Frivilliga uppdrag

För dig som vill göra en värdefull insats för medmänniskor finns det flera frivilliga uppdrag i kommunen att välja bland. Oftast behövs ingen utbildning, men du behöver ha ett engagemang och vilja att hjälpa andra.

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver det. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Vilket stöd som behövs varierar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att barnet eller ungdomen behöver flytta till en annan familj för en längre eller kortare tid.

Alla som vill bli uppdragstagare utreds av handläggare i kommunen. Utredningens omfattning beror på typen av uppdrag men alla utredningar omfattar samtal och inhämtande av olika registerutdrag.

Läs mer om olika typer av uppdrag nedan.

Familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj och kontaktperson

Du som har ett frivilligt uppdrag får ersättning för detta. Den är uppdelad i två delar:

  • Arvode, som är skattepliktigt.
  • Ersättning för kostnader som du har för att klara uppdraget, exempelvis utgifter som krävs för barnets behov eller i samband med aktiviteter.

Ersättning för familjehem, stödfamiljer, kontaktfamiljer och kontaktpersoner baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontrakterat jourhem

Som kontrakterat jourhem får ni en fast ersättning från kommunen oavsett om ni har en placering eller inte.

God man och förvaltare

Arvodet för en ställföreträdare, det vill säga god man eller förvaltare, baseras på uppdragets omfattning. Ett vanligt arvode är cirka 9 000—13 000 kronor per år.

Här kan du läsa mer om arvode och ersättningar för god man och förvaltare. 

Ett familjehem är en vanlig familj som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under en tid.

Vi har inga krav på särskild utbildningsbakgrund men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö. När man är familjehem så ska man gå utbildningen ”Ett hem att växa i” som ges av socialsekreterare i Resurs- och placeringsgruppen.

Under placeringens gång har ni kontinuerlig kontakt med socialsekreterare i Resurs- och placeringsgruppen. Ni erbjuds stöd och handledning utifrån uppdraget och kan alltid kontakta dem om ni behöver eller har frågor.

Film om att vara familjehem

I filmen berättar Linda och Jonny om hur det fungerar att vara familjehem.

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem, främst under helger och lov. Det är inte ovanligt att de finns i det privata nätverket.

Stödet ges i första hand till yngre barn, men även till ungdomar eller vuxna där det finns särskilda behov och önskemål.

Kontaktfamilj erbjuds som frivillig insats till barn och ungdomar med behov av extra stöd och stimulans. Det kan exempelvis handla om behovet av miljöombyte, att få chansen att träffa andra vuxna och få stöd till en aktiv fritid. Föräldrar till barnen som erbjuds en kontaktfamilj behöver stöd och avlastning i sin föräldraroll.

Omfattningen varierar utifrån hur behovet ser ut men vanligtvis rör det sig om någon eller några helgvistelser per månad.

Du som är en vuxen, stabil person och har tid och engagemang att träffa ett barn, en ungdom eller en vuxen någon eller några tillfällen per vecka kan bli kontaktperson. Vi ställer inga krav på utbildning men vill att du har ett engagemang och känslomässigt utrymme för en annan människa.

Beroende av vilka behov som finns ska du kunna träffa den du är kontaktperson till någon eller några tillfällen per vecka. Vad du som kontaktperson gör styrs av personens behov och intresse. Ni kan exempelvis träffas för att sitta och prata eller hitta på roliga saker.

Kontaktperson enligt LSS

Om du vill bli kontaktperson för en person med någon form av intellektuell funktionsnedsättning, till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Downs syndrom vänder du dig till LSS-samordnarna.

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen

Om du vill bli kontaktperson för en person som behöver stöd och hjälp under en viss period i livet vänder du dig till Resurs- och placeringsgruppen. Det kan till exempel handla om någon med sociala problem eller ett beroende.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar för boende akut under tiden det pågår en utredning inom socialtjänsten. Tiden för en placering varierar från något dygn upp till ett halvår. Det innebär ett nära samarbete med barnets föräldrar, övrigt nätverk, skola och socialtjänst.

Som kontrakterat jourhem har ni en anställningslik form av socialtjänsten att alltid vara redo att ta emot ett barn eller en ungdom. Ett krav är att en vuxen finns tillgänglig i hemmet. Vi ställer inga krav på särskild utbildningsbakgrund men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö. Ni har kontinuerlig kontakt med socialsekreterare i resurs- och placeringsgruppen och erbjuds handledning och utbildning under placeringens gång.

En god man eller förvaltare kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Personens behov styr vad som ska göras, till exempel betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Läs mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare.

Om du har frågor eller vill veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet.

Läs mer om frivilliga uppdrag

Min insats

Här berättar olika personer som valt att ta sig an frivilliga samhällsuppdrag om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

Familjehem Sverige

Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.

Familjehemmens riksförbund

Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.

Familjevårdens Centralorganisation

Familjevårdens Centralorganisation. Faco, är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Kontakt

Resurs- och placeringsgruppen, Socialkontoret
Telefon:
0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

LSS-samordnarna, Socialkontoret
Telefon:
0141-22 33 38 eller 0141-22 53 66
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej