Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser som är anpassade efter dina behov.

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd som är anpassat efter dina behov för att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Beroende av hur dina behov ser ut kan du få hjälp alltifrån ett par gånger i månaden till flera gånger per dygn.

Du får själv välja vem som ska utföra hemtjänsten

Du som blir beviljad hemtjänst får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna. Det kallas för kundval inom hemtjänst. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor. Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Läs mer om att välja utförare och se vilka utförare som är godkända.

Socialsekreterare på socialkontoret kan ge dig information och gör tillsammans med dig en bedömning av vilket hjälpbehov du har. Socialsekreteraren tar sedan beslut om vilken typ av hjälp du har rätt att få. Du når dem via telefonnummer 0141-22 55 39 helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.30. Du kan även skicka e-post till omsorgsol@motala.se.

Blankett för ansökan

Du kan ansöka om hemtjänst via ansökningsblanketten: Ansökan enligt socialtjänstlagen – vuxna och äldre (PDF, 238 kB)

När ansökan beviljas

När ansökan beviljas kontaktar socialsekreteraren dig och den hemtjänstgrupp som är aktuell. När hemtjänsten ska påbörjas bestäms sedan tillsammans med dig.

Om ansökan avslås

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av handläggaren. Överklagandet ska göras inom tre veckor efter att du fick besked om beslutet.

Läs mer om att överklaga kommunens beslut.

När du överklagar ska du skriva och tala om varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Ange vilket beslut som du överklagar,
 • Ange datum för socialnämndens beslut och, i förekommande fall,diarienummer eller paragraf i protokoll.
 • Ange vad beslutet handlar om.
 • Förklara hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Förklara varför du anser att beslutet ska ändras.
 • Skicka med de handlingar som du tycker är viktiga, till exempel intyg eller utdrag.
 • Skriv under med ditt namn och ange ditt personnummer, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna överklagan. Ombudet ska lämna fullmakt i original som du undertecknat samt ange sitt namn, adress och telefonnummer.

Skicka din skrivelse till:

Socialkontoret
Motala kommun
591 86 Motala

Hur mycket hemtjänsten kan stötta upp i hemmet beror på hur just dina behov ser ut. Handläggarna gör alltid en bedömning utifrån socialtjänstlagen och våra riktlinjer i kommunen. Kontakta din socialsekreterare för att diskutera just dina behov.

Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • personlig hygien
 • promenader
 • trygghetslarm

Om du har svårt att laga din mat och behöver hjälp kan du ansöka om att få mat levererad till hemmet i matlådor. Matlådorna lagas i kommunens kök Västgyllen, kyls direkt efter matlagning och plastas in med livsmedelsgas som gör att de håller sig minst tio dagar från förpackningsdagen. Du värmer maten i en mikrovågsugn när du vill äta den.

Kostnaden är 55 kronor per portion.

Du kan få hjälp med att göra dina inköp.

Kostnaden är 152,45 kronor per inköpstillfälle.

Hur mycket du ska betala beror på vilka tjänster du är i behov av och hur stort ditt avgiftsutrymme är, det vill säga din betalningsförmåga.

Avgiften för omvårdnad och service är 290 kronor per timme. Till det läggs eventuella avgifter för trygghetslarm, telefonservice, dagverksamhet och korttidsboende. Detta innebär att din avgift för hemtjänst blir:

 • Högst lika med ditt avgiftsutrymme, om ditt avgiftsutrymme är 1-2 124 kronor.
 • Högst 2 125 kronor, om ditt avgiftsutrymme är 2 125 kronor eller mer.

Läs mer om hur avgifter inom äldreomsorgen beräknas.

Om du inte är nöjd med hemtjänsten rekommenderas du att vända dig direkt till enhetschefen för hemtjänstgruppen det berör. Du kan även lämna en synpunkt via Motala kommuns hemsida.

Vill du byta utförare av hemtjänsten kontaktar du din socialsekreterare. Dit kan du även vända dig om du är missnöjd med ditt hemtjänstbeslut.

Oavsett vilken hemtjänstutförare du har valt så utför kommunens nattpatrull hemtjänst nattetid.

Varje natt mellan 21.30 och 7.30 finns personal i tjänst och de täcker hela kommunen.

Telefon: 0141-22 24 82

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post: omsorgsol@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 55 39

Telefontid: helgfria vardagar 9.00-11.30
Under perioden veckorna 26-33 har Omsorg SoL förkortad telefontid, klockan 9.00-10.30.

Postadress:
Socialkontoret
Omsorg SoL
591 35 Motala
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej