Kontaktperson

En del personer behöver en extra medmänniska som kan fungera som ett stöd i livet. Kontaktpersonen kan lyssna, ge råd och man kan hitta på roliga saker tillsammans.

Det finns olika skäl till att du kan ha rätt till en kontaktperson. Det kan exempelvis handla om att du har behov av att komma i kontakt med andra människor, delta i fritidsaktiviteter och att komma ut i samhället. Du kan behöva bryta isolering, få någon som kan vara en förebild och som kan motivera dig till aktiviteter. Din kontaktperson har naturligtvis tystnadsplikt så att du kan prata om ämnen som är känsliga.

Det kostar inget att ha insatsen kontaktperson. Om ni gör aktiviteter som kostar något betalar du för dig och kontaktpersonen betalar för sig.

Kontaktpersonen är en person som är särskilt utsedd för att hen har ett intresse och engagemang att hjälpa andra människor. Kontaktpersonen är tillgänglig på sin fritid och har inte några formella krav på särskild kompetens.

Kontaktperson utifrån sociala skäl är en hjälp till dig som behöver extra stöd i vardagslivet. Det beviljas med stöd av socialtjänstlagen.

Kontaktperson för barn

En kontaktperson, som beviljas som insats till barn och ungdomar, är ett stöd i form av en vuxen förebild som kan ha i uppdrag att ge stöd i form av social träning eller hjälp att bryta isolering. En kontaktperson kan också vara ett stöd eller utöva tillsyn vid umgänge mellan barn och föräldrar.

Kontaktperson för vuxna

En kontaktperson till vuxna kan ha fokus på att ge hjälp med strukturer kring ekonomi, boende och fritid. Hen kan också fungera som en lots, det vill säga en stödjande kontakt i personliga angelägenheter och myndighetskontakter. Du får stöd genom att en utsedd enskild person med intresse och engagemang för frivilliga insatser för andra människor utses till din kontaktperson. Hen är tillgänglig på sin fritid och har inte formella krav på särskild kompetens.

Ansöka om kontaktperson

För att få bistånd med kontaktperson kan du kontakta socialkontoret och ansöka om detta. Vi genomför då tillsammans med dig en utredning som belyser dina och/eller ditt barns behov och hur de behoven bäst kan tillgodoses. Beviljas insats med kontaktfamilj upprättas en genomförandeplan som beskriver syftet och målsättningen med insatsen och i vilken omfattning insatsen ska ske.

För unga under 21 år kan en särskilt kvalificerad kontaktperson utses om det finns behov av särskilt stöd och särskild vägledning. Det övergripande syftet med en särskild kvalificerad kontaktperson är att stödja och stärka ungdomen för att främja en prosocial utveckling och minska risken för antisocialitet. Socialtjänstens insatser syftar också mer specifikt till att möjliggöra för barnet eller ungdomen att bo kvar i hemmet, det vill säga att undvika placering på institution eller i familjehem.

Målgruppen är barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet och som behöver stöd i att bryta ett destruktivt beteende.

Insatsen beviljas med stöd av socialtjänstlagen.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få en kontaktperson som en insats enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Syftet med kontaktperson via LSS är du kan få någon att umgås med om du på grund av din funktionsnedsättning är isolerad och saknar kontakt med anhöriga och vänner. Stödet får du genom en engagerad privatperson med engagemang och intresse för andra människor.

Här kan du läsa mer om vilka som har rätt till insatser enligt LSS och hur du gör en ansökan.

Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

Bli kontaktperson

Frivilliga uppdrag

Vill du engagera dig som kontaktperson? Här kan du läsa mer om hur det fungerar att ha ett uppdrag där du stöttar barn och vuxna.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej