Publicerad: 25 augusti, 2020 kl 15:36

Ny avsiktsförklaring – Möjlighet till utveckling med gemensamma krafter

Flygbild över området Gamla Motala verkstad

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om en ny avsiktsförklaring mellan Motala kommun, det kommunala bolaget AB Wettern och Serneke Group AB.  Parterna ska nu tillsammans utreda möjligheten att gemensamt utveckla flera områden i Motala stad.

Film om avsiktsförklaringen

I filmen berättar representanter för Motala kommun, Serneke Group AB och AB Wettern on den nya avsiktsförklaringen.

Vi vill utveckla Motala tillsammans

– Genom avsiktsförklaringen kan vi nu mer fokuserat titta på möjligheten att utveckla flera områden gemensamt. Det är viktigt att vi har en samsyn när det gäller Motalas utveckling och vi ser stora vinster med att arbeta tillsammans med Serneke, AB Wettern och andra intressenter, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M).

Avsiktsförklaringen gäller till 2021-12-31 och avser inledningsvis området ”Gamla Motala verkstad”, området vid riksväg 50 och nuvarande idrottspark. Ytterligare markområden kan komma att bli aktuella för utredning i den gemensamma stadsutvecklingen.

– I och med beslutet kan vi nu sätta fart i arbetet med att utreda förutsättningarna för att utveckla dessa olika platser i Motala. Under tiden arbetet pågår bjuder vi in andra lämpliga intressenter som på något sätt skulle kunna bidra i utvecklingsarbetet, säger verksamhetschef för strategisk samhällsplanering Hanna Hammarlund.

Gemensam planering för att möta utmaningar

För de områden som är aktuella i förslaget till ny avsiktsförklaring finns utmaningar som exempelvis markföroreningar, rivningskostnader och kulturintressen som behöver tas tillvara. Dessa kommer, om beslut om avsiktsförklaringen tas, att utredas vidare under arbetets gång.

– Det här projektet handlar om att både om att bevara de fantastiska kulturmiljöer vi har i Motala men även om att utveckla attraktiva boendemiljöer och platser för verksamheter, säger ordförande i AB Wettern Erik Backman (M).

Parterna påbörjar nu arbetet med att ta fram strategier i form av planprogram, detaljplan eller andra styrdokument för aktuella markområden.

Under tiden för avsiktsförklaringen föreslås respektive part bära kostnader som uppkommer på parts initiativ. Det innebär att eventuella kostnader för kommunens del kommer att belasta kommunstyrelsens investeringsbudget. Genom att utvecklingen av aktuella områden drivs i gemensam form kan externa parter bistå med kapital för att hantera de stora initiala kostnaderna. Dessa kan sedan hämtas hem i form av byggrätter för bostäder.

Bakgrund

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en avsiktsförklaring med Serneke Fastighets AB för området ”Gamla Motala Verkstad – GMV”. Inriktningen var från början att utveckla området ”Gamla Motala verkstad” för bostäder och evenemang. Under arbetets gång har även andra områden i kommunen diskuterats.

Den första avsiktsförklaringen innebar att Serneke hade exklusivitet i att utreda förutsättningarna för exploatering av området. Exklusiviteten gällde till 2019-12-31.


Texten Resultatmål 3: Motala växer, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett hus.
Nyheten är kopplad till resultatmål 3 – Motala växer. Fler kommuninvånare skapar mer skatteintäkter, starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad och landsbygd.

Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.

Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.