Bergvallaskolan

Bergvallaskolan är en F-6-skola med två fritidsavdelningar. Bergvallaskolan ligger i natursköna Borensberg med skogen och naturen som närmsta granne. I anslutning till skolgården ligger en multiarena som eleverna nyttjar flitigt året om.

Om skolan

Bergvallaskolan har väl utbildade lärare med lång erfarenhet. Det finns utbildad personal i alla ämnen. Måluppfyllelsen är hög och skolan arbetar aktivt för att alla ska nå målen. Skolan har goda rutiner när det gäller elever med behov av särskilt stöd och med elevhälsan.

Skolan har en fantastisk utemiljö som vi använder varje rast och i undervisningen och på fritids. Fritidspersonalen har rastaktiviteter fyra dagar i veckan. Eleverna kan låna lekmaterial samt vara i skogen och leka. Bredvid skolan finns en näridrottsplats som vi utnyttjar flitigt sommar som vinter. På vintern är banan spolad till glädje för våra elever.

Vi arbetar med teman varje år, detta sker då i åldersblandade grupper. De senaste årens tema har varit ansvar och respekt, de fyra elementen, digitalisering och digitalt skapande. En del teman utmynnar i någon form av vernissage där föräldrarna bjuds in till skolan.

Vi har två fritidsavdelningar, ett lillfritids med barn F-1 och ett storfritids med barn klass 2-5. Vi arbetar med att berika varje barns mångsidiga utveckling utifrån ett socialt och kunskapsmässigt lärande.

Mål

På Bergvallaskolans fritidshem strävar vi efter att eleverna ska känna sig trygga och respektera varandra. Båda fritidsavdelningarna arbetar utifrån elevens ålder och mognad.

Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose elevens behov. Vi ger eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga. Vi erbjuder såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från elevens behov, egna önskemål och gruppens behov.

Eleverna ges möjlighet och tränas att vara delaktiga och ha inflytande i sin egen verksamhet. Det görs genom att samlingar och återkommande fritidsråd.

Vi vill skapa en trygg, lärande och inspirerande miljö. I samverkan med skola och hemmet vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Vårt uppdrag

Vi arbetar utifrån läroplanen, som är gemensam för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan, samt Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem”.

Elevens utveckling

Elevernas sociala kompetens arbetar vi aktivt med under hela dagen. Deras självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I elevgruppen lär sig barnen demokratiskt tänkande, jämställdhet, inflytande och trygghet.

Vi vill att eleverna lär sig att lösa konflikter utan våld och att de ska få en ökad förståelse och insikt att alla är olika men har lika värde. Att de tar ansvar för och har möjlighet att välja sitt beteende. Att det är skillnad på sak och person. Att utveckla en god kamratanda innefattar respekt, hur vi talar till varandra och hur vi ser på varandra.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Skolan har elevråd och skolråd med aktiva elever och föräldrar.

På skolan finns en bibliotekarie som arbetar tillsammans med lärare och elever i ett biblioteksråd. De håller biblioteket fint och gör utställningar och ger boktips för att öka läslusten och utöka läsförståelsen.

Varje termin har vi en temadag kring läsning i åldersblandade grupper.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Bergvallaskolan
Telefonnummer: 0141-22 58 82
E-post: bergvallaskolan@motala.se

Adress:
Skolgatan 5
590 31 Borensberg

Bergvallaskolans fritids
Storfritids: 
0141-22 58 26
Lillfritids: 0141-22 58 73

Anita Majava
Rektor
E-post: anita.majava@motala.se
Telefon: 0141-22 58 70

Susanne Brandt
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 54
E-post: susanne.brandt@motala.se

Marie Ziemke Larsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 45
E-post: marie.ziemke.larsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej