Allmänt om god man och förvaltare

En god man eller förvaltare ser till att de juridiska och ekonomiska rättigheterna tas tillvara för den som är i behov av hjälp. Ställföreträdaren hjälper till med saker som personen själv inte klarar av.

God man eller förvaltare benämns med ett samlat begrepp som ställföreträdare. Den personen som behöver och får hjälp kallas för huvudman.

Uppdraget som ställföreträdare kan bestå av en eller flera av nedanstående delar:

  • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
  • Förvalta egendom: Ställföreträdaren hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till den hjälpbehövande.
  • Sörja för person: Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Ställföreträdarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. Hen ska inte ta en roll i huvudmannens dagliga livsföring, exempelvis hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden. Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska du som god man eller förvaltare se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent.

En ställföreträdare kan även förordnas för en enstaka uppgift till exempel:

  • Avveckla en lägenhet.
  • Fastighetsförsäljning.
  • Bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Det är frivilligt att ha god man och den hjälpbehövande har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot personens vilja och blir aktuellt när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det innebär att personen i fråga inte själv får besluta i några ekonomiska och juridiska frågor. Förvaltaren har det fulla ansvaret men endast i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten gör tingsrätten en mycket restriktiv bedömning. Den enskilde får alltid uttala sig om ifall hen ska bli satt under förvaltarskap.

Den som har en förvaltare är fortfarande myndig.

Tillsyn över ställföreträdare

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Politiskt ansvar

Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämndens räkning finns en tjänstemannaorganisation som benämns överförmyndarkansliet.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämnderna. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Klagomål på en ställföreträdare som misstänkts för att missköta sitt uppdrag utreds av överförmyndarkansliet. Ställföreträdaren ges alltid tillfälle att skriftligen bemöta klagomålet. När dennes yttrande kommit in till överförmyndarkansliet beslutas det om någon åtgärd behöver vidtas.

Det kan vara huvudmannen själv som anmäler misskötsel till överförmyndarkansliet, men även exempelvis anhöriga eller personal på ett boende.

Lämna in klagomål

För att ditt klagomål ska kunna handläggas, ska du skriftligen lämna det till överförmyndarkansliet. Du gör det enklast genom att fylla i blanketten Klagomål på ställföreträdare (PDF, 205 kB) och skicka in den via post eller e-post. Du kan också skicka in skriftligt klagomål på annat sätt eller ringa oss.

Du kan be någon annan i din omgivning att hjälpa dig att fylla i klagomålet om du behöver det.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Läs mer

Rollkoll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram materialet Rollkoll, där du kan läsa om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej