Ansök om god man eller förvaltare

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare och hur du ska göra om du behöver hjälp. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Förutsättningen för att få en god man är att du har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen. Det är alltså först när andra inte kan hjälpa dig som en god man kan bli aktuellt.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap:

 • Svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador,
 • Psykisk störning
 • Försvagat hälsotillstånd på grund av ålderssvaghet, sjukdom eller olycka
 • Övrigt, exempelvis missbruksproblem eller funktionshinder

Hjälp kan ges inom ett eller flera av följande områden:

 • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Ställföreträdaren hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till den hjälpbehövande.
 • Sörja för person: Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

När den hjälpbehövande inte kan vårda sig själv och sina tillgångar kan ett förvaltarskap vara aktuellt. Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Det innebär att huvudmannen förlorar sig rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Den som har förvaltare kan fortfarande rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Ansökan från den som behöver hjälp

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten: Ansökan om god man – egen ansökan (PDF, 248 kB)
 2. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
 3. Skicka ifylld ansökan tillsammans med bilagor till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

Ansökan från anhörig (make/maka, sambo eller närmaste släkting)

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten: Ansökan från anhörig om god man eller förvaltare (PDF, 210 kB). Det krävs att den hjälpbehövande samtycker genom att skriva under ansökan. Det vill säga om samtycke kan lämnas.
 2. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
 3. Skicka ifylld ansökan tillsammans med bilagorna till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

Hjälp med att ansöka

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan exempelvis biståndshandläggare inom socialtjänst eller en kurator  hjälpa dig att skriva ansökan. Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta överförmyndarkansliet.

Hur snart du kan få en god man eller förvaltare beror på hur snabbt det går att hitta en person som vill ta uppdraget. Det beror också på om din ansökan behöver kompletteras och hur lång tid som tingsrätten behöver för att fatta beslut. En ungefärlig tid kan vara tre månader. Om en ansökan är mycket akut kan det gå fortare

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett arvode, alltså betalning, för sitt uppdrag. Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, ligger det genomsnittliga skattepliktiga arvodet på cirka 10 000 kronor per år.

Huvudregeln är att du som huvudman ska stå för arvodet själv. Om du inte har tillräckligt hög inkomst eller tillräckliga tillgångar för att ha råd med det kan arvodet betalas av kommunen. Hur arvodet ska betalas beslutas av överförmyndarnämnden.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan.

Överförmyndarnämnden har inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan nämnden i vissa fall begära att den som har fått fullmakt lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av exempelvis missbruk eller allvarlig försummelse.

Läs mer på Svenska bankföreningens hemsida.

En nära anhörig kan utan en fullmakt företräda en person som efter 18-årsdagen blir oförmögen att fatta beslut. Det innebär att den anhöriga i vardagliga situationer kan vidta vissa rättshandlingar för den enskildes räkning. Exempel på dessa åtgärder kan vara att göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Det avser dock inte större åtgärder som exempelvis försäljning av egendom eller en process i domstol.

Läs mer på Svenska Bankföreningens hemsida.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej