Betyg och kunskapsbedömning i grundskolan

Läraren bedömer elevens kunskaper allsidigt och sätter utifrån det ett betyg. Minst en gång varje termin ska eleven, vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. En skriftlig individuell utvecklingsplan tas fram varje läsår för de elever som inte får betyg.

Vid betygssättning utvärderar lärare allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Lärare sätter betyg utifrån vad en elev kan i förhållande till kunskapskraven i slutet av en termin i grundskolan.

Lärare utgår då från all tillgänglig information om elevens kunskaper. Betygsskalan har sex steg:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F

A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Bedömningar är till för att stödja elevers kunskapsutveckling ända fram till att betyget sätts, och det är inte meningen att en elev ska behöva prestera på topp hela tiden. I regel kan inte en enskild bedömning ensamt avgöra en elevs betyg.

För alla obligatoriska skolformer gäller att eleven, elevens vårdnadshavare och läraren har ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. I förskola och förskoleklass görs detta en gång per år. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Vid ett av utvecklingssamtalen, en gång per läsår, tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Individuell studieplan tas fram för elever som inte får betyg.

 

Läs mer

Dina betyg

Betyg och individuella utvecklingsplaner hittar du i kommunens elevsystem.

Skolverket om betyg och kunskapskrav

Läs mer om betyg och kunskapsbedömning på Skolverkets hemsida.

Skolverket om utvecklingssamtal och individuell studieplan

Läs mer om utvecklingssamtal och individuella studieplaner på Skolverkets hemsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej