Misstanke om barn som far illa

Om du som privatperson känner oro eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Du kan välja att vara anonym. Du som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att skicka in en orosanmälan.

Anmälan om barn som far illa

Du kan nå oss dagtid för rådfrågning och muntlig anmälan via socialkontorets växel på telefonnummer 0141-22 53 00.

Du kan som privatperson vara anonym. Vid en anmälan behöver du inte säkert veta att barnet far illa. Det räcker med att du misstänker att det kan vara så.

Blankett för anmälan

Om du vill göra en skriftlig anmälan, använd gärna vår blankett: Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap 1 § SoL (PDF, 199 kB)

Blanketten skickas eller lämnas in till socialkontoret.

Alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar ska enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 § göra en anmälan. Anmälan gör du till socialtjänsten om du får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa.

Du som privatperson har enligt lagen inte någon sådan skyldighet.

Bedömning

När anmälan kommer till mottagningsgruppen gör vi en första bedömning för att besluta om en utredning ska påbörjas.

Ibland finns misstankar om att ett barn kan vara utsatt för övergrepp som exempelvis misshandel. Vi gör då snabbt en bedömning av misstanken och om utredning ska påbörjas. Vi beslutar också om en polisanmälan bör göras. Vid dessa tillfällen samverkar vi med polis, åklagare, barnläkare och barnpsykiatri för att underlätta för barnet. I Östergötland samverkar socialtjänsten med Barnahus i Linköping.

Utredning

Syftet med en utredning är att ta fram ett beslutsunderlag. Socialsekreteraren behöver därför information och fakta om barnet och familjen. Utredning ska göras skyndsamt, det vill säga så snabbt som möjligt, och får ta som längst fyra månader.

Informationen hämtas från de berörda och från olika personer som finns kring familjen. Ibland behöver socialsekreteraren stöd i sin utredning från andra myndigheter och experter, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, skola och barnomsorg.

Dokumentation

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut vid en anmälan dokumenteras.

Tystnadsplikt

Alla personer som du kommer i kontakt med i utredningsgruppen har tystnadsplikt. Allt det som skrivs om dig är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Enligt socialtjänstlagen bör du hållas underrättad om det som socialtjänsten antecknar om dig och dina barn. Du har rätt att ta del av socialtjänstens anteckningar och annan dokumentation om dig och dina barn. Om du tycker att någon uppgift inte stämmer har du rätt att begära att socialtjänsten antecknar det.

Familjen och socialtjänsten är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Det kan vara exempelvis stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjebehandling. Det kan bli så att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet.

Om vårdnadshavaren eller barnet själv, om det fyllt 15 år, inte samtycker till den vården kan förvaltningsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden. Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde som oftast är advokat.

Kontakt

Mottagningsgruppen barn- och ungdom, socialkontoret
Telefon:
0141-22 53 00
E-post:
socialkontoret@motala.se

Sociala beredskapen
Om du behöver akut stöd i en utsatt situation när socialkontoret är stängt kan du vända dig till sociala beredskapen, 0141-22 53 56.

Larmnumret 112
Vid en akut situation, till exempel om någon blir slagen eller utsatt för hot hemma, ska du ringa polisen på larmnumret 112.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej