Bråstorpskolan

Bråstorpskolan är en F-6-skola med cirka 250 elever som ligger i Bråstorp. Skolan ligger i ett lugnt och naturnära område med närhet till både insjöbadet Varamon och centrala Motala.

Om skolan

På skolan finns många elever med olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att möta alla elever i en inkluderande undervisning. Alla som arbetar på skolan är en mycket engagerade och driver en skola som vi är mycket stolta över.

Årskurserna F-3 är delade i två klasser och går ihop till en klass från och med årskurs 4.

Vi är organiserade i klassteam med lärare, fritidspedagog och elevassistent. I flera årskurser är man ofta 3-4 personer som kan dela upp klassen i mindre grupper efter behov. Vi ser detta som en förutsättning för satt kunna arbeta med extra anpassningar till elever i behov av särskilt stöd.

På skolan jobbat vi med prognoskluster. Syftet med detta är att stärka lärandet genom att möta alla elevers förutsättningar och behov. Utifrån dessa kluster har läraren större möjligheter att effektivt individualisera och anpassa undervisningen. Dessa kluster ligger i sin tur till grund för de åtgärder och insatser som rektor förväntas organisera och ge stöd för.

På Bråstorpskolan arbetar vi för att alla elever ska få med sig goda baskunskaper. Personalen arbetar i två arbetslag med ansvar för år F-3 respektive årskurs 4-6.

Inriktning

På Bråstorpskolan vill vi att alla elevers måluppfyllelse ska öka på. Vi vill att eleverna ska känna trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt med att utveckla det kollegiala lärandet på skolan med fokus på att förbättra undervisningen. Vi arbetar med prognoskuster och vi vill även utveckla och stärka elevernas och personalens digitala kompetens.

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. Målet med satsningen är att alla barn ska våga, vilja, kunna vara delaktiga och känna rörelseglädje.

Detta gör vi genom att ha:

 • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
 • Genomsyra hela skoldagen med bland annat avbrott under lektionstid för rörelsepauser.
 • Rörelsesatsningen i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Vi är två avdelningar med elever från årskurs F-6.

På Bråstorpskolans fritidshem erbjuds barnen pedagogiska aktiviteter inom områdena:

 • Natur och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Fritidshemmets mål är att vi dels ska handleda eleverna och intressera dem för olika meningsfulla fritidsintressen samt vara ett komplement till ordinarie skolverksamhet. Vi prioriterar ett gott samarbete med vårdnadshavare och hem.

Utrymme ges även till den fria leken och stor vikt läggs vid den sociala samvaron mellan barnen. Vi använder oss mycket av vår fina närmiljö. På skolgården finns en skolskog, grillplatser och flera motorikbanor. Varje dag har vi dessutom tillgång till skolans stora idrottssal och bibliotek. Vi har även gångavstånd till Varamon – Nordens största insjöbad.

Personalen på fritids genomför just nu Skolverkets webbkurs ”Fritidshemmets uppdrag”. Kursen ger en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att:

 • stimulera elevernas lärande och utveckling
 • fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag
 • lekens betydelse
 • möjligheten att erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Skolråd

På Bråstorpskolan finns ett skolråd som består av föräldrarepresentanter från varje klass. Rektor och representanter för personalen ingår också. Skolrådet träffas två gånger per termin. Vi diskuterar aktuella händelser kring skolan, läroplan, organisation, ekonomi, förbättringsarbete samt förväntningar på både skolan som på föräldrar.

Elevinflytande

Vi tycker att det är viktigt att involvera eleverna i skolans aktuella frågor.

Detta gör vi på elevråd, biblioteksråd, matråd och Bråstorpskamraterna, som sammanträder regelbundet under läsåret. Här träffas representanter från varje klass tillsammans med någon från skolans personal och samtalar om aktuella frågor.

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet i första hand.

Om det inte är möjligt, anmäl till Blå paviljong 070-579 45 07 eller Grön paviljong 070-579 45 06

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Bråstorpskolan
Telefonnummer: 0141-22 33 60

Adress:
Kalkstensvägen 2
591 51 Motala

Fritids
Blå paviljong: 070-579 45 07
Grön Paviljong: 070-579 45 06

Elisabeth Sjövåg
Rektor
E-post: elisabeth.sjovag@motala.se
Telefon: 0141-22 57 67

Kristina ”Ninna” Ljungkvist
Skoladministratör
Telefon: 072-213 62 70
E-post: kristina.ljungqvist@motala.se

Shelina Rehn 
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 34 88
E-post: shelina.rehn@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej