Information om coronaviruset

Här finns samlad information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Motala kommun följer regeringens och andra myndigheters rekommendationer och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Aktuell information från kommunen

Här finns samlad aktuell information från Motala kommun kopplat till coronapandemin.

Regeringen beslutade om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden 1 april för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Från och med 1 oktober upphävs beslutet och inom kort kommer Socialstyrelsen att komma med föreskrifter för hur besök kan ske. Hur dessa föreskrifter och våra anpassningar kommer att se ut kommer vi att återkomma med vidare information kring.

Sannolikheten att barn med milda förkylningssymtom har covid-19 bedöms i dagsläget som mycket liten.

Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom. Barn med sjuklighet som föranleder besök hos läkare provtas efter medicinsk bedömning.

Vi följer Region Östergötlands rekommendationer:

Om inget covid-19-prov tagits

Du behöver stanna hemma så länge du har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom.

Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall du har lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du gå tillbaka till arbetet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Vid positivt provsvar covid-19

Du behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar efter första symtomen.

I de fall du har lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du återgå till arbetet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Med anledning av pandemin har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter för verksamheter som serverar mat och dryck.

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Nya regler från och med 1 juli 2020

Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Reglerna gäller för alla näringsverksamheter såsom restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter där gästerna har möjlighet att äta på stället (enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

De nya reglerna innebär att näringsidkaren har skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att det ska vara min 1 meter mellan olika sällskap.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Den näringsidkare som serverar mat och dryck ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Riskbedömningar ska utföras regelbundet utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Det ska även finnas instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Här finns en affisch du kan skriva ut och sätta upp i din verksamhet

Tillsyn

Under sommaren utför miljö- och hälsoskyddsenheten inspektioner och besök hos verksamheter som berörs. Detta görs för att kontrollera att lagen följs.

Du som näringsidkare kan med fördel ta tillfället i akt och fråga inspektörerna om det är något ni undrar över. Om de inte kan svara så återkommer de med ett svar så snart de kan.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har från och med 1 juli 2020 rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Vill du rapportera problem med trängsel?

Har du besökt en servering där du upplevt att det förekommit trängsel och att föreskrifterna inte följs? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten:
Telefon: 0141-22 54 30
miljo@motala.se

Om din synpunkt gäller en verksamhet där kommunen ansvarar för tillsynen kan du använda kommunens system för synpunktshantering.

För synpunkter som gäller folksamlingar på platser som inte omfattas av de nya reglerna kan du vända dig till Polismyndigheten. Du kan även vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Motala kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på serveringar, alltså uteserveringar, restauranger, caféer och liknande. Motala kommun gör tillsyn på serveringar utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer.

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Personer som tillfälligt vistas i Motala kommun kan inte garanteras vård- och omsorgsinsatser från kommunens verksamheter under pandemin. Det betonar socialnämnden i ett beslut.

På grund av pågående pandemi råder stor smittorisk inom Motala kommuns socialförvaltning. Förvaltningen påverkas i dubbel bemärkelse. Det beror på att delar av personalen insjuknar samtidigt som behovet av insatser ökar.

Det kan uppstå situationer som kräver stora och svåra omprioriteringar för att säkerställa att behov som måste bli tillgodosedda också blir det.

Det här innebär att personer som tillfälligt vistas i kommunen, i exempelvis fritidshus, inte kan garanteras vård och omsorg från socialförvaltningens verksamheter.

Socialförvaltningen påtalar också vikten av att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika icke nödvändiga resor. Allt för att minska smittspridningen.

Socialnämndens beslut gäller från den 11 maj till och med den 30 september 2020.

Du som är över 70 år ska undvika att gå och handla själv för att minska risken att bli smittad av covid-19. Ta i första hand hjälp av familj och vänner för att göra dina inköp. Du kan också vända dig till den butik som du brukar att handla hos i normala fall för att undersöka möjligheterna till hemkörning. Har du fått biståndsbeslut från kommunen kan du få hjälp med inköp via hemtjänsten.

Du som inte kan få hjälp på annat sätt med att handla mat och dagligvaror kan vända dig till Svenska kyrkan som har ett samarbete med lokala handlare.

Motala församling

Ring till pastorsexpeditionen  0141-21 08 10 eller 0141-21 05 86  vardagar kl 8-12 och 13-16.30,  eller skicka e-post till p.exp@motalaforsamling.se.

Borensbergs pastorat

Ring 0141-20 33 00 mellan kl. 9-12 varje helgfri vardag samt kl. 13-15 helgfri måndag och torsdag. Du kan även skicka e-post på borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Därför riskerar de att fara särskilt illa under coronapandemin.

Motala kommun kan stötta genom Vuxencentrum, Barncentrum, Ungdomshälsan och elevhälsan.
Om du misstänker att ett barn far illa, eller om du behöver hjälp med skyddat boende, ska du kontakta socialkontoret. Vid akut oro eller hotfull situation ska du alltid ringa 112.

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.
 • Prata med barnen! Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnen att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
 • Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Behöver du stöd och hjälp kan du kontakta:

Barncentrum
barncentrum@motala.se
0141-22 53 25

Vuxencentrum
vuxencentrum@motala.se
0141-22 57 75

Ungdomshälsan
010-104 76 90

Elevhälsan
Grundskolan:
elevhalsa.grundskola@motala.se
Gymnasiet:
elevhalsa.gymnasiet@motala.se

Socialkontoret
socialkontoret@motala.se
0141-22 53 00

Motala kvinnojour
motalakvinnojour@roks.se
0141-512 00

BRIS
077-150 50 50

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Företagsfrågor kopplade till corona:
Tillväxt Motala, 0141-10 12 00, info@tillvaxtmotala.se.

Frågor om tillsyn och markupplåtelse:
Motala kommun 0141-22 50 00.

Här hittar du som företagare mer information:

Företagsjouren Östergötland
Tillväxtverket
Verksamt.se – Till företag från myndigheter
Skatteverket

Beslutade åtgärder för att stötta företag

Till följd av coronaviruset har näringslivet i Motala drabbats hårt. Motala kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna för våra lokala företag:

 • Prioritera ner tillsynsbesök hos företag, särskilt inom verksamheter med riskgrupper.
  Det frigör tid för företagen och skjuter tillsynsavgifterna in i framtiden.
 • Avgifter för markupplåtelser för exempelvis uteserveringar tas bort för ansökningar till och med 31 maj 2020.
 • Positiv inställning till att ge anstånd eller förlänga betalningstider för företagare.
 • Återbetalning av kostnad för alkoholtillstånd vid förlängd restriktionstid

Beslutade åtgärder för att stötta föreningar

Många av våra kulturaktörer och idrottsföreningar drabbas hårt till följd av Covid-19. Motala kommun inför ett antal åtgärder till de kultur- och fritidsföreningar som är aktiva inom kommunen.

Det kommunala aktivitetsbidraget bibehålls under året, i minst samma omfattning som föregående år under samma period. Det gäller även för de aktiviteter som har ställts in.

Kultur- och fritidskontoret bevakar hur det statliga akutstödet ska fördelas och hänvisar också till respektive specialförbunds eventuella möjligheter till stöd.

Många föreningar tvingas skjuta fram sina årsmöten. Motala kommun har en förståelse för att man därför inte kan lämna in de handlingar som förväntas i tid.

Ytterligare åtgärder som ska underlätta för föreningslivet är:

 • Avbokningsvillkoren justeras och föreningarna har kostnadsfri avbokning av de kommunala lokalerna.
 • Kommunen kan bevilja upp till fyra månaders anstånd för fakturabetalning. Det gäller för föreningar och företag och i de fall ”kunden” hör av sig och begär anstånd. I första läget är det fram till 31 augusti som anstånd kan beviljas. Det gäller för alla typer av kundfakturor och även för hyresavgifter.

Föreningar kan ansöka om ekonomiskt stöd

Bildningsnämnden har beslutat att föreningar kan söka ekonomiskt stöd för de förluster som viruset har inneburit. Den avsatta stödsumman är dock inte beslutad ännu. Först väntar man in ansökningarna, vilka tjänstemännen sammanställer och därefter beslutar politikerna om hur mycket pengar som ska fördelas.

Stödet gäller för perioden mars – augusti 2020. En andra ansökningsperiod för september – december 2020 kommer att genomföras i början av 2021.

Frågor med anledning av föreningsstöd kopplat till Covid-19 kan ställas till:

Inställda aktiviteter på dagstugorna

Från och med tisdagen den 24 mars kommer vi inte att genomföra några aktiviteter på våra dagstugor i kommunen. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset bland våra äldre kommuninvånare.

Dagstugorna är fortsatt öppna dagtid, men utan bemanning. Beslutet gäller tillsvidare.

Föreningsarkivet stängt för externa besök

Föreningsarkivet, som ligger i Räddningstjänstens lokaler, håller stängt tillsvidare för externa besök.

Åtgärden görs för att minska risken för smittspridning till kommunens personal.

Beslutet motiveras av att Räddningstjänstens verksamhet är en samhällsviktig funktion som måste upprätthållas.

Behöver du tillgång till material som finns i föreningsarkivets lokaler kan du kontakta arkivpersonalen via kommunens växel, 0141-22 50 00, för att eventuellt få materialet utlämnat.

Motala kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning.

Kommunen har aktiverat sin krisledningsstab för att aktivt kunna hantera händelseutvecklingen, ta fram kommungemensamma lägesbilder, analysera utvecklingen framåt och ta fram förslag på beslut och åtgärder på kort och lång sikt. Staben träffas kontinuerligt och bemannas med olika kompetenser.

Kommunens krisledningsnämnd är också aktiverad med syfte att kunna ta kommunövergripande beslut som kräver skyndsam hantering. Nämndens beslut kommer att kommuniceras i kommunens kanaler.

Kommunen samverkar också med andra kommuner och myndigheter i länet inom ramen för  Samverkan Östergötland  för att samordna kommunikation och insatser.

Information hos andra myndigheter

Samlad information på krisinformation.se

Samlad och bekräftad information från olika myndigheter på krisinformation.se

Om coronaviruset i Östergötland

Region Östergötlands samlade information på 1177.se om coronaviruset och vad som gäller i Östergötlands län

Sommaren under coronapandemin

Samlad myndighetsinformation på krisinformation.se om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Om du känner oro

Samlad information på krisinformation.se om hur du kan ta hand om din eller andras psykiska hälsa under coronapandemin.

Information till företagare

Information på verksamt.se som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Nyheter om coronaviruset

19 augusti, 2020 Information till dig som är orolig över din ekonomi Coronaviruset får stora konsekvenser för både samhällsekonomin och privatekonomin. Här är några...
10 juli, 2020 Så följer länets invånare myndigheternas riktlinjer Det finns brister i hur länets invånare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och...
10 juli, 2020 Kreativa lösningar på Båtsmansgatans gruppboende När pandemin förändrar förutsättningarna i vardagen gäller det att vara kreativ. På...
23 juni, 2020 Nya regler från och med 1 juli – trängsel på restauranger och uteserveringar Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen...
18 juni, 2020 Insatser för att minska smittspridningen i sommar Nu är sommaren här och samtidigt pågår pandemin. Motala kommuns olika verksamheter...
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej