Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

En särskilt förordnad vårdnadshavare företräder barn vars föräldrar inte är tillgängliga av olika orsaker.

Det är normalt sett föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år. Om ett barns föräldrar inte finns tillgängliga av olika orsaker, exempelvis avlidit, brister i omsorgen eller är ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i landet utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Däremot ska denne bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter och ska se till att barnets behov tillgodoses. Det kan till exempel innebära att bestämma vilken skola barnet ska gå, vilken vårdcentral barnet ska tillhöra eller vilka försäkringar barnet ska ha. Ju äldre barnet blir desto större hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål.

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska ha regelbunden kontakt med barnet och barnets familjehem eller hem för vård och boende, och därför bör det geografiska avståndet inte vara för stort.

Efter beslut i tingsrätten blir en särskilt förordnad vårdnadshavare med automatik också förordnad förmyndare för barnet. I egenskap av förmyndare står särskilt förordnade vårdnadshavare under överförmyndarnämndens tillsyn.

Förordnandet gäller tills barnet fyller 18 år och blir myndig.

Resurs- och placeringsgruppen utreder och handlägger frågor som rör särskilt förordnad vårdnadshavare. Du kan kontakta oss via e-post eller via socialkontorets växel om du är intresserad av att ta ett uppdrag.

Socialnämnden utreder och bedömer lämpligheten av den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter utredning ansöker socialtjänsten till tingsrätten som beslutar om ett förordnande.

Resurs- och placeringsgruppen, socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare får ekonomisk ersättning enligt beslut från socialnämnden.

Ersättningen består av ett timarvode begränsat till maximalt 10 timmar per månad. Om det krävs mer tid för uppdraget ska du prata med socialsekreterare om detta. Utöver denna ersättning tillkommer eventuell milersättning för bilkörning.

Även för den del som avser förmynderskapet kan du få ett arvode. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut i denna del.

Förordnandet upphör per automatik när barnet fyller 18 år. Om du som är särskilt förordnad vårdnadshavare vill bli entledigad från ditt uppdrag kan du ansöka om det hos tingsrätten. Fram till dess att rätten meddelat sitt beslut, är du fortfarande formellt barnets särskilt förordnade vårdnadshavare, om ingen annan har utsetts.

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig, kan hen skiljas från uppdraget. Frågan prövas av rätten efter ansökan från socialnämnden.

Om ett barn kommer till Sverige utan en förälder eller annan vårdnadshavare ska han eller hon få hjälp och stöd av en god man. Den gode mannen företräder barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang i förmyndarens ställe så att barnet får en trygg tillvaro och får ta del av det stöd som hen har rätt till under sin första tid i Sverige. God man ska ha aktiva och regelbundna kontakter med barnet men också med boendet, skolan, socialtjänsten, det juridiska ombudet och Migrationsverket med flera.

Ett godmanskap för ensamkommande barn avslutas automatiskt på barnets myndighetsdag. När barnet får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet istället för god man.

Redovisning och arvode

Gode män har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för insatser som görs inom ramen för uppdraget. Gode män för ensamkommande barn redovisar sitt uppdrag till överförmyndarnämnden kvartalsvis. De begär samtidigt arvode och ersättning för sitt arbete.

Redogörelsen ska lämnas in med hjälp av blanketten: Redogörelse ensamkommande barn med körjournal (PDF, 336 kB)

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Resurs- och placeringsgruppen, socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej