Förskolan Bondebacka

Förskolan Bondebacka finns i direkt anslutning till Norra skolan. Vi har två utegårdar samt gångavstånd till Bondebackaskogen och olika lekparker. Inomhus har vi varierade lärmiljöer som utmanar och stimulerar barnen i aktivitet och lek.

Om förskolan

Förskolan Bondebacka har plats för cirka 70 barn fördelade på två våningsplan. Vi arbetar åldersindelat med de yngsta barnen på bottenvåningen och de äldre barnen på övervåningen. På respektive våningsplan kommer vi från höstterminen 2020 dela in oss i mindre grupper med cirka 10-13 barn och två pedagoger under del av dagen.  Vi samarbetar i lärmiljöerna på respektive våningsplan för att barnen ska få goda möjligheter att utvecklas inom alla områden motorisk, socialt, språkligt.

Utemiljö

Utomhus har barnen tillgång till flera olika miljöer som inbjuder till lek, rörelse och utforskande. Vi har en liten gård närmast förskolan med sandlåda och klättermöjligheter där framförallt de minsta barnen leker. Vi har också en stor gård några meter bort med klätterställning, gunga, balansgång och fler olika lekmiljöer för att stimulera till rörelse, fantasi och rollekar. Vi gör utflykter och går regelbundet upp till Bondebacka och leker i skogen.

Tillfälliga lokaler

Förskolan Bondebacka är placerad på Norra skolan fram tills att en ny permanent förskola är byggd i centrumområdet.  Arbetet med förberedelser och byggnation bedöms pågå till 2023.

Förskolan Bondebacka är en mångkulturell förskola som jobbar med naturupplevelser, lek i olika former, skapande och sagostunder som sker såväl inomhus som utomhus året runt. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och strävar efter att barnen erbjuds lässtunder varje dag.

Forskning visar att vistelse utomhus och i naturmiljö förbättrar motoriken, inlärningsförmåga, koncentrationsförmågan och minneskapaciteten. Den bidrar även till att färre konflikter uppstår och till friskare och lugnare barn. Därför värdesätter vi vår utbildning utomhus väldigt mycket.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Vi erbjuder inskolningsmöte eller samtal i samband med nya inskolningar för att vi ömsesidigt ska lära känna varandra. Efter inskolningsperioden erbjuder vi uppföljningssamtal för att utvärdera inskolningsperioden och få information som är bra för oss att veta i vårt arbete med era barn. Därefter erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal per läsår och vid överflyttning till förskoleklass ett överlämnande samtal tillsammans med skolans personal.

Den vardagliga kontakten sker vid lämning och hämtning av barnen. En del information lämnas muntligt och en del i pappersform. Det finns en anslagstavla eller vägg i närheten av tamburen med viktig information av olika slag. Viss information meddelas även via sms eller e-post så av den anledningen tar vi gärna vårdnadshavarnas e-postadresser.

Förskolans rektor skickar ut ett informationsbrev ett par gånger per termin med aktuell information. Vi brukar även erbjuda en träff på antingen höst- eller vårterminen där vi berättar om pågående utbildning och undervisning. Ibland är barnen med och ibland är det bara personal och vårdnadshavare.

Vi skickar ut en enkät varje läsår till vårdnadshavare med barn som är födda vissa årtal. Dessa enkätsvar är ett stort stöd för oss i utvärdering av vår utbildning.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringa till barnets avdelning. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, så vi kan planera morgondagens verksamhet.

Kontakt

Adress:
Förskolan Bondebacka
Lasarettsgatan 17
591 35 Motala

Telefon
Björken: 072-146 19 94
Kotten: 0141-22 59 89 eller 072-143 80 56

 

Carina Berger Svensson
Rektor
Telefon: 0141-22 57 61 eller 070-308 01 10
E-post: carina.berger.svensson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej