Avgifter för äldreomsorg

Hur mycket du ska betala för hemtjänst, trygghetstjänster, hemsjukvård och korttidsboende beror på hur mycket stöd du behöver och hur stor din inkomst är. Här kan du läsa om hur vi beräknar din avgift.

Maxavgift

Du betalar totalt högst 2 125 kronor per månad i avgift för tjänsterna:

 • hemtjänst
 • trygghetslarm
 • telefonservice
 • hemsjukvård
 • dagverksamhet
 • korttidsboende

Kostnad för mat och samtalsavgifter på din telefonräkning för provlarm, larm och kvittering efter larm ingår inte i maxavgiften.

Ditt avgiftsutrymme beräknas som skillnaden mellan ditt avgiftsunderlag (inkomster) och ditt förbehållsbelopp. Ditt avgiftsunderlag är summan av din nettoinkomst som du kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad, samt bostadstillägg.

Om avgiftsutrymmet är 0 kronor eller är negativt, det vill säga om ditt avgiftsunderlag är lägre än ditt förbehållsbelopp, ska du inte betala någon hemtjänstavgift.

Blankett för beräkning av avgift

Beräkning av utgiftsutrymme görs under förutsättning att du har lämnat in blanketten: Uppgifter om inkomster och utgifter för beräkning av avgifter (PDF, 308 kB). Under rubriken ”Anvisningar till blanketten” nedan hittar du mer information om hur du fyller i blanketten. Om du inte har fyllt i den korrekt skickar vi tillbaka den till dig för komplettering.

Avgiftsberäkningen gäller från och med den månad komplett ifylld blankett inkommer.

Om du inte skickar in blanketten till oss får du betala maxtaxan.

1) Personuppgifter

För gifta och registrerade partners räknas inkomsterna samman för en beräkning av avgiften. Person- och inkomstuppgifter ska därför anges för båda.

2) Inkomstuppgifter

Pension som erhålls från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan (allmän pension) samt bostadstillägg ska inte fyllas i på blanketten. Dessa uppgifter inhämtas per automatik. Har du övriga inkomster, till exempel tjänstepension, fyller du i bruttoinkomst (före skatt) per månad.

Om du är osäker på dina inkomster kan du bifoga en kopia av specifikationen till din deklaration (den gul- och vitrandiga delen) eller ett aktuellt kontoutdrag från din bank.

3) Överskott av kapital

Uppgifter om överskott av kapital per 31 december föregående år ska anges. Som överskott av kapital räknas till exempel ränteinkomster, utdelningar på aktieinnehav och fonder, kapitalvinster vid försäljning samt vid byte och överlåtelse av tillgångar. Se kontrolluppgifter som erhålles i januari innevarande år. Du kan även hitta denna uppgift på senaste deklarationen. Om du är
osäker på vad som ska tas upp får du gärna bifoga kopior.

4) Boendekostnad

Boende hyresrätt

Du som bor i hyresrätt uppger din hyra per månad. Avgift för parkering, garage eller förråd får inte tas med i hyreskostnaden. Ingår din hushållsel i hyran ska du uppge hur stor bostadsytan är.

Boende bostadsrätt

Du som bor i bostadsrätt uppger din hyra per månad, driftskostnader per år och eventuella bostadsrättslån samt räntesats. Ingår din hushållsel i hyran ska du uppge hur stor bostadsytan är.

c) Boende egen fastighet

Du som bor i egen fastighet uppger fastighetsavgift, bostadsyta, driftskostnader, eventuella bostadslån samt räntesats.

5) Förhöjda levnadskostnader

Exempel på kostnader kan vara om du har kostnad för god man eller förvaltare. Kopia på arvodesbeslut ska bifogas.

6) Annan mottagare av faktura och avgiftsbeslut

Om faktura och avgiftsbeslut ska skickas till annan mottagare anges uppgifterna här.

7) Autogiro

Om du inte redan betalar din faktura via autogiro men önskar göra det, sätt ett kryss i rutan så skickar vi en blankett för autogiromedgivande.

8) Behjälplig

I de fall sökande inte klarar av att själv skriva under kan god man, anhörig eller annan som är behjälplig vid ifyllande av blanketten skriva under.

9) Underskrift

Det är viktigt att den som fyller i blanketten skriver under.

Erik Eriksson som fyllt 65 år är ensamstående och bor i egen lägenhet med en hyra på 4 300 kronor per månad. Hans nettoinkomst (efter skatt) är 7 500 kronor per månad och han har 3 000 kronor per månad i bostadstillägg.

Erik Erikssons avgiftsutrymme beräknas på följande sätt:

Uträkning inkomster

Nettoinkomst (efter skatt): 7 500 kronor
Bostadstillägg för pensionärer: 3 000 kronor
Inkomster (avgiftsunderlag): 7 500 + 3 000 = 10 500 kronor

Uträkning förbehållsbelopp

Minimibelopp (ensamstående): 5 339 kronor
Hyra: 4 300 kronor
Förbehållsbelopp: 5 339+4 300 = 9 639 kronor

Uträkning avgiftsutrymme

Inkomster: 10 500 kronor
Förbehållsbelopp: 9 639 kronor
Avgiftsutrymme: 10 500-9 639 = 861 kronor

Erik Eriksson ska betala högst 861 kronor per månad i hemtjänstavgift.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din faktiska bostadskostnad.

Minimibeloppet är:

 • för ensamstående 5 339 kronor per månad
 • för makar/sambor 4 512 kronor per person och månad

Om du inte fyllt 65 år ökas minimibeloppet med 10 procent av ovanstående belopp.

Minimibeloppet beräknas täcka normala kostnader för:

 • livsmedel (2 490 kronor per månad)
 • kläder
 • skor
 • fritid
 • hygien
 • dagstidning
 • telefon
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler
 • husgeråd
 • läkemedel

Höjning av minimibeloppet

Minimibeloppet kan höjas om du har särskilda behov av varaktig karaktär som medför kostnader som uppgår till minst ett par hundra kronor per månad. Med varaktig karaktär menas att kostnaden är regelbundet återkommande under i vart fall större delen av ett år.

Exempel på kostnader som kan berättiga till högre minimibelopp är:

 • fördyrad kost, till exempel på grund av att du får mat via hemtjänsten eller att du behöver särskild kost och därför normalt har en högre matkostnad. I förbehållsbeloppet beräknas livsmedelskostnaden till 2 490 kronor per månad.
 • underhållskostnad för barn
 • fördyrade kostnader för resor, till exempel dagliga arbets- och sjukresor
 • kostnader för god man

Du får ett skriftligt avgiftsbeslut där det står hur mycket du ska betala.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Beslutet kan bara överklagas av den som berörs.

Din överklagan ska ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Har din överklagan kommit in inom rätt tid kommer den att skickas vidare till förvaltningsrätten om vi inte ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Om rätten bifaller överklagan kan rätten ersätta det överklagade beslutet med ett nytt beslut.

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post: omsorgsol@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 55 39

Telefontid: helgfria vardagar 9.00-11.30
Under perioden veckorna 26-33 har Omsorg SoL förkortad telefontid, klockan 9.00-10.30.

Postadress:
Socialkontoret
Omsorg SoL
591 35 Motala
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej