ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም / Tigrinja

Telefonlinje om covid-19 på tigrinska

ውሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ኣብ ኦስተርጎትላንድ ብዛዕባ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይሕብረኡን ሕቶታት ይምልሱን።

 

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ 13,00-15,00 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሕቶታት ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ክምልሱ ኢዮም። እዚ መስርሕ ናይ ተለፎን መስመር ብወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ናይ ፍሊክቲን መዲሲን ሰንትሩም ኢዩ ክካየድ።

 

ሓፈሻዊ ሕቶታት ጥራሕ

እዚ ናይ ተለፎን መስርሕ እዚ ከም ሓካይምን ነርስን ኮይኑ ዝመክር ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሓፈሻዊ ምኽሪ ሰጊሩ ውልቃዊ ኰታት ጥዕንኡ ንምግምጋም ከምቲ ንቡር ናብ 1177 ብምድዋል ኢዩ ክፈልጥ ዝኽእል።

 

ወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ሓፈሻዊ ባህርያት ናይዚ ተላባዒ ሕማም ኢዮም ዝምልሱ፣ ከም ኣብነት፣

  •  ኮሮና እንታይ ኢዩ
  • ከመይ ጌሩ ይመሓላለፍ
  • ከመይ ጌርና ንከላኸሎ
  • ወይ ሓሚምና ወይ ውን ሕሙም ኣሰኒና ኣብ ምብጻሕ ሆስፒታል ክንክተሎ ዘለና ኣገባብ
  • ነዚ ምልባዕ ብከመይ ዶው ነብሎ ወይ ነግድሎ
  • ሓበሬታብዝተፈላለዩቋንቋታትኣበይክንረክብንኽእል

 

መስርሕ ኣገልግሎት ተለፎን፣

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት 13,00-1500

ዓረብ 010-104 12 31

ሶማል 010-104 27 40

ዳሪ 010-104 27 57

 

ሓሙስን ዓርብን ካብ 13,00-15,00

ትግርኛ 070-245 96 90

”ሙታላ ኮሙን” (Motala kommun) ነቲ ናይ ”ኮሮና-ቪሩስ” ምዕባለ ብቐረባ ይከታተሎ ኣሎ። ነቶም ሓለፍቲ-መንግስቲ ተዋሂቦም ዘሎዉ ሓፈሻዊ መምርሒታት ድማ ክንስዕቦም ወሲንና ኣሎና። ኣብዚ ዚስዕብ ኣድራሻ-ኢንተርነታት፡ ተወሳኺ መምርሒ ክትረክብ ኢኻ፡-

ናብቲ ብሃገር ደረጃ ሓበሬታ ዝተሓላለፈሉ ቴሌፎን፥ ናብ ስልኪ ቁጽሪ 113 13 ውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

መዓስ’ዮም ቆልዑ ካብ ”ቅድመ-ትምህርቲን” ካብ ”ቤትምህርቲን” በዂሮም ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ዘሎዎም?

ኣብ ሽወደን ናብ ቤትትምህርቲ ናይ ምኻድ ግዴታ ኣሎና’ዩ። እቲ ዋና ሕጊ ከም ዚእዝዞ፥ ዘይሓመሙ ቆልዑ፡ ኣብ ቤትትምህርቲ ኪርከቡ ኣሎዎም ዚብል’ዩ። ምልክት-ሕማም ዘይብሎም ቆልዑ፥ ከም ልሙድ ኣብቲ ንጥፈታት ናይ ”ቅድመ-ትምህርቲን” ናይ ”ቤትትምህርቲን” ኪሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

ናይ ሕማም ምልክት ምስ ዚርኣየካ ግን፥ ዋላኳ ቀሊል እንተ መሰለ፡ መታን ንኻልኦት ሰባት ውን ከይተተሓላልፈሎም፥ ካብ ”ቅድመ-ትምህርቲን” ካብ ”ቤትትምህርቲን” ብምብኳር፥ ነቲ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ርክብ ክትድርቶ ይግባእ። እቶም ምልክታት-ሕማም ናይ ኮሮና-ቪሩስ (covid-19)፥ ከም
ምስዓል፡ ዓፈፍ-ምባል፡ ምልኳት-ኣፍንጫ፡ ቃንዛ-ጎሮሮ፡ ጸገም-ምትንፋስ ወይ ድማ ረስኒን እዮም።

ውላድካ ምሕማሙ ንኸተመልክት ምስ ትደሊ፥ በቲ ልሙድ ኣገባብ ኢኻ ትገብሮ። እንተ ደኣ ምልክት-ሕማም ዘሎዎም ቆልዑን መንእሰያትን ናብ ”ቅድመ-ትምህርቲ” ወይ ናብ ”ቤትትምህርቲ” መጺኦም፤ ወለዲ መታን መጺኦም ክወስድዎም ክንድውልሎም ኢና። እቶም ባዕሎም ናብ ገዝኦም ኪኸዲ ዚኽእሉ ቆልዑ ድማ፥ ምስ ወለዲ ርክብ ብድሕሪ ምግባርና፥ ነናብ ቤቶም ኪስደዱ እዮም።

ውላድካ ኣጸቢቑ እንተ ደኣ ሓሚሙ፥ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 1177 ብምድዋል፥ ምስ ”መምርሒ- ክንክን/ሕማም – Vårdguiden” ርክብ ግበር። ነቶም ብቤትስልጣን ”ክንክን-ሕማምን” ”ሓለዋ- ጥዕናን” ዚወሃቡ መርሒታት ድማ ከም ትስዕቦም ግበር።

”ሕዱር-ሕማማት” ዘሎዎም ቆልዑን መንእሰያትን

”ሕዱር-ሕማም” ዘሎዎ ንረኽሲ-ሕማም ብዚያዳ ተነቃፊ ኪኸውን ዚኽእል ውላድ ስለ ዘሎኩም፤ ንኸይሓመኩም ትሻቐሉዶ ኣሎኹም? ምኽሪ መታን ክትረኽቡ፡ ምስቲ ናይቲ ቆልዓ ሓኪም ከም ትራኸቡ ግበሩ።

”ፕራው”/አፔኤል/ ”ትምህርታዊ-ምብጻሕ” – (Prao/APL/Studiebesök)

እቲ ኮሙን፡ ኣብቲ ናቱ ንጥፈታት ”ፕራው” (prao) ንምግባር ወይ ንምብጻሕ (APL och studiebesök) ተመዲቡሎም ዝነበረ ተመሃሮ ንኸይቅበሎም ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቶም ኣብቲ ናይ ኮሙን ንጥፈታት ”ፕራው” ወይ ”ኣፔኤል” (prao eller APL) ንምግባር ሓሲቦም ዝነበሩ ተመሃሮ፥ ኣብ ክንድኡ ነናብ ቤትትምህርቶም መጺኦም ኣብኡ ክርከቡ ኣሎዎም። እቶም ኣብ ”ግላውያን ወሃብቲ-ስራሕ” ተመዲቦም ዝነበሩ ተመሃሮ ግን፥ ነቶም ካብ ሕማም ነጻ ዚኰኑ ተመሃሮና
ብኸመይ ኪቕበልዎም ከም ዚኽእሉ፥ ከካብቲ ዚምልከቶ ቤትትምህርቲ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ሎሚ ሰሉስ ዕለት17/3/2020  መንግስቲ ኩለን ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ(ካልኣይ ደረጃ፡ ናይ ሞያ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ዩኒቨርሲቲን ናይ ልዕሊ ዕድመ ትምህርትን SFI)ስሩዕ ትምህርቲ ክቛረጽ፡ ኣብ ክንድኡ ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክትካእ ውሳኔ ኣሕሊፉ ። እዚ ውሳኔ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ምልባዕ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተወስደ ውሳኔ ኢዩ።

በዚ መሰረት በዓል መዚ ምምሕዳር ሙታላ ካብ ጽባሕ ረቡዕ ዕለት 18/3   ጀሚሩ ስሩዕ ትምህርቲ ደው ከምዝበለን ኣብ ክንድኡ ትማሃሮ ብናይ ርሕቀት -ትምህርቲ ክማሃሩ ወሲኑ ኣሎ።

ጽባሕ ረቡዕ ተማሃሮ ኮምፑተርን ናውቲ ትምህርትን ክትወስዱ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትመጹ ኢኹም።

ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ካብ ዓርቢ ዕለት 20 መጋቢት ክጅመር ኢዩ። እዚ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክሳብ መዓስ ከም ዝቅጽል ዝተወሰነ ነገር የለን።

ኩሎም መምሃራን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም ብክኢላ ናይ ኮምፑተር እንዳተሓገዙ ስሩዕ ስርሖም ከካይዱ ኢዮም።

ንተማሃሮ ዝወሃብ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዘለዎ ኪቅጽል ኢዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተለፎን ወይ ኢ መይል ክትውከሱ ትኽእሉ፡ ቁጽሪ ተለፎን

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej