Dansäterskolan

Dansäterskolan ligger i Borensberg vid sjön Boren och Göta kanal. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår skolskog är belägen en liten bit från skolgården.

Om skolan

De flesta elever kommer från närområdet. Integrerat i skolan finns en förskoleavdelning med barn i åldrarna 1-5 år och två fritidshemsavdelningar: Duvan och Örnen.

Dansäterskolans värdegrund

Vårt viktigaste mål är att alla på Dansäterskolan ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter en trygg miljö. Vi strävar mot jämställdhet bland annat genom att vi vuxna är goda förebilder.

Det är de vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan eller på fritids. Tillsammans elever och vuxna skapar vi en god miljö, fri från kränkningar. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra.

Dansäterskolan har grupper från förskoleklass till årskurs 6. Våra klasser är åldershomogena.

Personalen arbetar i två arbetslag med ansvar för år F-3 respektive år 4-6.

Vi har trevliga klassrum och flera grupprum. Vi har även en slöjdsal för textil- och trä/metallslöjd.  Dessutom finns en väl utrustad idrottssal samt fritidslokaler.

Dansäterskolan har ett eget tillagningskök med engagerad personal som serverar varierad mat tillagad på skolan av råvaror med hög kvalitet.

Vi jobbar medvetet kring läs- och skrivinlärning samt med den grundläggande matematiska förståelsen. NO-ämnena förstärks med det laborativa arbetssättet NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Personalen är en mycket engagerad och kompetent. Skolan har en hög grad av behörig personal. Måluppfyllelsen är hög på skolan.

Vi har olika teman under läsåret. Vi använder oss gärna av vår skolskog där det finns vindskydd, eldstad och material till utomhusundervisning. Entreprenörskapet finns med i olika aktiviteter under året.

Dansäterskolans bibliotek ligger i hjärtat av skolan i vår fina marmorhall. Här finns ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Här kan du koppla av med en bok i vår lässoffa. Vill du ha hjälp kan du vända dig till bibliotekarien eller våra biblioteksvärdar.

Vi har ett biblioteksråd, som består av skolbibliotekarien, rektorn och biblioteksvärdarna, från årskurs 3-6. Rådet är med och sköter om biblioteket.

Skolan har två fritidshemsavdelningar, Duvan (F-1) och Örnen (år 2-6). Fritids är mycket ute, då skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog och sjö. Vid sjön finns badplatser som vi gärna nyttjar under sommarhalvåret. Vi anpassar våra utomhusaktiviteter utifrån våra fyra årstider.

Inomhus har vi tillgång till egna fritidshemslokaler, ett bibliotek samt en idrottshall som används flitigt. Fritidsbarnen har möjlighet att påverka aktiviteterna som vi jobbar med.

Fritidspersonalen är till största delen legitimerad och arbetar enligt läroplanens mål. Vi vill att våra elever ska trivas och känna sig trygga hos oss på fritids. Vi samverkar med skolan och vårdnadshavare för att främja elevernas hela dag.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevdemokrati

Alla elever ska känna sig delaktiga på Dansäterskolan. Därför har vi regelbundna klassråd, fritidsråd, elevråd, matråd samt biblioteksråd.

Skolråd

Skolrådet består av representanter med vårdnadshavare från varje klass samt rektor och personal. Vi träffas två gånger varje termin och diskuterar aktuella olika frågor.

Må bra-grupp

På skolan har vi en Må bra-grupp. Den har ansvar för de samtal och uppföljningar som ska genomföras enligt vår handlingsplan mot kränkande behandling.

Handlingsplan

Dansäterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 351 kB)

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Dansäterskolan
Telefon: 0141-22 58 06
E-post: dansaterskolan@motala.se

Telefon fritids:
Örnens storfritids: 0141-22 58 44
Duvan lillfritids: 0141-22 58 50

Adress:
Falkgatan 3
590 29 Borensberg

Annelie Ekman
Rektor F-3
Telefon: 0141-22 57 43
E-post: annelie.ekman@motala.se

Anita Majava
Rektor 4-6
Telefon: 0141-22 58 70
E-post: anita.majava@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Josefin Östbom
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 38 57
E-post: josefin.ostbom@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej