Ansök eller säg upp plats i förskolan

Du använder vår e-tjänst för att ansöka om plats i förskolan. Du erbjuds en plats inom fyra månader från att du ansökt.

Ansök om plats

I vår e-tjänst ansöker du enkelt om plats i förskola eller familjedaghem.

Att ansöka om plats i förskolan

Skicka in en ansökan senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan gärna skicka in din ansökan tidigare, men du kan inte tillgodoräkna dig den tiden. Barnet ska vara ett år vid önskad placeringsstart i förskolan.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om plats i förskolan.

Du erbjuds en plats i förskolan inom fyra månader från att du ansökt. Om den erbjudna platsen motsvarar något av dina önskade alternativ och du accepterar det tas barnet ur kön. Blir du erbjuden en plats som inte överensstämmer med något av dina önskemål kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, stå kvar i kö för omplacering. Du köar då till dina önskemål och behåller ursprungligt ködatum.

När ett erbjudande har accepterats, skickas ett placeringsbeslut.

Barnets inskolning på förskolan ska börja på placeringsdatum eller senast inom två veckor. Du betalar avgift från placeringsdatumet.

Förtur för syskon

Om du har äldre barn som redan har plats i förskola tillämpas syskonförtur. Det innebär att ni i mån av plats ges förtur till den förskola eller familjedaghem där det äldre barnet är placerat.

Önskar du byta förskola placeras barnet i omplaceringskö. Då gäller inte fyramånadersregeln. Omplacering görs endast en gång om året i augusti i mån av plats på önskad förskola.

Någon uppsägning ska inte göras när du byter förskola.

Uppsägning av plats sker när barnet ska sluta. Uppsägningstiden är två månader från det att blanketten kommer till bildningsförvaltningen. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Har platsen inte nyttjats på tre månader kan kommunen komma att säga upp platsen med uppsägningstid på en månad.

När barnet ska börja förskoleklass avslutas förskoleplaceringen per automatik den 31 juli och övergår från och med den 1 augusti till fritidshemsplacering. Om inte behov finns av fritidshemsplats ska platsen sägas upp med två månaders uppsägningstid.

Blankett för uppsägning av barnomsorg: Uppsägning av barnomsorg (PDF, 63 kB)

Går det att säga upp platsen under lovet?

Nej, det är inte möjligt att säga upp plats under till exempel sommarlovet. Om en plats sägs upp och återplacering sker inom tre månader räknas placeringen som om den pågått hela perioden. Avgift måste betalas retroaktivt för dessa månader.

Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös ska du skicka in blanketten för uppsägning så snart som möjligt. Debiteringen avslutas då vid nästa månadsskifte. Om du inom tre månader får ett jobb och är i behov av barnomsorg igen gäller inte regeln och retroaktiv betalning av avgiften.

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) om det finns särskilda skäl. Det är Motala kommun som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl ställs barnet i kö på samma villkor som barn folkbokförda i Motala kommun. Om särskilda skäl saknas kan barnet tas emot i mån av plats. Avgiften betalas till hemkommunen. Söker du plats i Motala kommun ska du alltid kontakta din hemkommun. Det gäller både när barnet får en plats och när platsen sägs upp.

Ansökan hittar du här:

Ansökan om mottagande i förskola i Motala kommun för barn som är folkbokfört i annan kommun (PDF, 602 kB)

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds inte till barn som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet i den kommun det är folkbokfört. Man kan inte ha förskoleplats i två kommuner

Flytta till Motala

Om du är folkbokförd i annan kommun men planerar flytta till Motala kommun kan du ansöka om plats för ditt barn. Ni ska vara folkbokförda i kommunen när barnet börjar på förskolan.

Folkbokförd i Motala – plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i Motala kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamhet. Du som vårdnadshavare kontaktar den mottagande kommunen som avgör och beslutar om möjlighet att erbjuda plats. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Du måste kunna styrka de skäl som du anger i ansökan.

Avgiften betalas till Motala kommun.

Vårdnadshavare till barn med placering i annan kommun än hemkommunen ansvarar för att säga upp platsen i båda kommunerna.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej