Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Du betalar avgift för förskola tolv månader per år. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst, och du måste därför rapportera in detta till kommunen.

Du betalar avgiften tolv månader per år från och med det datum barnet börjar. Ingen sänkning av avgiften sker under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften avser innevarande månad. Hur mycket du ska betala beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst.

Maxtaxa

Motala kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritids och pedagogisk omsorg. Den är indexreglerad och justeras varje år. Inkomsttaket är för närvarande 49 280 kronor. Det vill säga om hushållet totalt tjänar den här summan eller högre per månad betalar ni den högsta avgiften.

Så räknar du ut avgiften

Du betalar avgift för varje barn  som du har på förskola eller i fritidshem upp till det tredje barnet, men du får en lägre avgift för det andra och tredje barnet. Det fjärde barnet som har plats i förskola eller på fritids betalar du ingen avgift för. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Taxan beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst.

Se tabellen nedan för att få veta hur hög avgiften är för respektive barn.

Tabell för beräkning av avgift

Barn Andel av bruttoinkomst Maxavgift
Första barnet 3 % 1 478 kronor
Andra barnet 2 % 986 kronor
Tredje barnet 1 % 493 kronor
Fjärde barnet
eller fler
Ingen avgift

Avgiften bestäms av hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Det innebär att du som har barn i förskola måste lämna inkomstuppgifter till kommunen. Inkomstblankett ska lämnas när du erbjudits en plats samt alltid vid förändrad inkomst.

Inkomst för samtliga vuxna i hushållet, folkbokförda på samma adress, ska räknas med. Det gäller såväl gifta som sambor. Även inkomst för en vuxen i hushållet som inte är barnets biologiska förälder ska räknas.

Om ni inte lämnar inkomstuppgift på avsedd blankett, debiteras ni högsta avgift till dess att rätta uppgifter kommer in.

Blankett för inkomstuppgift: Inkomstuppgift gällande barnomsorgsavgift (PDF, 461 kB)

Kontroll av inkomst och avstämning

Varje år görs en avstämning där dina inlämnade inkomstuppgifter jämförs med redovisad inkomst till Skatteverket. Om avstämningen visar att du har betalt för liten avgift ska du betala in till kommunen. Om den visar att du har betalt för mycket sker en återbetalning.

Om barnet bor i två familjer är det hushållet där hen är folkbokförd som ska lämna inkomstuppgift. Det är också dit fakturan skickas.

Om den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört inte har behov av barnomsorg ska istället den andra vårdnadshavaren lämna in inkomstuppgift. I detta fall skickas fakturan till denne.

Även om hushållet där barnet är folkbokfört saknar avgiftsgrundande inkomst skickas fakturan till den andra vårdnadshavaren.

Om du inte betalar i tid skickas ett krav efter tio dagar. Då får du betala en extra avgift på 160 kronor samt ränta, förutom den ordinarie avgiften. Efter två obetalda fakturor skickas varsel om uppsägning. Kommunen har rätt att säga upp plats från och med kommande månadsskifte. Du kan inte få en ny placering förrän hela skulden är betald.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej