Förskolan Charlottenborg

Förskolan Charlottenborg har en mångkulturell verksamhet med många olika språkgrupper. Vi har nära till skog och natur, vilket ger möjlighet till lek och lärande och undervisning i flera olika miljöer.

Om förskolan

Förskolan har två barngrupper, en yngre- och en äldregrupp. Förskolan samarbetar mellan grupperna samt arbetar i mindre gruppkonstellationer för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Förskolans gård är liten och erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

Förskolan är delaktig i undervisning i  musiksatsningen El Sistema, två gånger i veckan med femåringarna. Två rytmiklärare driver undervisningen tillsammans med pedagog på förskolan.

Vi har också en utvecklingsledare som tillsammans med rektor ansvarar för att utveckla och driva kvalitén inom utbildningen framåt.

Förskolan har ett mottagningskök. Det innebär att lunchen kommer från Carlsunds tillagningskök. Frukost och mellanmål tillagas av personalen.

Januari 2021 kommer förskolan flytta in i nyrenoverade lokaler på samma område. Vi får då också tillgång till en stor inspirerande förskolegård.

Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, där vi utgår ifrån det enskilda barnets behov. Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår utbildning.

Språkutveckling

Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Som komplement till högläsning använder vi Pollyglutt, ett digitalt verktyg med inlästa böcker på flera olika språk. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till många olika  böcker vilket stärker modersmålet – och inkluderar alla barn. Det stärker även sin kulturella identitet, helt enligt läroplanen.

Utforskande arbetssätt

Vi sätter barnens nyfikenhet och utforskande i centrum. Vi vill att barnens nyfikenhet väcks genom att de känner glädje, inflytande och delaktighet när de under vistelsen får upptäcka, utforska, reflektera efter sin egen förmåga.

Vi utgår ifrån att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samt att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vi tar till vara på barnens intressen och utvecklar kontinuerligt våra lärmiljöer både inne och ute för att inspirera barnen till samspel och utforskande. De har inflytande över val av temaområden och läroplanens strävansmål finns med som en naturlig del.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Därför arrangerar vi ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av de mål vi arbetar mot och ta del av vad vi gör på dagarna samt att ställa frågor till personalen.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal under vårterminen. Den dagliga kontakten ser vi som den allra viktigaste där vi samtalar om barnens lärande och hur dagen varit.

Information

Vi strävar efter att hålla er som vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen.

För att hålla er informerade om innehållet i utbildningen skickar vi även ut regelbundna informationsbrev.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringer till förskolan så fort som möjligt. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens utbildning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Charlottenborg
Lustigkullevägen 46
591 45 Motala

Telefon: 
Pelikanen: 072-232 29 54
Pingvinen: 072-145 49 96

Maria Persson
Rektor
Telefon: 0141-22 25 82
E-post: maria.f.persson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej