Räddningstjänstens utbildningar

Räddningstjänsten erbjuder olika typer av utbildningar. De vänder sig till företagare, föreningar samt barn och ungdomar.

Utbildningen genomförs på er arbetsplats. Först genomförs en del om bränders uppkomst, brandspridning och vanliga brandorsaker. Sedan leder instruktören gruppen i ett samtal kring lokalens brandskydd och personalens roll vid brand och att förebygga brand. Vi vill verka för att skapa medvetenhet, kännedom och visa på vikten av kontinuitet i brandskyddsarbetet.

Utbildningen tar två och en halv timme.

Du som är företagare och har en företagsförsäkring är skyldig att följa de regler som finns för brandfarliga tillfälliga heta arbeten. Följs inte dessa regler så gäller inte din företagsförsäkring vid ett eventuellt tillbud som är föranlett av brister vid heta arbeten i din verksamhet. Certifikatet för Brandfarliga arbeten är giltigt i fem år. Arbetsgivaren ansvarar för att förnya certifikatet.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning eller torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

”Brandfarliga arbeten” är en utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten.

Utbildningen ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll

 • Ansvar, lagar och regler
 • Organisation
 • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
 • Riskhantering och konsekvenser
 • Grundläggande brandskydd
 • Brandfarlig vara
 • Grupparbeten
 • Praktisk släckövning
 • Certifiering

Kostnad

Utbildningen kostar 2 980 kronor plus moms, per deltagare. Lunch, kaffe och smörgås ingår.

Om du avbokar din plats senare än sju dagar före utbildningen får du betala halva avgiften. Utebliven deltagare utan återbud får betala full avgift.

Kommande utbildningar

Kurstillfällen hösten 2020:

Du gör din anmälan genom att klicka på länken till vald utbildning ovan.

Räddningstjänsten Motala-Vadstena samarbetar med Svebra och Brandfarliga Arbeten.

Varför och hur uppstår bränder, och vad kan vi göra för att förhindra eller begränsa skador? Detta är i stora drag de frågor som tas upp under utbildningen ”Brandkunskap med praktik”. Utbildningen genomförs på Räddningstjänstens övningsfält och består av cirka en och en halv timmes teori, och en timmes praktik.

Ett av huvudmålen med utbildningen är att alla kursdeltagare ska veta hur man använder en handbrandsläckare.

Kostnadsfri utbildning som tar upp de risker vi har omkring oss i hemmet och fritidsmiljön. Utbildningen fokuserar cirka hälften av tiden riktat mot brand, och hälften mot andra risker och olyckstyper.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka en timma. Den riktar sig främst till föreningar. Det krävs ett deltagande av minst 15 personer per tillfälle.

Räddningstjänsten arrangerar regelbundet utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete. Den riktar sig till:

 • ägare eller nyttjanderättshavare av en verksamhet
 • brandombud eller brandansvarig
 • chefer

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare sådana kunskaper att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera brandskyddet i din verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Som kursdeltagare får du en pärm med kursdokumentation. Pärmen innehåller material som gör att arbetet som brandskyddsansvarig underlättas och att du snabbt kan komma igång med ditt systematiska brandskyddsarbete.

Kommande utbildning

Utbildningen hålls två gånger per år. Om mindre än fem personer anmäler sig ställs kursen in.

Nästa utbildningstillfälle är torsdag 8 oktober 2020 kl. 08.00 – 12.00

Plats: Lektionssalen på övningsfältet ute på Smedsby.

Kostnad: 1090 kronor plus moms, per deltagare inklusive kaffe och smörgås.

Vid återbud färre än 5 dagar före utbildningen debiteras halva avgiften. Utebliven deltagare utan återbud debiteras full avgift.

Anmälan

Vi tar max mot 15 personer!

Anmälan och förfrågningar sker via e-post senast 25/9  till: kjell.zingmark@motala.se

I anmälan behöver vi:

 • Organisation/företag
 • Namn
 • E-postadress
 • Faktureringsadress
 • Uppgift om allergi

Räddningstjänsten utbildar varje år sexåringar och årskurs 7.

Utbildning av sexåringar

Vi besöker varje förskola och genomför utbildningen som tar cirka två timmar.

Brandutbildning för årskurs 7

Utbildningen genomförs på Räddningstjänstens övningsfält och beskriver hur och varför det brinner samt vad eleverna själva kan göra i en brandsituation. I utbildningen ingår även en praktisk del där bland annat målet är att alla ska kunna hantera en brandsläckare, släcka brand i kläder och släcka brand på spis.

Kontakt

Frågor om utbildningar, datum, tider och kostnader:

Kjell Zingmark
Samordnare
E-post: kjell.zingmark@motala.se

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej