Familjehem, kontaktfamilj och stödfamilj

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Stöd kan ges genom exempelvis kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller genom jourhem.

Familjehem, tidigare kallat fosterhem eller fosterfamilj, är en vanlig familj som tar emot och har det dagliga ansvaret för ett barn eller en ungdom. En del barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till ett eget boende. Andra bor i familjehemmet en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Barn och ungdomar som saknar en trygg och fungerande hemsituation kan behöva familjehem. I en del fall beror detta på att föräldrar saknar förmågan att ge tillräcklig omsorg och omvårdnad. Det kan bero på sjukdom, missbruk eller bristande förmåga. I andra fall finns konflikter mellan föräldrar och barn som gör att barn inte kan bo hemma.

Familjehemsplaceringar sker oftast som en frivillig insats enligt socialtjänstlagen – SoL. Det innebär att föräldrar och barn lämnar samtycke. I vissa fall får socialtjänsten omhänderta barn och ungdomar mot deras och föräldrarnas vilja. Det görs då enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU.

Ansöka om familjehem

För att få bistånd med placering i familjehem kan du kontakta socialkontoret och ansöka om detta. Vi genomför då tillsammans med dig en utredning som belyser dina och/eller ditt barns behov och hur de behoven bäst kan tillgodoses. Om placering i familjehem beviljas upprättar vi en vårdplan och ett uppdrag som beskriver syftet och målet med placeringen.

En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem några dygn varje månad. Omfattningen varierar utifrån hur behovet ser ut men vanligtvis rör det sig om någon eller några helgvistelser per månad.

Kontaktfamilj erbjuds som frivillig insats till barn och ungdomar med behov av extra stöd och stimulans. Det kan exempelvis handla om behovet av miljöombyte, att få chansen att träffa andra vuxna och få stöd till en aktiv fritid. Föräldrar till barnen som erbjuds en kontaktfamilj behöver stöd och avlastning i sin föräldraroll.

Ansöka om kontaktfamilj

För att få bistånd med kontaktfamilj kan du kontakta socialkontoret och ansöka om detta. Vi genomför då tillsammans med dig en utredning som belyser dina och/eller ditt barns behov och hur de behoven bäst kan tillgodoses. Om kontaktfamilj beviljas upprättar vi en genomförandeplan som beskriver syftet, målet och omfattningen på insatsen.

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Det är en insats som ges enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödfamilj ges i första hand till yngre barn, men även till ungdomar eller vuxna där det finns särskilda behov och önskemål. Stödfamiljer är uppdragstagare som främst under helger och lov tar emot barn och ungdomar i det egna hemmet. Det är inte ovanligt att de finns i det privata nätverket.

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar för boende akut. Barn och ungdomar kan placeras i jourhem under tiden det pågår en utredning inom socialtjänsten.

Läs mer

Frivilliga uppdrag

Vill du engagera dig som familjehem, kontaktfamilj eller stödfamilj? Här kan du läsa mer om hur det fungerar att ha ett uppdrag där du stöttar barn och vuxna.

Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej