LSS, stöd och service

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS. Det stöd du kan få kallas insatser. Dessa kan du ha rätt till om du har behov av dem och om du ingår i någon av LSS tre personkretsar.

 

Vilka är personkretsarna enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du ingå i någon av de målgrupper, så kallade personkretsar, som beskrivs i lagstiftningen. Personkretsarna förklarar vem som kan få hjälp enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade –  LSS. Personkretsbedömning görs av läkare, psykolog eller handläggare beroende på vilken funktionsnedsättning du har.

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
 • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Dessa insatser har du rätt till om du ingår i någon av personkretsarna enligt LSS.

 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Rådgivning och personligt stöd

Läs mer om vad insatserna innebär.

För att få en insats enligt LSS ska du skicka in en begäran om detta till socialkontoret. Begäran är personlig och ska i första hand skrivas under av personen/vårdnadshavare som begär. Den kan även skrivas under av ombud med fullmakt eller god man/förvaltare.

Blankett: Begäran om insats enligt LSS (PDF, 710 kB)

Servicegaranti

För LSS har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

 • Du får möjlighet till personlig kontakt under vår telefontid.
 • Du kan alltid lämna meddelanden via e-post och få en återkoppling inom tre arbetsdagar via adress:  lss@motala.se
 • Handläggaren kontaktar dig inom en vecka från den dag din begäran kom in till LSS-gruppen.
 • Du får under utredningstiden ett personligt möte med handläggaren.

För dig som inte har rätt till insats enligt LSS

Även om du inte ingår i någon av LSS tre personkretsar har du möjlighet att söka hjälp via socialkontoret. Kontakta socialkontoret på 0141-22 53 00 och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare. Du kan även ansöka om hjälp via blankett.

Handläggningen av din begäran ska ske skyndsamt. Det betyder att den ska tas om hand och bedömas så fort som möjligt. Oftast sker det inom tre månader.

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om. Du kan då överklaga beslutet.

Läs mer om att överklaga kommunens beslut. 

Om ansökan beviljas kontaktar handläggaren den verksamhet som är aktuell. För att det ska bli bra för dig behöver handläggaren ge viktig information om dig och din situation till verksamheten (utföraren). Utföraren tar kontakt med dig eller din företrädare för att planera hur det ska gå till. Kommunen är skyldig att starta insatsen, det vill säga ge dig den hjälp och stöd du fått beslut om, inom tre månader från det att beslutet är giltigt.

Väljer du att ansöka om ekonomisk ersättning för att anlita ett assistansbolag eller kooperativ behöver du meddela handläggaren vilken utförare du valt.

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria. Du betalar dina egna utgifter i samband med en insats, till exempel mat och resor. Vårdnadshavare för barn som beviljas insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ska i rimlig utsträckning bidra till barnets uppehälle.

Kontakt

LSS-handläggare, Socialkontoret
E-post:
lss@motala.se
Telefon: 0141-22 53 00

Telefontid: helgfria vardagar 8.30-9.30

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej