmäla sjukfrånvaro.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Fornåsa skola
Telefon: 0141-22 58 53
E-post: fornasaskola@motala.se

Adress:
Kvarngatan 10, Fornåsa
590 33 Borensberg

Fritids
Lillfritids: 0141-22 25 13 eller 070-352 06 20
Storfritids: 0141-22 25 12 eller 072-145 49 78
E-post: fornasafritids@motala.se

Maria Lundin
Rektor
Telefon: 0141-22 58 53
E-post: maria.o.lundin@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Ann-Sofie Erlandsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 33 55
E-post: ann-sofie.erlandsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej