Elevhälsa

Grundskolans och gymnasiets elevhälsa finns för att stödja elevens utveckling mot målen. Skolor har tillgång till specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och vid behov också skolläkare. Vi arbetar för att förebygga ohälsa och främja hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsan är också en resurs för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Så jobbar skolorna med elevhälsa

Enligt skollagen har skolan fyra stora uppgifter inom elevhälsa:

  • att stödja elevens utveckling mot målen
  • att främja hälsa och förebygga ohälsa
  • att vara en resurs för elever i behov av särskilt stöd
  • att med samlade kompetenser stötta både elever och lärare

Grundskolornas elevhälsa

I Motala kommuns grundskolor finns det speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och psykologer. Det finns tillgång till skolläkare vid behov.

Gymnasiets elevhälsa

På Motala kommuns gymnasier finns det specialpedagog, kurator och skolsköterska och tillgång till skolläkare.

Läs mer om elevhälsan på gymnasieskolorna

Platengymnasiet

Carlsunds utbildningscentrum

En fungerande skola främjar elevers psykiska hälsa, men psykisk ohälsa är också ett bekymmer för många unga. På alla skolor finns en kurator som har till uppgift att främja elevernas psykosociala hälsa. Kuratorn jobbar med värdegrundsarbete i klasser och kan erbjuda stödjande samtal eller hjälpa elever på annat sätt som behövs för att de ska må bra och klara skolan.

Kuratorn samarbetar också med andra professioner på skolan kring elever som har svårigheter genom att bland annat medverka vid möten med skola, familj och andra aktörer.

För elever med svårare psykisk ohälsa kan personal från elevhälsan hjälpa eleven att komma vidare till barnhälsan, ungdomshälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin (Bup).

Alla elever erbjuds hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan i årskurs 1, 4, 7 och gymnasiet årskurs 1, samt tillväxtkontroller i årskurs 2 och 6. Syftet är att följa elevernas fysiska och psykiska hälsa.

Vid hälsosamtalet tar skolsköterskan upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. På hälsosamtalet kontrolleras också längd, vikt, rygg , syn, färgseende och hörsel. Skolläkare kopplas in vid behov.

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund. För flickor erbjuds även vaccinering mot humant papillomvirus (HPV).

Du som vårdnadshavare får samtyckesblankett och information om när det är dags för vaccination av ditt barn.

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar att uppmärksamma elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds för att utifrån det anpassa lärandemiljön.

Specialpedagogerna, som finns på alla skolor, kan genomföra fördjupade pedagogiska utredningar samt läs- och skrivutredningar. För mindre språkliga bedömningar finns också tillgång till kommunlogoped.

I arbetet med att alla elever ska klara skolan finns olika extra anpassningar av lärmiljön och särskilt stöd för att öka måluppfyllelsen. Vi har även ett skoldatatek som arbetar med olika fysiska och digitala stöd.

För en del elever som har stora svårigheter att klara av skolan beror det på en intellektuell funktionsnedsättning. De kan ha rätt att gå i särskolan. Det utreds på skolan, bland annat genom en psykologutredning. Läs mer om särskolan.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på skolans arbete med elevhälsa? Kontakta i första hand den personal som är berörd. Du hittar kontaktuppgifter till skolsköterska på respektive skolas webbsida.

Här hittar du en sammanställning av kommunens grundskolor.

Carlsunds utbildningscentrum

Platengymnasiet

Du kan också kontakta elevhälsochef eller biträdande elevhälsochef. Biträdande elevhälsochef ansvarar framför allt för de medicinska insatserna.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål via ett formulär på webben.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden. Läs mer om Patientnämnden på regionens webbplats.

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

Kontakt

Malin Öhman
Elevhälsochef
Telefon: 0141-22 25 28
E-post: malin.ohman@motala.se

Gunilla Ström Nässjander
Biträdande elevhälsochef
Telefon: 0141-22 25 60
E-post: gunilla.strom.nassjander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej