Förskola och barnomsorg

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Visionen för förskolan i Motala är: Genom lust och nyfikenhet lär vi för livet.

Du som vårdnadshavare har rätt till förskola för ditt barn när du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Du har också rätt till förskola under den tiden det tar att resa till och från arbete eller studier, samt sovtid vid nattarbete. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel kalendervecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan.

När du som vårdnadshavare har semester eller annan längre ledighet ska barnet vara ledigt. Om ni har gemensam vårdnad med växelvist boende är regeln att barnets närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Du måste rapportera till kommunen vilka tider som barnet ska vara på förskolan, det vill säga vilket tillsynsbehov ni har. Du ska också fylla i schema för vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Här hittar du blankett för tillsynsbehov: Tillsynsbehov och schema (PDF, 162 kB)

Ändra tillsynsbehov

Om du behöver ändra tillsynsbehovet ska du göra det minst en månad innan det ska börja gälla. Vid föräldraledighet för yngre syskon ska ändring meddelas minst två månader innan.

Tillfälliga schemaändringar av tillsynsbehovet kan göras i samråd med personalen utan att detta behöver meddelas bildningsförvaltningen. Kvittning av tid är inte tillåtet.

Kommunens förskoleverksamhet har öppet hela året. Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor slås samman. Om du behöver barnomsorg under juli ska du anmäla detta skriftligt på en särskild blankett senast under april månad. Du får blanketten av ditt barns ordinarie förskola i god tid.

Öppettider under dagen kan variera mellan förskolor eftersom de anpassas efter behovet hos de vårdnadshavare som för tillfället har barn i verksamheten. Förskolorna har öppet längst 12 timmar per dag helgfri måndag till fredag. Öppning kan ske tidigast klockan 6.00 och verksamheten stänger senast klockan 18.30.

Allmän förskola erbjuds för 3-, 4- och 5-åringar från den 1 september det år de fyller 3 år. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och bedrivs från den 1 september till 31 maj (med ledighet över jul och nyår).

Allmän förskola kan erbjudas antingen:

  • tre timmar per dag (utan lunch)
  • fem timmar, tre dagar i veckan

Fråga på er förskola vad som gäller just där.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs i ordinarie förskola. Den är frivillig och avgiftsfri. Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Du får en reducering av förskoleavgiften med 25 procent under perioden 1 september-31 maj.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du även rätt till 15 timmar per vecka under juni-augusti. Under den här perioden får du betala avgift enligt gällande taxa.

Motala kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid för de vårdnadshavare som arbetar kvällar, nätter och helger. Du kan ansöka om barnomsorg på obekväm tid för barn upp till 12 år.

De förskolor som erbjuder omsorg på obekväm tid är:

  • Förskolan Ugglan: dygnetruntöppen.
  • Förskolan Myran: en avdelning håller öppet till 22.30 när behov finns.
  • Förskolan Rödluvan: en avdelning håller öppet till 22.30 när behov finns.

Villkor för barnomsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm arbetstid är inte en lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. För att du ska kunna få barnomsorg på obekväm tid krävs att det rör sig om ett regelbundet och återkommande behov under minst tre månader och minst två tillfällen per månad. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Enbart det faktum att du har obekväm arbetstid är inte tillräcklig grund för barnomsorg på obekväm tid. Andra möjligheter ska ha prövats innan du ansöker om plats på obekväm arbetstid. Vid bedömningen tas även hänsyn till arbetssituationen för sammanboende som inte är vårdnadshavare.

Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också ha prövats. Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren.

Ansök om plats på obekväm tid

Ansökan görs på särskild blankett som komplement till den ordinarie ansökan. Har du placering idag på förskola eller fritidshem görs ansökan endast på den särskilda blanketten. Behovet ska styrkas genom arbetsgivarintyg och arbetstidsschema. Plats kommer att erbjudas i turordning efter ködatum och/eller utifrån vilka tider som önskas. Till denna omsorg finns ingen garanti för att plats kan erbjudas inom fyra månader. Syskon till redan placerade barn erbjuds plats först. Innan ditt barn får börja ska inskolning och inskolningssamtal ha skett.

Uppsägningstiden är två månader. Om du inte utnyttjar platsen på tre månader kan den sägas upp av kommunen.

Blankett och mall för schema

Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid (PDF, 170 kB)

Schema för omsorg på obekväm arbetstid (PDF, 12 kB)

Avgift

Du betalar ingen extra avgift för omsorg vid obekväm arbetstid, utan det ryms inom reglerna för maxtaxa.

Transport till förskolan

Du som vårdnadshavare är ansvarig för transporter till och från förskolan precis som för ordinarie förskole- och fritidsverksamhet. Detta gäller även om ditt barn behöver förflytta sig från en annan förskola eller fritidshem där barnet är på dagtid. Barn som inte har sin ordinarie förskoleplats på den kvällsöppna förskolan får lämnas tidigast klockan 16.00.

Ändring av schema

Ändringar av schema under pågående månad kan bara göras om verksamheten tillåter det. Huvudregeln är fem dagars framförhållning. Vid storhelger som påsk, midsommar och jul är framförhållningen två veckor.

Alla barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds plats på förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Erbjudandet som gäller i förskolan är antingen:

  • fem dagar i veckan, tre timmar per dag, för- eller eftermiddag, ej frukost eller lunch.
  • tre dagar i veckan, fem timmar per dag.

Förskolan fastställer schema terminsvis så fråga på din förskola vad som gäller.

Om du arbetar eller studerar och är föräldraledig på deltid kan du välja närvarotid utifrån arbetstid eller studietid. Intyg krävs.

Har du arbete och blir sjukskriven eller har graviditetspenning har du rätt att behålla barnets förskoleplats med vistelsetid enligt ordinarie schema.

Vid längre sjukperiod krävs särskild prövning av bildningsförvaltningen. För arbetssökande som blir sjukskrivna gäller 15 timmar per vecka.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

Nyheter

20 maj, 2020 Öppna förskolan flyttas från Borensberg till Charlottenborg Bildningsnämnden har beslutat att inte längre erbjuda öppen förskola i Borensberg. Tidigare...
26 juni, 2019 Möt Robin Nord, stolt barnskötare Barnskötaren Robin Nord har som mål att bidra till en tillåtande värld,...
26 februari, 2019 Förskolans mässa utmärkt forum för kollegiala lärandet Månadens goda exempel februari 2019 Förra året var det premiär för en...
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej