Kommunens krisberedskap

En extraordinär händelse avviker från det som är normalt, den berör många människor och stora delar av vårt samhälle. Den kräver snabba beslut och gör det nödvändigt att koordinera och koncentrera flera olika insatser. Enligt lag ska alla kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Lagen styr kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544. En extraordinär händelse kan till exempel vara:

 • störning i försörjning med vatten
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
 • massflykt av asyl- och hjälpsökande till kommunen
 • hot om våld och terrorism.
 • hot, risker, sårbarheter

Samhället och kommunen ska ha god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka förmågan att fungera. De ska analyseras och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys för varje mandatperiod.

Ansvarsprincipen gäller. Det betyder att den som normalt har ansvar för en verksamhet har detta ansvar också under en kris. Kommunen ska i första hand fungera i sin ordinarie organisation.

För omfattande händelser har Motala kommun en krisledningsorganisation. När det behövs kan verksamheten förstärkas med denna organisation – en krisstab med kriskommunikation och vid behov, POSOM-krisstöd. Förstärkning kan ske med hela eller delar av funktionerna, beroende på behovet och händelsen.

En krisledningsnämnd med förtroendevalda kan kallas in om händelsen är extraordinär. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar enligt lagen. Det betyder att kommunen ska samverka med andra aktörer inom kommunens område.

I Motala kommun finns beredskap för psykiskt och socialt krisstöd, bland annat i form av en POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). Krisstödet är till för känslomässig första hjälp vid olyckor och händelser som berör många människor och då den ordinarie verksamheten, det vanliga nätverket och samhällets övriga resurser inte räcker till. Olycksplatsen kan vara i Motala eller också kan det vara Motalabor som är inblandade i olyckshändelser på annan plats.

De som drabbas kan erbjudas:

 • psykiskt, socialt och medmänskligt stöd i det akuta skedet
 • information om vad som är normala krisreaktioner
 • information om möjlighet till krisbearbetning och stöd i senare skede

Krisstöd är samverkan mellan kommunen, sjukvården, polisen och kyrkan. Krisstödet genom POSOM-gruppen kan aktiveras av till exempel kommunens eller verksamheternas ledning, räddningstjänsten, vakthavande polisbefäl eller av en annan kommuns POSOM-grupp.

Kontakt

Om du har frågor om POSOM-gruppen, kontakta posom@motala.se.

Krisreaktioner

En kris har ett naturligt förlopp. Reaktionerna förändras allt eftersom du får möjlighet att förstå och bearbeta det som hänt och inse följderna av detta. Att ta sig igenom en kris kan ta olika lång tid för olika människor. Läs om krisreaktioner och krisens olika faser hos Vårdsguiden 1177.

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar enligt lagen. Kommunen samverkar för samhällets krisberedskap med andra aktörer inom kommunens geografiska område. Samverkan behöver dock vara gränsöverskridande.

Samverkan Östergötland är myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län. Samtliga aktörer har antagit en strategi som innehåller en struktur för hur samverkan ska ske både före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser.

Målet är att samverkan ska bidra till större säkerhet, trygghet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland. Vid en större olycka eller kris gäller det att resurser används på ett ansvarsfullt sätt och att åtgärderna har största möjliga effekt.

Aktörer i Samverkan Östergötland är:

 • länsstyrelsen Östergötland
 • länets 13 kommuner
 • polismyndigheten Östergötland
 • landstinget Östergötland
 • räddningstjänsten Östra Götaland
 • försvarsmakten Militärregion Syd
 • av händelsen berörd aktör

Så går det till

Så här går arbetet till vid en större händelse:

 1. Första steget är en bedömning av situationen inom 30 minuter från larm i en mindre bedömningsgrupp.
 2. Efter första steget kan ett större samverkansmöte hållas.
 3. Vid en riktigt omfattande händelse sätts en gemensam stab ihop av aktörernas representanter som tillsammans löser uppgiften.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
E-post: sakerhet@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej