Arbetsmiljö i skola och förskola

För att barn, elever och personal ska orka med sin arbetsdag på förskolan och skolan är det viktigt med en god miljö. Därför finns regler kring exempelvis buller och luftens kvalitet. Skolan ska erbjuda extra anpassning för de elever som behöver det av tillgänglighetsskäl.

Kommunens ansvar

Skolor och förskolor är delvis offentliga lokaler och det finns flera lagar och regler för vad som gäller. Det är rektor som är ansvarig för barnens, elevernas och personalens arbetsmiljö. Den som driver en förskola eller skola ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomför tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas egenkontroller, att rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns gällande bland annat städning, ventilation, buller, radon och kemikaliehantering.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på miljön i skolan eller förskolan, så ska du kontakta rektorn för berörd verksamhet. De ansvarar för att barn, elever och personal har en bra arbetsmiljö.

Ventilation

Ventilationen ska transportera bort gammal luft och tillsätta ny, frisk luft. Det är viktigt att tänka på hur många personer som ska vistas i lokalen när ventilationen planeras. I skolor, förskolor och andra kommunala fastigheter ändras ofta verksamhet och antal personer som använder rummen. I de flesta rum sitter ett anslag där det anges antalet personer som ventilationen är dimensionerad för. Detta antal personer är maximalt vad som bör vistas i rummet kontinuerligt.

Ventilationen genomgår regelbundet service. Fastighetsägaren ser också till att ventilationen kontrolleras vart tredje år av en behörig besiktningsman. Eventuella brister som framkommer då måste åtgärdas.

Temperatur

Lufttemperaturen bör i lektionsrum vara mellan 20 och 22 grader. I korridorer kan den vara runt 18 grader. För hög temperatur inomhus är oftast mycket mer besvärande än bristfällig ventilation.

Vad som uppfattas som buller varierar med person, sammanhang och ålder. Är ljudnivåerna höga kan det skada vår hörsel. Men även buller med låg ljudnivå påverkar oss. Det kan till exempel göra oss trötta, stressade eller ge oss svårighet att koncentrera oss.

I skolor och förskolor är det oftast barnen själva som orsakar det mesta och det skadligaste bullret. Men även exempelvis bullret från byggnadens ventilation kan upplevas som störande och tröttande. Vid renovering och nybyggnation ställs höga krav gällande godtagbara ljudnivåer från installationer och rumsakustik, och det säkerställs att lagar och riktlinjer följs.

Alla verksamheter har ljuddämpande åtgärder i form av exempelvis akustikplattor. Nya bord som köps in är i princip alltid ljuddämpande, och många verksamheter har satt tennisbollar på stolsbenen för att minska skrapljuden från stolarna. Vid byte av golvmattor väljs ofta en akustikdämpande matta.

Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen.

Tillgänglighet i offentliga miljöer regleras genom lagar och regler. Enkelt avhjälpta hinder så som till exempel mindre nivåskillnader och tunga dörrar ska inte finnas i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Skolan eller förskolan ansvarar tillsammans med kommunens fastighetsenhet för den generella tillgängligheten i de allmänna utrymmena i skolor och förskolor, både inomhus och utomhus.

Anpassningar som gäller det enskilda barnet eller eleven med funktionsnedsättning ansvarar skolan för.

Städning och god hygien är en de viktigaste åtgärderna för en bra miljö i skolan. Det bidrar även till att barn, elever och personal håller sig friska.

Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, utanför förskolor, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske.

Miljö- och hälsoskyddsenheten ser till att skolgårdar och förskolor är rökfria.

Kommunens förskolor arbetar för att minska mängden kemikalier i förskolorna genom att arbeta med giftfri förskola.

Det handlar dels om att rensa bort leksaker och hobbymaterial som innehåller kemikalier som är skadliga, dels att det som köps nytt inte innehåller för mycket eller onödiga kemikalier. Det innebär exempelvis att köpa ekologisk och kemikaliesmart mat och att undvika plåtkonserver eller plastredskap.

Det är också viktigt att det inte används för mycket kemikalier vid städning och att själva byggnationen är kemikaliesmart.

Läs mer

Boverket

Läs om regler och riktlinjer för inomhusmiljö hos Boverket.

Folkhälsomyndigheten

Läs om miljöns påverkan på vår hälsa hos Folkhälsomyndigheten.

Specialpedagogiska myndigheten

Läs om rättigheter för barn med rörelsehinder hos Specialpedagogiska myndigheten.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej