Dödsfall och begravning

När du mister en närstående eller vän ställs du inför sorg och saknad. Ett dödsfall medför också en del praktiska frågor kring dödsboanmälan, begravning och bouppteckning.

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Denna ska visa dödsboets ekonomi. Du kan läsa om hur du ska gå till väga med bouppteckning på Skatteverkets hemsida.

Ett dödsbo är den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt svensk lag ska en bouppteckning för dödsboet göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas in till Skatteverket. I en bouppteckning redovisas den avlidnes samtliga tillgångar och skulder och vilka som är dödsbodelägare.

Dödsbodelägare

Dödbodelägare kan vara maka/make barn, syskon och barnbarn. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en dödsboanmälan.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska ersätta en bouppteckning är:

 • att den avlidnes tillgångar (tillsammans med efterlevande makes eller partners egendom) är max 6000 kronor efter begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet är betalda.
 • att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Dödsboanmälan får inte ske om:

 • Värderingsfrågorna är komplicerade.
 • Det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar

Om det råder tveksamheter ska en bouppteckning istället ske.

Viktigt att tänka på:

 • Rör inte dödsboets tillgångar
 • Betala inga räkningar (förutom hemförsäkring).
 • Finns autogiro ska även det stoppas, begravningskostnader går före alla andra kostnader.
 • Säg upp lägenhet, telefon, TV med mera
 • Ta reda på om det finns försäkringar
 • Avyttra ej något i dödsboet

Checklista att ha när du kontaktar oss:

 • Den avlidnes fullständiga namn och personnummer
 • Hemvist, bostadsadress
 • Dödsdag
 • Uppgifter om dödsboets tillgångar, exempel försäkringar och banktillgodohavande
 • Dödsbodelägares namn och bostadsadress

Det är Svenska kyrkan som har i uppdrag att sköta alla begravningar. Kontakta en begravningsbyrå så hjälper de dig vidare. Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum.

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så får du betala en begravningsavgift.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten.

Vi beviljar bistånd till begravningskostnader med maximalt 50 procent av prisbasbeloppet. Det beviljade ekonomiska biståndet reduceras alltid med dödsboets egna tillgångar.

Kontakt

Dödsbohandläggare, socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00 (växel)
E-post: socialkontoret@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Läs mer

Efterlevnadsguiden

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning man ska börja när man förlorat någon nära. Efterlevnadsguiden kan hjälpa dig på vägen.

Svenska kyrkan

Du kan läsa mer om begravning på Svenska kyrkan hemsida.

Skatteverket

Läs om hur bouppteckning går till hos Skatteverket.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej