Integrationsenheten Bryggan

I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under enheten Bryggan. Integrationsenheten har till uppgift att underlätta nyanländas väg in i det svenska samhället.

Information på andra språk

Du kan översätta texten på webbplatsen med hjälp av Google translate.

Om Bryggan

Bryggan är Motala kommuns enhet för integration. För dig som är nyanländ kan vi erbjuda:

 • Introduktionsmottagning
 • Kartläggning av nyanlända elever

Löpande integrationsverksamhet

Vi arbetar också med löpande integrationsarbete, som exempelvis:

 • Modersmål
 • Studiehandledning
 • Modersmålsstöd i förskolan
 • Nätverk, uppbyggnad och deltagande
 • Skolutveckling
 • Samhällsinformation
 • Mötesplatser för integration
 • Föräldrautbildning
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

Kartläggning av nyanlända elever är obligatorisk för grundskolan men valfri för gymnasiet enligt Skolverkets bestämmelser. På Bryggan görs även en hälsokartläggning av de nyanlända eleverna.

Eleven placeras sedan i grundskola, gymnasiet eller särskola beroende på vad vi kommit fram till.

Kartläggningen sker i olika steg.

Steg 1

I steg 1, bakgrundskartläggning, tar vi med hjälp av telefontolk reda på elevens:

 • Språkerfarenheter och familjesituation
 • Tidigare skolgång
 • Vardag och intressen
 • Förväntningar på skolan

Steg 2

I steg 2 sker sedan en pedagogisk kartläggning tillsammans med modersmålslärare. Den är uppdelad på litteracitet och numeracitet:

 • Litteracitet innebär att vi kartlägger elevens språkkunskaper när det kommer till att kunna, läsa och skriva. Vi tittar på elevens läs- och skriverfarenheter och bedömer läsförståelse.
 • Numeracitet innebär att vi kartlägger elevens matematiska tänkande i ett vidare sammanhang. Samtalet sker i dialogform kring en bild. Det handlar alltså inte om ämnet matematik.

Sammanställning överlämnas till skolan

Elevens profil sammanställs och utgör underlag i överlämnandet till skolan. I arbetet har vi även fångat in elevens önskemål om modermålsundervisning och studiehandledning under skolgång. Överlämningen till skola sker sedan oftast i form av ett möte där vi träffar ansvarig lärare från grundskolan eller gymnasiet.

Hälsokartläggning

Barn och unga som kommer till Bryggan får genomgå en enklare hälsoundersökning. Ett hälsosamtal genomförs liksom en kontroll av vilka vaccinationer som du har fått.

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och regioner för flyktingmottagande. Motala kommun samordnar återsökningen inom vissa områden.

Ersättningarna regleras i förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande, förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och förordning om statlig ersättning för asylsökande.

Motala kommun söker ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård, mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt för vissa särskilda kostnader i enlighet med förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Kontakt

Bryggan
E-post:
bryggan@motala.se

Besöksadress:
Platengymnasiets A-hus
Smålandsgatan 2
591 35 Motala

Marianne Henrikson
Enhetschef
Telefon: 0141-22 34 39 eller 070-652 51 61
E-post: marianne.henrikson@motala.se

Läs mer

Modersmål, hemspråk

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

Svenska för invandrare, SFI

Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej