Uteserveringar

Om du som näringsidkare vill ha en uteservering utanför din restaurang eller ditt kafé måste du ha tillstånd från Polisen. Du måste också följa de riktlinjer som Motala kommun har tagit fram för uteserveringar.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för uteserveringar som beskrivs nedan.

Varför måste jag ha tillstånd för uteservering?

Eftersom kommunen äger den allmänna marken i staden ansvarar vi för att alla ska kunna ta sig fram och att trafiken inte förhindras, till exempel genom försämrad sikt. Gående ska inte tvingas ut i gatan för att passera uteserveringen. Den får inte heller försvåra framkomligheten för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Ansökan

För att få etablera en uteservering krävs att du ansöker hos Polisen. Du kan ansöka via e-tjänst eller fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Den ska lämnas in till Polisen som handlägger den.

Till varje ansökan ska bifogas:

 • en måttsatt översiktsritning i skala 1:100 som visar serveringens placering i gaturummet
 • yttermåtten på uteserveringen
 • skiss som visar vyn framifrån och från sidorna
 • skriftligt tillstånd från fastighetsägaren (om uteserveringen är ny alternativt bredare än rörelsens lokalers bredd mot gatan)
 • bilder på tänkt möblemang (vid nyetablering)

Översiktsritningen bör även visa alla hinder som finns inom fem meter från önskad yta. Till exempel träd, lyktstolpar, skyltstolpar, var kantstenen mot gatan ligger samt andra uteserveringar.

Om du inte bifogar all den information som krävs för att kommunen ska kunna bedöma ansökan kan det krävas kompletteringar. Det innebär att du får vänta längre på ett besked.

Handläggning

 1. Du skickar in din ansökan till polisen, som är den myndighet som ger tillstånd för att använda offentlig plats.
 2. Polisen skickar ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen för yttrande. Polisen kan också be andra berörda att yttra sig.
 3. Tjänstemän inom olika delar av kommunens förvaltning granskar om den utformning som du har ansökt om lever upp till de krav som finns, och som beskrivs på den här webbsidan.
 4. Om vi har fått all information som behövs för att granska ansökan skickas yttrandet från kommunen till polisen, som utfärdar tillståndet.
 5. Du ansöker om bygglov hos bygglovenheten. Det är en särskild handläggning, där andra sakägare kan ha synpunkter som påverkar beslutet.
 6. Först när du fått tillstånd för användande av allmän mark och bygglov får du etablera din uteservering.

När du har fått tillstånd får du ett tillståndsbevis i form av ett klistermärke. Det ska sättas vid entrén. Detta för att polisen lätt ska kunna se vilka serveringar som har fått tillstånd. Det första året får du även med en metallplatta där du kan fästa märket.

Tillståndet gäller för ett år i taget. Det får inte överlåtas vid ägarbyte av verksamheten, utan då krävs en ny ansökan.

Serveringens storlek och den tidsperiod du anger ligger till grund för den avgift som kommunen tar ut vid slutet av året. Taxan är 75 kronor per kvadratmeter och påbörjad månad. Kontrollmätning kan ske för att säkerställa att serveringens yttre mått stämmer med uppgifterna i ansökan.

Polisen tar även ut en avgift för att handlägga din ansökan. Den återbetalas inte vid ett eventuellt avslag.

Taxa

Taxa för upplåtelse av offentlig plats (PDF, 483 kB)

Den generella tiden då det är tillåtet med uteserveringar är 1 april-30 september. Vid önskemål kan tiden förlängas till och med oktober månad, om vädret tillåter. En ny ansökan måste då göras innan gällande tillstånd går ut. Senast den 1 november måste allt vara nermonterat.

Uteserveringen får inte utgöra ett hinder vid en eventuell evakuering av fastigheten.  Tänk på att:

 • Utrymningsvägar inte får blockeras.
 • Utrymning från uteserveringen ska kunna ske direkt ut mot gatan.
 • Utrymning från näringsstället bör kunna ske utan att passera uteserveringen.
 • Möbleringen inte får hindra en utrymning vare sig från uteserveringen, näringsstället den tillhör eller angränsande lokaler.

Uteserveringar får inte begränsa tillgängligheten för personer med nedsatt syn eller annat handikapp. De ska därför tydligt avgränsas från omgivande yta genom ett staket.

Konstruktion och utförande av en eventuell uppbyggnad ska vara väl genomtänkt så att alla ska kunna besöka uteserveringen. Minst en del av uteserveringen ska därför vara rymligare med färre möbler och större fria ytor. Denna del kan med fördel utrustas med armstödsförsedda stolar för att underlätta ytterligare.

Uteserveringarna är en del av stadsmiljön, och ska därför ha en stadsmässig karaktär, det vill säga en enkel och elegant konstruktion. Den ska helst ligga i direkt anslutning till serveringslokalen. På vissa gator kan alternativa placeringar tillåtas.

Uteserveringar bör helst placeras på befintlig markbeläggning. Men flera gator har så stor nivåskillnad att det kan bli nödvändigt att med en uppbyggnad, se nedan under Uppbyggnad.

En uteservering som ligger mot husets fasad ska utformas så att det finns minst 170 centimeters bredd kvar på gångbanan utanför serveringens staket/avgränsning fram till kantstenens inre kant. Om det står exempelvis en stolpe utmed serveringen räknas gångbanans bredd fram till denna.

Om det inte går att placera uteserveringen vid fasaden, utan den placeras utmed kantstenen mot gatan, ska minst 200 centimeter lämnas mellan uteserveringens avgränsning och fasaden.

Längden på uteserveringen begränsas av verksamhetens lokaler mot gatan. Om en förlängning önskas kan vi pröva lämpligheten i detta. Men då krävs att berörd fastighetsägare har lämnat ett skriftlig medgivande på att uteserveringen får ”flyta ut” framför andra verksamheter i huset.

I normalfallet bör uteserveringen byggas direkt på marken, men på vissa gator är det nödvändigt med en uppbyggnad.

En uppbyggnad bör hållas så låg som möjligt. Höjden på färdigt golv får vara maximalt 90 centimeter. Synliga sidor på den uppbyggda konstruktionen ska kläs in så att den bärande konstruktionen är dold. Detta ger ett mer estetiskt intryck samtidigt som det är lättare för personer med synnedsättning att upptäcka.

Uppbyggnaden byggs enklast i trä, alternativt stål. Den ska ha en mörk färg, som svart eller mörkt grå eller brun.

Gator där uppbyggnad är tillåtet:

 • Repslagaregatan
 • Prästgatan, delen Bispmotalagatan-Sjögatan

Gator där uppbyggnad kan tillåtas efter särskild prövning:

 • Övrig del av Prästgatan
 • Kyrkogatan
 • Bispmotalagatan delen Poppelgatan-Kyrkogatan

Serveringen ska avgränsas tydligt med staket i enkla och robusta material som metall, smide, trä eller splitterfritt laminerat glas.

Räcken på konstruktion på marknivå ska vara fristående och inte kräva markfäste. Räcket får vara högst 90 centimeter och ha ett horisontellt stag som placeras högst 20 centimeter ovanför marken. Det underlättar för personer med synnedsättning att känna staketet.

Färgen på konstruktionen ska vara mörk för att smälta in väl i stadsmiljön. Varumärkesreklam tillåts inte på räcken. Logga eller namn på serveringsstället kan tillåtas om utformningen är anpassad till omgivningen.

Det är tillåtet att ha tak över uteserveringen om det är gediget och stadsmässigt utfört. Det ska kännas luftigt och vara diskret. Fri höjd bör vara minst 2,5 meter. Det får inte vara fast monterat eller sträcka sig utanför serveringsytan.

Tak över en uteservering vid husets fasad bör helst bestå av markiser. De ska vara infällbara, ha öppen gavel och utan stödben. Om det inte fungerar med markiser kan parasoll på fot användas. De får då inte vara av plast utan i metall eller betong för att de ska vara stadiga. Markiser och parasoll ska vara enfärgade, helst i en ljus färg, men mörkgrå och svart kan också vara okej. Ingen reklam får förekomma.

Möbleringen ska ha en stadsmässig karaktär, det vill säga enkla och eleganta möbler som är anpassade till serveringen. Välj helst möbler i smide, metall, rotting, trä eller järn.

Formgjutna plastmöbler, vitfärgade möbler samt sittmöbler där bord och bänk sitter ihop, så kallade rastplatsbord, godkänns i normalfallet inte.

Papperskorgar tillhörande verksamheten ska vara stadsmässigt utformade och vara placerade inom serveringsytan.

Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Du som restaurangägare har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang. Det innebär att du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak är det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Kontakt

Trafik och gator
E-post:
gata@motala.se

Bygglovenheten
E-post: bygglov@motala.se

Alkohol- och tobaksenheten
E-post: alk@motala.se

Läs mer

Tillstånd och regler för användning av kommunens mark

Läs mer om vad som gäller för att få använda kommunens mark.

Trottoarpratare

Om du vill ha en trottoarpratare i anslutning till uteserveringen måste du följa de riktlinjer som finns för det. Du kan ansöka om trottoarpratare på samma ansökan som din uteservering.

Bygga nytt, ändra eller riva

Beroende på utformning kan även ett bygglov krävas för uteserverings uppförande. Kontakta bygglovenheten för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Serveringstillstånd

Tänk på att du behöver serveringstillstånd för att få servera alkohol på uteserveringen.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej