Praktik och arbetsträning

Praktik kan vara det första steget till ett arbete. Det kan också vara ett sätt att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter. För arbetsgivare är praktik ett bra sätt att se hur en person fungerar och rekrytera framtida personal.

På arbetsmarknadsenheten kan du få stöd och vägledande insatser för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Vi ger stöd till den som fått en anvisning hit från till exempel:

  • Arbetsförmedlingen
  • socialtjänsten
  • Försäkringskassan
  • Samordningsförbundet

Om du vill ta del av insatser hos arbetsmarknadsenheten ska du ta upp det med din handläggare inom någon av ovanstående instanser.

Syftet med arbetsträning är att du ska stärka din arbetsförmåga efter lång frånvaro från arbetslivet på grund av arbetslöshet, skada eller sjukdom. Målet är att vara redo att gå vidare mot arbete eller studier. Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten initierar arbetsträningen.

Personer som står mycket långt från arbete på grund av en längre tids sjukskrivning kan delta i förstegsträning. Det innebär att du arbetstränar i mycket låg omfattning och under maximalt tio veckor. Förstegsträning initieras av socialtjänsten eller Försäkringskassan och kan ibland övergå till arbetsträning.

Arbetspraktik innebär att en person som är arbetslös får komma till en arbetsplats och praktisera ett yrke. Syftet är att få yrkeskunskap, arbetslivserfarenhet, aktuella referenser och ett utökat nätverk. Målet är att öka chansen att få en anställning genom att personen blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Personer med utländsk bakgrund kan delta i språkpraktik för att utveckla sina språkkunskaper och lära känna den svenska arbetsmarknaden. Språkpraktiken kan kombineras med andra aktiviteter. Syftet är att personen ska utveckla sitt svenska språk.

Kontakta oss om du är intresserad av språkpraktik.

Roger Lövgren
Utbildare Via Ekenäs
E-post: roger.lovgren@motala.se
Telefon: 0141-22 57 40

Åsa Söder 
Utbildare Via Ekenäs
E-post: asa.soder@motala.se
Telefon: 0141-22 53 96

Arbetsprövningen syftar till att kartlägga och utreda fysiska, psykiska och sociala arbetsförmågan genom att pröva verkliga arbetsuppgifter. Målet är att få en uppfattning om styrkor, svagheter och behov för återgång till arbete. Arbetsprövningen är ofta initierad av Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller Försäkringskassan. En  arbetsprövning börjar i regel på 2-4 timmar per dag och utökas successivt.

I samarbete med Arbetsförmedlingen har vi olika former av arbetsmarknadsanställningar. Arbetsmarknadsanställning är en aktivitet som har till syfte att utveckla individens förmåga att klara av en anställning på den vanliga arbetsmarknaden.

Utbildningen riktar sig till dig som är inskriven i någon typ av arbetsmarknadsinsats inom kommunen. Du får hjälp med att förbereda dig inför en körkortsutbildning. Ett körkort kan vara avgörande för att kunna få ett arbete, särskilt utanför tätorten.

Under utbildningen får du grundläggande trafik- och körkortsteori och möjlighet att pröva på att övningsköra en-två gånger. Efter detta får du söka dig till en trafikskola för att läsa färdigt teori och praktik. Avgifterna till trafikskolan får du själv betala. Du kan också söka lån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Utbildningen drivs i projektform av Valdemarsviks kommun i samverkan med åtta andra kommuner. Medverkande i projektet är också Sveriges trafikutbildares riksorganisation, Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras av länsstyrelsen i Östergötland.

Den praktik och arbetsträning som Motala kommuns arbetsmarknadscentrum VIA Ekenäs arbetar med kan du läsa om här. Om du vill praktisera på Motala kommun och göra praktik som inte har koppling till praktik och arbetsträning, kontakta den verksamhet du är intresserad av att praktisera inom.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Delegationens för unga och nyanlända till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

Lokal överenskommelse Unga till arbete (PDF, 1 000 kB)

Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering (PDF, 1,4 MB)

ESF-projektet Reach

ESF-flagga

Projekt Reach ska stärka unga kvinnor och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning alternativt komma in på arbetsmarknaden. Projektet ska även bidra till att öka kunskap om och förmåga att tillämpa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminerande arbetssätt hos projektpersonal, deltagande individer och organisationer.

I Reach samverkar Motala kommun, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun samt Ödeshögs kommun. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och Region Östergötland är samordnande projektägare. Projektet pågår under projektperioden november 2018 – oktober 2021.

Jems

Jems (Jobbspår, Etablering, Matchning och Samverkan) är ett projekt som utifrån näringslivets arbetskraftsbehov skapar lokala jobbspår samt motiverar och matchar individer till anställningar.

En nyckel i arbetet är näringslivets medverkan i utformningen av de lokala jobbspåren så att individerna får just den kompetens som efterfrågas.

Projektet genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen samt Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner med Motala som samordnande kommun. Verksamheten finansieras genom medel från Tillväxtverket och Dua (Delegationen för unga och nyanlända till arbete).

Kontakt

Via Ekenäs
Besöksadress: Torpavägen 5, 591 46 Motala

Henrik Larsson
Arbetsmarknadssamordnare
Telefon: 0141-22 58 95
E-post: henrik.larsson@motala.se

Läs mer

Stöd till unga som inte går på gymnasiet

Kommunen har ett ansvar för dig som är mellan 16 och 20 år, men inte går på ett gymnasieprogram. Det kallas för kommunens aktivitetsansvar. Här kan du läsa om vilket stöd vi kan erbjuda dig.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej